THỰC HÀNH BÀI 23 TRANG 98 ĐỊA 12 TRANG 98, HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 23 ĐỊA LÍ 12

a. Tính vận tốc tăng trưởng giá chỉ trị thêm vào ngành trồng trọt theo từng nhóm cây xanh (lấy năm 1990 = 100%).

Bạn đang xem: Bài 23 trang 98 địa 12

b. Dựa vào số liệu vừa tính, hãy vẽ trên và một hệ trục tọa độ những đường biểu diễn vận tốc tăng trưởng quý hiếm sản xuất của các nhóm cây trồng.
c. Nhấn xét về quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng với sự biến đổi cơ cấu giá trị cung cấp ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong phân phối lương thực, thực phẩm cùng trong việc phát huy thế dạn dĩ của nntt nhiệt đới?

Gợi ý:- Áp dụng công thức: tốc độ tăng trưởngnăm sau = (Giá trị sản xuấtnăm đó)/(Giá trị cung ứng năm 1990)*100%- Ví dụ:Tốc độ phát triển lương thực năm 1995= (Giá trị tiếp tế lương thực năm 1995)/(Giá trị cung ứng lương thực năm 1990)*100%

a.Tính tốc độ tăng trưởng giá trị thêm vào ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cối (lấy năm 1990 = 100%) :

NămTổng sốLương thựcRau đậuCây công nghiệpCây nạp năng lượng quảCây khác
1990100100100100100100
1995133.4126.5143.3181.5110.9122.0
2000183.2165.7182.1325.5121.4132.1
2005217.5191.8256.8382.3158.0142.3

Bảng số liệu tốc độ tăng trưởng giá trị tiếp tế ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (đơn vị %)
b. Vẽ biểu trang bị :
Avt Đôi Em Bé Cute Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 5/2023, Avt Đôi Em Bé

HUS6GRYSIAESy
Bc
Bis
J8ke
Z9SIAESMAg
AH8h
CMLe3l7r
USSehhic
PXs2WZEACZBA3gl
QFOYd
OW9IAi
RQzg
Ra
W1t1IMmp
U6ds
GHA0HQQhjqpj
IQESIIFCEKAo
LAR13p
MESKAs
Cfzm
N79Ru3fvto199Oj
RWgx
On
Tq1LJlw0CRAAt
Eh
QFEYnblg
T0i
ABEq
Uw
Ik
TJ7R1s
L293TZCn
GGK84p
ZSIAESCAKBCg
Koz
AL7AMJk
EBJEuju7t
Z+g4c
PH7a
Nb9Kk
Sdo6OHbs2JIc
Nwd
FAi
RQn
AQo
Cotz3thr
Ei
CBi
BM4d
Oi
Qtg5CGEqpqqr
Sls
G5c+d
Gv
Pfs
Hgm
QQDk
So
Cgsx1nnm
Em
ABHJGAFv
Es
A6e
PHn
Sdo+ZM2dq62Bd
XV3O7s2GSYAESGA4BCg
Kh0OP15IACZCAQe
Ctt95S+DHLq
FGjt
HVw+v
Tp
ZEUCJEACk
SZAURjp6WHn
SIAEio
EA0sv
AOtj
W1mbr7s
KFC7V1k
IUESIAEio
EARWExz
BL7SAIk
EEk
CPT09Wgz
Cf9As
Eyd
O1GKwqakpkv1mp0i
ABIq
Lw
ED7Kd
Wzb6fq3bd
D9Z3erxrvfz0n
A/AVh
Zs2b
VJvvvmmvvms
Wb
PUxo0bh3Rk/fr1tui6Rx55RM2ZM8eqt3Llyr
TXBx1ZRUWFSi
QSQauz
Hgm
QAAnkj
ACOpo
Mgx
FF1Um
Kxm
Ba
D8+b
Ny9l92TAJk
EB5EOhv
Pa
Z69+1UPW/v
UH3v/s
I26LGP2v/PFp
G0ov
Cpp57SZ2/ef
PPNCkcybdiw
YYgw3LVrl2ppad
F13Ao
E4Zo1a9T111+v0B5SM7g
Jyy
ADoig
MQol1SIAEckng3Llz
Wgwi96BZLr/8ci0I6+vrc3l7tk0CJFDCBPqbj2pr
IKy
Cfcd+4zn
Sgoj
Cl156y
Sb2IOpeff
VV9cwzz1gdh
SVx3bp1rh13E4Gm
SAw7rx
SFYYmx
Pgm
QQDYJ4DQSn
Epiloa
GBi0GZ8y
Ykc1bs
S0SIIEy
Id
B/5q
C2Bs
Iq2Hdyr+eoq+Z8SFXPX66q5i9Tl
SPH54SO7/axe
Ve
Ix
Oeff94Shb
ASbtu2TVd
Zv
Hjx
EHGIb
WVs
Oa9evdpqxu2xo
COj
KAx
Kiv
VIg
ASy
Se
D06d
Pa
Oohzi82y
YMECLQjx3s
RCAi
RAAk
EJ9J1827II9p8+4C0E5y3VQr
B6w
XJVUT8ma
PMZ1wst
Cu
Ff
KNu/2FIW30Hx
Gz
T9Cf
HYih
Urb
NZGi
EJs
SXt
ZF9ONh
KIw43nmh
SRAAhk
Q6O3t1WIQ73Vmm
TBhgk4z
M358br6t
Z9BVXk
ICJBBx
An3H3l
I9+2AR3KGw
Texa
Km
Oqev4y
VQUh
OH+5qqhty
Ouo
Qol
CCLp
Vq1b
Zgkj
M3u
J5FBGNu
RCFAw
MDe
QXEm5EACZQnga
NHj+o
TSTo7Oy0Al
ZWVWgz
Onz+/PKFw1CRAAq
EI9L37y2Swy
L4daq
D1m
Ou1Ff
Eav
SWc/Fmu
Kqpq094jlzs
Tg
UUhto6Rg8vc
Cnb2Wo
JRx
Ocw
F6Jw//79o
Sa
El
Um
ABEgg
DAFEEx8/flzh
ZBKz4Jziq
VOnqpqamj
DNs
S4Jk
ECZEag6v
Vt
VH39T1Rz7uaq82Ow6+k
RVneq
Ztlj1TF+suqct
Vqoy
Fpg
SUl3l
Kt1VIFEIsffyyy8H2v
Jdu3at2rp1qx6cm/8gnl+y
ZElacel
Fhtv
Hgdc
MK5IACWRAYO/ev
Xq72Cwj
Roz
Qfo
OXXXZZBi3y
Eh
Igg
XIg0Hvo
J6rn7WQew
YEL7k
Kwom609g2ERRBbw1Esg
USh
Kf
TSDQLi8emnn7a2j72ij515DIOCo
Sg
MSor1SIAEwh
A4c+a
MFo
NIr2UWb
BNDEGLbm
IUESIAETAK9+9/Qq
WOw
NZy4a
D/NSOp
VNj
Sl/AOXqaq510ceo
K8ox
Bawm
YImnd
UQ4v
G+++4bkrha8h
Qif
Q1KJk
Emu
I6i
MPLri
R0kga
Ii0Nf
Xp/0Gn
W4p48a
N02IQASUs
JEACJKAJJAa
Sg
SJvp4Rg1w
VXMJWj
J6ZSxyx
XVb
N+u6jge
Yp
C8Q90G41Y+vx
OMs
G1Zjte
J6IEJUZRGJQU65EACfg
Re
Oedd7R18NKl
S1ZVv
Md
ADCLVDAs
Jk
AAJJPp6Uqljkm
Iw0Ts
Ye
Gb
Sq
Wycaq
WOi
V/+W0ULztd
SGKWRURRGa
Tb
YFx
Io
Tg
IXLlz
QYv
DYMXsk4PTp07Ug
HDly
ZHEOj
L0m
ARLICo
FEzy
XV+z
ZOFUn+q
P4+13Zj4y6z
Usf
EZ1y
Tl
Xs
Xuh
GKwk
LPAO9PAi
SQNw
Jvv/22Fo
Tm
Geo4lg5i
EMf
Us
ZAACZQng
UTne
Su
HIE4X8Sqx
Cb
NV9YJk6pj41EUl
B4uis
OSml
AMi
ARJw
Ejh79qw
Wg++//77tq
Xnz5um8g/F4n
NBIg
ATKj
MBAR+vg1v
CBXd5Cc
PJ8n
VAa
Ec
Oxyf
NKmh
JFYUl
PLwd
HAu
VNAMnu
IQb37dtn
A4Ec
X7AOTpw4sbw
Bcf
Qk
UGYEBs6f0RHD2B7u
Pfx
Tz9HHp11pp
Y6JTZh
VNp
Qo
Cstmqjl
QEigv
Au+++64Wh
Bcv
Xr
QNHGJw4c
KF5QWDoy
WBMi
Yw0HYi
KQQROXz0TW8h
OOMDyajh
Bct
Ur
Kk885JSFJbx
C4VDJ4FSJNDR0a
HTz
EAUmm
Xat
Gna
Ojhq1Kh
SHDb
HRAIk
YBDob3k3FSyy
U/W9Z09Ib4Kqmrn
Yyi
OICOJy
Lx
SF5b4COH4SKCEC2Ca
Gdd
A8I72urk6Lw
Zkz
Z5b
QSDk
UEi
ABJ4H+s4et
PIJ9J3Z7Aqqa9Tuqas
Fy7Sd
YOYou
JCYoik
K+rki
ABIqe
QHNzs7YOIq
DELHPmz
NGCs
Kqqquj
Hy
AGQAAk
MJd
B/ar+VOg
Z/ex
Wc
Jq
K3hucv
V5UNY4n
Sgw
BFIZc
GCZBA0RJAahl
YBp
Fqxixjx47VYn
DSp
El
FOz
Z2n
ARIw
J1A34k9yajht3co
WAfd
S4WVOg
Zis
KKObi
NB1h
NFYRBKr
EMCJBA5Au+9954Wh
PAh
NMv
VV1+trrzyysj1lx0i
ARLIn
EDfe7+28gj2v2/3F7Zaj
VVZq
WOw
PVx
RXZ/5Dcv0Sor
CMp14Dps
Eip
UAjq
WDGMQxd
Wa
ZOn
Wqtg6OHj26WIf
Gfp
MACRg
E+t75ub
YG4l
QRRBC7l
Yrq
Oit
QBFv
DFf
Fq
Mhw
GAYr
CYc
Djp
SRAAvkls
H//fi0I+/v7r
Rv
X1t
Zq
MXj
FFVfktz
O8Gwm
QQNYJIHdg776d
Wgwip6Cr
EKwdaa
WOwdawqqj
Mej/Kt
UGKwn
Kde
Y6b
BIq
IQEt
Lixa
DZ87YPy
Rmz56t
BWF1Na0DRTSd7Co
J2Aj0Hthl5REc6Ghx
F4Ij
Gr
UQRMRw1byl
JJgj
Ah
SFOQLLZkm
ABLJDAGJw7969Yo
YWXg
AAIABJREFUts
Ya
Gxu1GJw8e
XJ2bs
JWSIAE8ko
AW8Ji
EUx0nn
O9d+XI8an
UMct
V1ezfz
Wv/yv
Vm
FIXl
Ov
Mc
Nwl
En
MCx
Y8d0mpnz58/benr
VVVcp/LCQAAk
UEYH+Pit1DCKHE92X3IXgm
Ml
W6piq
K5YU0QBLo6s
Uha
Uxjxw
FCZQMgc7OTr1Vf
PTo
Udu
Ypky
Zoq2DY8a
MKZmxci
Ak
UMo
EEr1d
Vuo
YLQT7ely
HG2uango
WWa7il11bykgi
Pza
Kwsh
PETt
IAu
VD4MCBA9o62Nvbaw26pq
ZGXXPNNQr+gywk
QALRJp
Do6r
BSxy
BYRCUG3IXg+Jl
JIbhgu
Yp
Po+U/Kr
NKURi
Vm
WA/SKCMCb
S2tmrr4On
Tp20UZs2apa2DEIYs
JEAC0SSQu
NRup
Y7p3f+GZydjk+Ym
A0Xm
L1fx
KQui
OZgy7x
VFYZkv
AA6f
BAp
NAJb
BPXv22Lq
BLWJYB5F7k
IUESCB6BAYu
NFu
BIr2Hfu
LZwfi
Uhapqw
TLt
Jxib
OCd6A2GPb
AQo
Crkg
SIAECk
Lgx
Ik
T2jp47pw98h
Cnke
BUEh
YSIIFo
ERho
P2Wljuk98j
Nv
ITj96l
Swy
DIVGz8z
Wo
Ngb9ISo
Cjk
Ai
EBEsgrga6u
Li0Gjxw5Yrsv0stgqxjp
Zlh
Ig
ASi
Qa
C/9Zg
VLNL37i+9he
Dl
Hxw
Ugm
On
R6Pz
Ee7F448/rr
Zv366ef
PJJNWe
O3YL66KOPqtdff133/o
Ybbl
APPf
TQk
JFIHam
Xbqj33HOP2r17t66CL91btmzxr
E5RGOFFw66RQKk
ROHTok
Ba
EPT2DUYh
VVVVa
DDrf
GEtt7Bw
PCRQLgf7mo0khu
G+H6jv2lme3q664Lh
Usskx
Vjmb
O0KDzu2LFCn
X27Fld3Sk
KIfaam5st4Ya6ix
Ytsgl
DCEUpfq
IQ7c
E95/nnn9e
X4H8UN6GJxyk
Kg84i65EACWRMo
K2t
TYv
BU6d
O2dr
A0XQQh
Diqjo
UESKBw
BPr
PHNTBIh
CDf
Sff9ha
Ccz5k5RGs
HDmuc
B0u8ju/+OKLauv
Wr
UNEIQSf
KRTfe
OMNt
WHDhi
H1x
NLo
Jwoh
Kpcv
X67uvvtu
TQz33blzp6e1k
KKwy
Bc
Wu08CUSfwm9/8xtq6k
L6OGj
VKi8Fp06ZFvfvs
Hwm
ULAGIP20Rf
Hu
Hgij0Kjh
WDqlj
ECx
SUc88odl
YEG6i0Es
AQiiu
Xbt
W3XLLLdatg4p
Cb
B2jy
JYx7os
Tomgpz
MYssg0SIIHABE6e
PKmtg+3t7b
Zrs
BWCy
GIWEi
CB/BPAdn
Dyi
Lkd
Ctv
Erq
Uy
Zq
WO0UKwti
H/HS3x
O6YTh
U4BOBx
RKEITbdx+++1q8+b
N9Cks8b
XF4ZFAp
Ah0d3dr
MXj48GFbvy
ZNmq
TFYFNTU6T6y86QQKk
TQICIFo
Kw
CLYecx1u
Rbz
G8g9EHs
GKKrp05HJde
G0f
Y7s
XRXw
ADx48q
O68886MLYVo
S+41Yc
IEq12vs
XH7OJezzr
ZJo
Mw
IQAh
CEEIYSon
H43qre
O7cu
WVGg8Mlgc
IRQMq
Y3n07t
Rh
EKhm3Ul
Ezwoo
Yxvawqow
Xrs
Nldmcv
UQg
MZi
CJYHEGp
ATd
Psb12EK+9957tbh
ESee
HSFFYZgu
Rwy
WBXBDAFj
HEILa
Mz
TJz5kxt
Hayvr8/Fbdkm
CZCAQQBJp
CVYZODC++5Cs
G609g+smp9MKM1SGALp
RKHZIwi68e
PHD/EBDCo
KEW2M6y
XQBO0h8lkskc7RUx
QWZj3wri
RQMg
SQ/wr
BJGYZOXKktg5On858ZSUz0Vkci
Pg5OX2nc
Av5s
PSyk
Jg53Pxyrkkb6XLCZXFYBWk
Kx8r
BGggxi
OPm3Epl
Q1Nya3j+cl
U19/c
K0k/e1E4gi
Ci
UOm6Wva
Ci0Om
PKNv
Rbvk
R0UOKQq5UEsgz
AXl
R3nrrrda3N+m
CPCf/u31opvt
Ad
Ru
K+SGK5x955BG1d
On
SYY8a6WVg
HUS6Gb
Ms
XLh
QWwcr
Kiq
Gf
Q82UHo
Ez
PXo
XN+ytm
WNyv/yo
Yg
PQlg9EIUprx
U/YZgu
J1x
R0k0MWNZAi
MFEV4e7EBw90Uod
Uz
Xrt4tyq
KXca
T9RKAmnvc
Rb
UFHot
Azivi+88AItha
W8u
Di24i
Eg
L2T02E0U4lud+Tj+N0Vcug9UNwr44Hzttde
Gi
M/h
EEPia
Zx
Xj
Lb
NAidm
WAf
Hj
WPusu
Hw
LYdr0zn
P79ixw/a
BZe
Ztwwda
Jmk5/D6Ao8480ddjp
Y5B1HCit8td
CDZO1UIQ28Pxy38r6s
Mq2/6ZJ4w4Pwv
En9Dr
JBPUN7/o4H/zy5Uz
UMVZ3y/Yx
Nd
Su
Gn
TJv
Xmm2/qy
Zs1a5bau
HHjk
Ilcu
XLls
J4Puj
Jge
Ugk
Ek
Grsx4JRJa
AU/yho245qv
Dms
Wz
ZMts
Hodc
Hqttg
ISK98l
Fl
Agd
H08E6i
KPqp
MRi
MS0G582bl0m
Tv
KYMCXit
YTfxhte
Kl2N8uu01E2sxis
JE9y
Xr
VBFs
Dau
BPte
VEht3mb
U1HJ/BVE9l+HLK6p
DTis
Knnnp
Kn0N68803a6s
Asmo7h
SEE4Zo1a9T111+v
UB/Rh6Zw9Hs+z
Ggo
Cs
PQYt0o
E3ATh
W4fl
BCFn/zk
J23bv
UFFobk
V7bf
F5sfq3Llz2jp4/Phx
W9XLLrt
MC8IRI0b4Nc
Hn
Sc
Aik
G4Nix
UEQl
Ci
Jr2OQPQ7n
UFu
WCyi
MNF53kodg61hrx
Kb
MFt
VL1imx
WB86i
Ku
LBLIGo
G0ov
Cll17Sgl
AKRN+rr76qnnnm
Gf1QJi
LQFIlh
R0FRGJYY60e
Vg
Jso
RF9lexhbxjiv
Uvynz
HGEEYXy
YSoft
Jn4E6If
EIRma
Who0GJwxow
ZUUXMfk
WYg
N8ali00v/Xq
Jxq
LQRQOd
LRYq
WN6D+zy
Fo
KT5+u
E0tgejk2m
VT7Cy7uou+a7f
Wy
ODi
IRYcwi
Ctev
X68th6t
Xr7aqm
Y/5PR+WHEVh
WGKs
H1UCXq
IQ/RV/Ezef
Qzzv94Hq
NWbnweh+b
E6f
Pq23iltb
W21VFyx
Yo
ANJKisr/Zrg8y
Tg
Si
Dd
Go
ZVr7m5Wf/AWug
Wb
IVGp
Z6k2ki
HOmq
Wwo
Hz
Z6xgkd7D/59n1+PTrkxt
DS9Ts
Qmzu
Jp
IIOc
EQot
C+Bf
K9j
Csfr
BAm
NZECEFs
Oa9bt075PR92d
BSFYYmxfl
QJe
Il
Cf
Fji
GCL4Ee
Kwd
Ddn40x
FIVg4D1t349PX16f
F4IEDB2x
Pw2o
J6y
B+s5DAc
Ah4r
WH41WLd
Sw41EXNOiy
Guf/b
ZZw
P7y0ZBFA60nb
BSx/S983Nv
ITjj
A8mo4QXLVKzpsu
Fg5r
Uk
EJp
AKFEIwbdq1Sol
W1J+os/v+b
C9h
Sgc
GBg
Iexnrk0Dk
CHzk
Ix/RUc
Z33XWXr
W94/Iknnt
Cv
MXzwfe
Yznxl
STx6HL68Zi
Rlkk
Mhq
D0ukl4/W0a
NH9VZx
Z2en1Rwsgr
AMzp8/P8gt
WIc
Ef
Al4r
WEYHGAhx
Bcj
KViz
SHNkvl
Zuu+029dxzz/ne
Ryp
AFG7bts16b
QW+c
Jg
V+1ve1Vv
Di
Bjue8/ugm
E2HZ+5WFXPS/o
IVj
ZOGe
Zde
Xmp
E8hluq/Aoh
Bbx8h
HZm4V+4k+v+f
DThx
AOK0XYdtgf
RKIAg
Ec
N3TTTTfp
IBIp
SB2zfft2hbx
UUp
BPCh
G/X/j
CF6z
H3nvv
Pf
XYY49ps
Xjjj
Te
GGs7999+vvvzl
Lw+5Bt
HECCJx5hwc
O3asmj
Ztmqqpq
Ql1H1Ymg
XQEv
Nawv
AYg
AD/4w
Q/q
Jv
Bacf5vvkb
Q1g9+8APr
CC+3+0q7Dz74YM79YGPtx1T1s
Td
V9b
H/VPEW+/nf
Zt96J1+teq
Yv
Vj3Tl6i
B+r
Fc
MCQQm
ADOj8d7cy5KIFGIb3Uvv/yy3h
I2i5v
PIPw/lix
Zos
Wj3/Nh
B8Tt47DEWD+q
BNJFH5u+h
LDqw
Upi+k1lun3s
Fsk
MPnv37t
Xbx
WZBNDG2ih
Fdz
EIC2SRg5up
Eu87Ie
Ofzsn
Xs
TOxu9kk
S/Eqglpnw
N11Ou
Gy
Nq//Ufmtru
P/0fs9mq+Zeby
WUrmz
Iz
Yd6tsb
Edsq
TQCBRCKEHPw9n8Yo+xos
Y21N+z4d
FTl
EYlhjr
R42A8wgv
Zy
JRy
VUo/XYGm6T7QJW2x
THf7y
STM2f
O6K3i99+3n5GKf
IMQh
Mg/y
EICJOBOo
O/EHt
X79g4t
Bvv
Pelk
EK6z
UMf
ATr
Kgb
RZwk
EGk
Cvq
IQW8ASb
Yy
ROK2GZoo
ZJLp
GMS2Kfs+Ho
UNRGIYW65KAO4H+/n5t
Gdy/327Rw
Ekk
EIMQqiwk
QAJDCc
Av
ECIQYh
D+gq4l
Vp
U8VWT+Ml
W1YLmqq
K4n
Sh
Io
Gg
Keol
CSVbu
NRCy
BIh
KR1Br
F7c
QTsx2v
E1GC0q
Io
DEq
K9Uj
Anc
A777yjr
YMXL160Ku
B1h
UASb
FOzk
AAJ2An0Hn3TOllko
O2k
K56K6jord
Qy
CRSri1c
RIAk
VJw
Nd
SGKVRURRGa
Tb
Yl2Ii0NHRoa2Dc
Mo3y/Tp07V1c
OTIkc
U0HPa1y
Am
Im4RXDk
Ix
OCDIBMXp
Ru
H0Ez
R9CE00Tnc
Ne
S7df
VGn9/BPra3hgf
Nn3YVg7Ugrd
Qwsg6q
Ce
Tu
Lf
Fmy+0opik
Iu
Ax
Ioc
QJvv/22Fo
Tmue
H19f
Xa
Ojhz5sw
SHz2HFz
UCpq+rlzi
TOm7PQ1Ce
PXs2UDom+OA6k1sjty6i951pm
XCai
Gw
ND1y0J2w
Xhp
Uj
Gq1zhqvmf
Thqa
Nmf
Ei
HQdql
Pt
V7s
VS0dvcnf
F/t
Uawd+4/8+1d
Hdr769Ojcpwig
KS2QRc
Rgk4CSAf
G8Qg/htlrlz52rr
YDwe
Jz
QSKAi
Bd
BH0bh
HEZifx/EMPPRSo3x
CQS5cutep
Kcvgt
W7box0QE4jf
OHXYrl
SPHa99An
VB69u8Gui8rk
YAXg
Qtd/Smh16ta
O/p
SQi8l+FL/9w8kf
AH+8x25cfeh
KPRFzwok
UFw
Ek
OAd
Yn
Dfvn22ji
O3Fc
Tgx
Ik
Ti2t
A7G3JEUh3ogl81L3OPDaj891O+/ED9fi2raq/9Zhav
SCut4c
TPZfche
CYy
Vbqm
Korlvg1y+d
JQBPo7B2w
Wf
S0Zc+w8MHy192Xn
QM4KAqx111RYds
C4zok
ARKw
E4DPIAQhf
Aj
Ngq3i
RYs
WERc
JRIKAlyi
U87mx
Vn
Hu
MYrp
T4jr
ZNs
Xoh
DFy59QBpro7b
L8A//8f/5U3b/gopr
Z0D+EQ6xpur
U1HL/s2khw
Yiei
Q6C3P+Fr4bv
YPXRd
ZTKCUb
Ux
Nbah
Sj
WNq
FJj
R+B33P5/Q1x
VVl
Rk0r
Tv
Nb
QU+i
Ji
BRKIPg
FEE0MMvvuu
PU0GTi
OBd
XDUKOZHi/4slk8Pv
UQh/P2QEglnf+MIR8n
L6WU5RMAJimw
HW0Kwqy
O1Nfy6/q0SCXW0I6a+dbh
Wff
Gawcj72Pgrr
NQx8Wl
Xlc8Ec
KRDCNj891L+f
OLDh+f
Odf
Zlh
Vp9d
WVK6FWlh
F48+X/Do
ACsjhcua
Imi
MCv
Tz
EZIo
HAEs
E2MNDPIPyilrq5OB5Jccc
UVhes
Y70w
CHg
S8RCGsf87g
Egh
FWA7d/Ail
HVg
VE5fa
VE8qm
XTv/h8Puf
M/Han
Vj336Qz
OSQn
D+ch
Wfso
Bz
VAYEIOi
Sg
Rup3zpg
I/l/Uvj14nv
Ds
Et
Vr
MIQd+4Wvvrq9Ic
Ci
E+t
WMqdn
RILOR53Hn5g
Ru
U7Two
KOji
Kwq
Ck
WI8EIk
YAJ5HAOoh
ITLNgew3Wwaqqqoj1m
N0hg
SSBMKIQH3Tjx493FYUDF5r
Vbas+rf7x
T2ao3k
P/xx
Nvf
Mp
Cdcc
P2t
XGv/p
LNe+3f5/TUEIEs
GVr
Reha
Ebsps
Zfy58PW73ALdmut7Vxt1Ysn/09t82KLd1Td8IL3TMHn
Jgph
Ocd5987Ie
Yx
NXC+ef/55PVT8jx
I0KEv4UBQOd6Xweh
LIMw
Gklo
EYRKo
Zs+CAd
Fg
HJ0+en
Oce8XYk
EI6Alyh0E4DO878H2k9ZUc
MH3vr
Fk
C1h6Ul8+t
Wp
YJFl6kh7n3rww
Qe
Vf
GCG6y1r
F4o
Agj
KQgm
Vwa3dox
G5n
T3YCN8b
Up7Zxtd
BLCT6HP18+OIj
Lh
Jso
TBd5D4v68u
XLr
RRMy
NG5c+f
OIa4Vfm
Og
KPQjx
Od
JIEIEjh07pg
Xhh
Qs
Xb
L26+uqr
Fb
YLWEig
GAh4i
UJ5XPs
Q/t7vqh3/z7+q
R77+h
Pre
X39Cny+Mn4G2E9YQP/Oz
Uer+h
YOBI/HLP2gd
MVc5drp
VDx+0KM6chc
XAql
T7i
LQr
Wv
BZW7n
JHHxmx
C7St2Sj
NNTEUn57pv
BLbe+m/Pnilbk
J3Ajbfy9Ra
J5775a/0+lf
C1G4d+9e
Wgr
DTg
Drk0DUCXR3d+u
TSPBz5sw
ZW3en
Tp2qr
YNjxoy
J+j
DYPx
LQBMw
PN/y
PLz
Nf
X/+XSd
HXf
Fj9+Kc/V3/z6i
GL1r9++Jz19w
O/Hq
H2n
R/covu7azv
U3Kt/Kxk1v
GC5euwb
T+qo
ZWd
Eslf
Cak5J7ggg
Ab
Onha+j
V+H5b
JTa
Kgncc
ETo
Gh
G7q
FMsx
Us
USu
S9p
GVy+h
PK49i
Cvv3229Xmz
Zt
DWwn
Bi
Jb
CYlkp7Gd
ZEUCu
QRGCx48f
Hz
L2mpoa7Te
I88RZSKBYCCBHYNLid8Sy/OF/NRDCIl
RRo
ZNI62TS85eryp
Hjim
X4Jd
NPWPCG5OBz5OQLko
DZDwisd8n
IXG8LH6y
Ap
VTSb
R+b44T4cx7/KMc6Og
Vj
GD4Uh
WFos
S4J5Jj
Ai
RMn
LDFo
Rh
Obt509e7YWh
NXV1Tnu
DZsngcw
IDJw7PUT4QQgmejt
DNRhrukz
FJlyh
Yh
Nm2X5Ujn
K0hepci
Va2J2C2R+gm
LX99WUv
A7Jq
Dz7Dwwc+v3Ep
QUejm
M4gt5Hvvv
Vf
Jme
Fe
Eczpm
FIUltu
K43gj
Rw
Bbwv
AVh
GWwq6v
Lt
X/45jdjxgw1ffp0h
XQz
LCQQBQIDHa3Wtq9p
Af
Q6Ms6rz5Vj
Jju
EX1IIVs
Rroj
DMkum
Dl
YA5Je5g7Ru0+CXTt
WQt
AXMdr
Ht
Gw
Ia
O0r
Xn5Iu
IG1+k5jeo
KHQe2Ygg
FETpi98s
BCIy
U4QNrq
Ioj
NRy
YGf
Kh
UBra6tl
EXSe
Pi
IMGhsbt
RDEz8i
RI8s
FDcc
ZQQKJrgv
Gdu/g1u9AR0uo3m
Krd9Dqd4WKj
U9a
ACtq
G0K1w8p
DCSDpiv
NIt
WSqls
H8f
Nl
Lw
Iz
Ajbgt4f
Jg8u
Vk
Eubqe
DQCN4ptr
QQVhb
AU4lx7EYHOHJ8St
OV34o+TD0Vhsa0Y9rdo
CSBi
WPw
E29ra
XMf
R0NBg
CUGkm
GEhg
Xw
Sw
JFwbj5/2A4OUyrq
Rqf
En33rt3JEY5hm
WNcg
AEEn27em
P1/LRUn
M3Js
VXh
Bzy
W3d1Akbhj9f
Uvj
Fl
V8C5qx0p
Ewb
CSIKIfic
KZaclk
GIxhdee
IGWwj
Jd
Rxx2RAlg
O1i
Eo
DPJt
HQZQSNi
EZw4c
WJER8Jul
RSBgf5Bn7/m
ZKo
XHfz
R8l6o
YVZU17v4/F2h
Kkdx
HYc
Bi
S1b80g1sf
C1pk7cw
HN9WUj
Aj
O1a55Fqg8m
Xk/n5Rt
WWnx9fm
Ln
KZV1Ey
Zuf
E2bqm
XQnm
Uifz
Osz
DTahp
TCXM8y2y5IAAk
RECCJwx
K1UVl
Za
Qh
Dn
E7OQQK4I9L//juv
Wb6j7xe
I2n7/4+KQFs
HIs164f
Ry
Rgdr
Pw
SVJm
CL6u3uwl
YHaz8CWFX9Kfj4UE0h
Gg
KOT6IIEs
EUDq
GBGDSCnj
Vp
BXUKy
Cs
Vhpp
VLIEk
Y2ky
EBJHV2bv32Id1Lf7htx
Vh
K8Nmifsf
Pz
LBXp
X0Z0q74Wfg6spi
Aed
Bvz5GTL3UCR4y
RG6W94PIw
Oor
CPEDm
LUq
XACKHRQgiyb
Rbkchhi
MHa2lrr3Fdnjinntc7jvf
C8HJa
Ov4Mce
B62fun
OVOm
Mb
OD82e
RWr7Xtm9z6TXRf
DDVIn
Pg
RH5Lu5Qql
Krl9KCDb
Uids
OCN0JSlz
Nh
Mwp7Pw4bma
Ikr
AHGohsn
Kk
CFAURmo62Jli
IBAkchh
BIkgf44wc
Nk9z
SCc
KJQmp
WQf
XIu
XALbfcoj
G5JS81+YWt
Xwzsy6m
Pi
Uvt2v
IHa58t3cul9l
AYKkd
PHNz61d
G+q
XQv1e
Wd2si
Zg
Fk
Hb
HSk
Ur
Sk
In
YHEojp
HV7RCZh
T27da+Om/7UEcp
Za
Ae
Xj
Eyu
Nq+Sx
IFx0sp5Q48w2avo
N+xg
WJQhaq+gj
Jp
Us9IVMUlsf64yi
HSe
D8+f
NWLk
Gvy
GGkj
ZFcgn6Rw36CDha+PXv22A44l2OOZCiog/LQQw+5ji5s/WEi4u
UZEo
CFT871NU/6GLj
QHKr
Fyh
Fj7ele
Ugmf
K+p
Gh
Wqn
FCp39gz
Yzt
Q1I3STQRx9qqcv
O358zh
M3ks
Jv
MD9f
OSZg
Lo
U1l
Msxm
KIun
Si
Ueq
Yol
ATVc+b
MUW7GA2e/0Ybk
Kgw
S2Ux
Rm
Mu
ZZ9t
FTa
Czs9Pa
Gk
Y+KLe
C7WDx
Ec
Q2cd
CSTh
RC7EHo4c
W8f
Ply
Kw+Vs23zz
SHIfc
PWD9Im6w
Qnk
Ojrcdn2Paw
G2k4Gbw
Rnk9a
Od
D3lo7Kh
KVQ7x
Vo
ZCZj
NM3Xd
LHy
Xek
Icm5c
Gx
Kg6i
Lv
Bh
Mt
JC5+Zn6+Kh6s
U60Iqc
L9F0Hm
JQgg4l
O3bt+vzv
FHw
Rf/Uq
VM2Sx/e11G2b
Nky
ZEROw0CQ3IUUh
QVe
GLx9t
Aj09f
VZQv
Dk
Sfc
Paw
SIi
BBE4Egmx
Us
U4o0CBVv
E6UQhh
CMEY7pt
ALNf
Yetn
Mi
Ze
M0hg0PJnn
PP7/juh
EFVU1dh
P+ZCI3z
GTQ7VTr
JX7Bh
Lq
RFu3Op76kb/PXuj
Jyp
CQa888U1dy8Jlbv
FUx
Jm
DOCmw2Mo
RAOl
EI8fbaa69pd6Gt
W7daot
ANI97b
Yb
Rw
E4XO+ti
O3r
Fjh+fu
Eup
TFHKxko
BS1t
Ywgk
YSHn5ESB0j
Yh
Ap
ZYZTv
ESh
WAn
Rtpco
NPNV+fm
To
J2w9Yczrn
K7Fnn93JI9q0SIrcm
KStdt31j
Tj
LLBq
QVfe1IAivg72e4eu
BUESn
W8csi
Rar
D4madu1FUP7z
Ucp
B+s
Qw
Je
BNKJQlj/IPKk
Trozj
J3H23ndz3ksnlc9ik
Ku2b
Ilc
Pr0acsq2NPjbn1AMmk
Rgkgyna3i
Jgp
NQZh
OFOI503k4y
KHn
Yetna5yl0s5A+yn3i
N9e97Oqvc
Yd
G3e5a7Jnpcr
DIn
Xmf
I9N+Gk
R2N6tk
Nola
Kmo
UGqc
Plkj
Fb
Dh
Es
Qxspbpno
Ly
ZL3CEPAShdg2vv
HGG5Xp
M5ju
Pd70Gf
Qai
Rngi
Drp2q
Mo
LMx64F0LRKClpc
USghcvuqfw
QJCICEEc
O5e
L4i
YKTYue855u
L2Kvy
DSv/oatn4tx
R71Nn
OXrtv
WLs3/Dl
Mr
GKe4Rv/Hq
MM0Ub
V2kc
DGtfv
I3Ejm
HKZNGV6tpj
TX6Z2pjr
Zo2Jvk3h
CELCRQz
ATd
RKNv
Gcp6xn6Uwr
Fu
Qp
Ch
Lt8NEUVj
Mq4p9D0QAkc
OSS7C93T2dh0QOQww2Nub+f
Fa/6GMMz
C/Qx
O38y3RAwt
YPBLd
IKy
U6z7t
H/F5s
DTWiyp
Hj3SN+a0a
Eaqd
YK+M8Xpvf
X2o
LGMe2h
Smw/A2KPwi/Wv0/ffr
CUGTd
Yi
Lg
Jgqd
Fj1z
PE4h
Z/qfhxm3W/5b83q
Kwj
A0Wbdo
CASJHK6rq7Ny
CYa
JHM4Gh
Gy
IQry4ly1b
Zu
Ut9Ot
X2Pp+7RXD84mezq
T4az5isw
AOn
Ds
Tqvs
V9WNS4i+Z4y8u6V7qx4Rqp1gr
I5r
XGf
CB/y
EKwx
Sk
Z4HY6z3xa/Wjf/l7deuqv1D//b/dpuo
N/z6s0927d+tm8Tpxplz
KJCF7k
Jxw
Ycb
Bui
Qw
XAJ+0cdo38t
SGCRgx
Kt/e
P0s
XLj
Q83ODon
C4M8vr
I0Mg
SORw
PB63cglm
Gjk8n
AHLi1za
SHdoud
NS6Dws3Zm
EVNq
WQ9T96g9n
HJG7dq
Av6f
Nn
JXp
G0ucjaq
D1WKiu
Vt
SMGPT504mek8me
K0c
FTzc
U6o
YRq4zcf
Zb4S1n98D9Sw
IQp
SMac3PJNbvf
K36Nq47ZTe
WSt
Stvmdpj4w
Zp1z
ITs8rzfy
T5Bc8KFGR/rks
Bw
CQQShdu/o7Y+/m31+r
Orl
Lq0T6l
Lb6s3fvauem
Fntdry
T/9pd
SGo1RBi
Et
HMkrf
Qb
Qw
Uhc
Od
WV5fc
AKy
NXzs2DHPy
GE5XQS/hxs5XPABl3k
H+pu
PDt36b
T4Sjkqsymbxk1M+Khsz
Sz
EU7ua
Fr42TOtx8/k6f
D5fupbaq
Min8Ur5+Ig
IRBJKuu
Ak+1Hfm
VXNude
HDT070Qf0gy
Xh
RL8g
Hc
OFnh
T0o
Fw
Km
NRxjvv
VPP6ru/t
QHLe
GXFID71Is7ldr6g9nq9Yd3a
DQv/n
Sa/t9ZTOMCvg
Sh
QPg5j
RB+X6Bw
XSBR+NJLL+kbr
Fmz
Rl1//f
VDOr
R+/Xp1+PBh63FYMBA5I2Xlyp
X6z1mz
Zqm
NGzdm
PO8VFRWe
H/o
ZN8o
Li5IAEni
KGOztdbdi
TJo0y
Qo
Yqa4u
Dwf/opx
Mj04Pt
B7X5/v
C4mda
AFV/u
C3Lp
LVv8Hg3/fe4y0s
JVdqx
ILULInyd279h
AMQq
Kxw+f0kh
OGFUZq8r
L1Ho7JNf
ZKWf
I760R1EYZr
ZZN2c
EOg+nh
F/S6qc6U797w/ky6/4t
Cx6x
H2Y8vq
LQFHxuon
DXrl0KEZ0333yz630h
COW6p556Sov
HTIUh
RWGYq
S29uu+//74l
BC9duu
Q6w
Kam
Jks
Ijhh
RHs7+x
T7TA+f
PDNn6x
VZwosd9jr3GG2uanh
R/1r
Zv
Ugiqyv
JIT9J8ARG/XXYLYHu36us
P9+Ex1WH1w9bvl
DHZS8e
E+Qsi
Co
Ocw
AOxt3Pn
Tt/Ev
RSFxf4u
UUT9T/TZh
V9q21db/w
Y6ww2kolqp+vl
K1S9I/Tb+rszua1I65is
KURHCb9u2ba6Wwk2b
Nql169a5Dt
RNBJoi
MRwdp
Sg
Kwx
Ir/vrnzp2zh
CD+diuj
Ro2yh
OCYMd
F3/Jc
PRLe0AE5zf7p8Up
LCxs0Z3+Rk
Oubjcb8D0XO1ag
Yutrmne+l0n1evfl
SOnu
Qe8Vt
Vm6uu
R6rdtkt9Ke
GXFIDy09Ub
Lt3Lx
FHVgz5/Ywb9/2AVz
HVJJwr
Nn
Jroh9Pv0Oxb
EOGI+h
SFu
Z7RMmy//8KQ7V5t/YP4C1viox3i
Ly
UC6+a
Gb
Wn
Y9Ycl
Ck
Usohe
LFy8e
Ig5h
Zc
SW8er
Vq62Ouj0Wd
BQUh
UFJFXc9WAFlaxj
WQbe
Cy
GHJJYijg
Iqlm
Ck
Hn
KLQGVHmdhg6xilt
BDn
Nx
Jn3Kh+c
El0dq
Yhf44i3s4f
Vw
AX3uf
QUfw1NQ7d9J8z
SZ/+WQ7n
Ql
Yz4Ta
Z86d
Infu
Bv
PB6m4Ng2Z8AHr
H818c
Kd6BHEUih5Nb2Cs
SD0c
Ly
X5HRLx4Si
MMy
KYV0bgd6zya3el
J+f9Xf
Xu+FBVU8yr
H6G9a9mevi2cn
TFs
ESh6RQsfo
Om
Py
Eewwebub
UMUYg8c
F7Wx
XTjp
Cj
M0Sq
IQLPw
Cx
Qh
CH9Bty
KRwx
CDU6ZMi
UCv
M++CW0q0fd48AAAg
AEl
EQVQapx
O9f
Cialj0Rh
EGtfc5TUj
Lv8d
Ar
E33d
Ltu+hx
VO/wh
TKup
GJSN+Hdu+l
Q1NYZop2rqdv
QNGrr8u629YBMOUUXXJd
C/w9TNF4Iia6G2f
Bx
GFGDte
Ey+88MKQa
Elc/+yzz6Y9w9Vk
R1EYZi
WVa
V2IPEv8GSIQoj
Bsqb1i6HYvto
Crov+e
Nix
R6OQEw
Yci
Po
O5EIUDA+G2SMLOJevnl4AZOex1Zz
Ny
GF8MSq
F85CMf
Ub
D03XXXXZ7Dw
Qff
Zz7z
Gf
Xwww+rp
Uu
Xaj8s/A8f
XTMC06s
Bq
Y/n
EXW2ef
Pmz
NAl
Ek
Msfw
MI/mg
J9025oqp
WW/4q
Jeh
Di8Ar
FLa
Dy6H09iesg
A9J+Iw
AEPg
Chin11Uj3ktr6NQTg6Lp4m
GYKWjfo
Ws
YXIwg659q97bbb1HPPPRd4DGg
DLl
BPPPGELQgyc
AOs
WDo
EDKtfh
Q70SAV79He
EG2NFTKk6+Pglfx
Km319lfbi2Qtb
O5edg
Vk
Uh
Xugb
Nmx
Qzzzzj
B5i
Lk
Thg
QMHQu
Jj9ag
Rg
G9ga2uramtr
U/397ltho0e
P1h
Zl
HDk
Xi0XP0j
Fcpnfeeae66aab1Cc/+Umr
KQjkxx57z
Hpc/n/yy
Sf
Va6+9pr
Zv3z7ktn
Db
QFuwpvzwhz/Uz4PZl7/8ZW15h
VUV5f7779f
MIUI/+MEPen
Y/dv6Uir
Uf
U7Fzx/Xve
Ptx
FTt3TKl
Ei
GCFipjq
Hz
NN9Y2Zrvp
HT1P9+D1mmuof
WR7i
D3DPXkyo5ku
J5O+LSv/9/q
UQDJVSVZVKj
R9Ro
X8m1Mtvp
Ub
XFv8Xo1dff
VWLv
Q984AP6S45Zs
N7ff
PNN/RB2B+644w7bms
V6xxcqv
B6wnse
NG6d+8IMf6Ne
BVz
Ff
Pw8++KD1uhju65j
XR5NARa
JLVfcd
Vt
V9Rw
Z/9yb/Vyqc+8VARb3qic9Svf
Er
VE/VLNWD3/Hk70Kd
WY6ASrz
P56Jk
VRSig3AKRn
JEFDf/QTy/ZMk
Sm59h0IFx+zgoqej
Vg+8PRApy
CXp
FDu
PNXfw
E6+tz+02r0ISc28duvoa
Sq
Bc+VTt27ND+Uyh
Hjhz
RDOW1hj
RR2E4X3yq07ea
Hha3k
PXv26K24gfa
T7h
G/fd2h0MTGz1Sx8cl
TPsz
UL6Ea
Ke
LKp8/1WL5+gylfut
RACP2Hu
A59rq+R5Blbw
Dj3tx
TLql
Wr9Pu
AFDN3mtv53/K8Mw
DFKSSRBk2Cqi
As
JS2a
Myccvoz99V//d
Smi
Lb8x9ba4B3t0hcxb
Cn
JV492jf
Gv
LJ30VMGRVFOJF+/TTT1vbx17Rx848hk
FXMk
Vh
UFLRq
Idzhm
V7GOc
Pux
VYBEUI4u9y
KV7H3Mnj
N954o94y27Jli7ao
YLt
YTjh
Zt
Gi
Rtsjjd
QQLIVJCi
XUe/Ez/q
Vm
TGm0Rvx/7+o/U3/32g
Jp
Zf
SEUai
R1No
Vf
HD6AE2Yp
FUufp
Dj
UTSJc+f2OXtczfn
ECSJgye
XS1da6v6fc
Xpo1Sq
Ovl
Uxg0Ob
Wbv206Lh
KUAuui
KRh
Lg
WVZj
KH7u
EP8p
Xz+es
L5L2t
Wt
Zc
N+vv
VGc
Ee1RPLAq
Xf
ILMq
Cm
G5u
O+++4Ykrp
Y8h
Uhfg5JJk
Il
Ws
Exe7Tef
BX/+4s
WLlh
CEWHErs
AKKEIR1s
By
Lnyjcu3fvk
Nxr
Igoh
GLFVBl
Eo
Fs
TNX3l
MJ3p
Gkuc3dv0f9a
X//Uv1dx+q
VDNjb
Ta8D/x6h
Lpj
Vpea2e
C+h
YLj3Ny
SPVd
Ul7bl
Vi
Dh
LF+3M35x9m+YMn5k
Vepot1rba
R9Vse
Lf+g3Dwatum
EAT7Dw5Uz
OFFYVyf
B6+TFEUZm
MGc9RG50H3YI++9v
A3TPn6Dcnx
Fyu
P7AXhg
SWv8BWFEHLi34ELz
NQzfie
Zo
L74Ge
Jvnmi
S6TRF+7qenh5LCJ4+fdq1s1VVVZYQn
Dx5cr
QHl
Ifep
ROFEMpf+t
KXhjj
E44Ot+ew
Ztfa2j6m71/+t+t4XPq6+v
H2n
Qgq
Yv5w9KP5++n6V+p9H6t
QT1w21zn7m
Z6P04x
Uj
Gl
Vc
J3q2b/1W1Je
Htf
Zidz
Ldi075Ypz2cb4z
XMRv
Y33ci
PSttf6ug0Mgiye
BMKLQLTl1GFGI7WNY3OUais
ICL8y
Bnk
Hh
Jyd6SLAHngt
TKuu8kzt
XFE/g
VZgh57quryj
Md
Qf
Ct
E9LYRhaua2b
SCQs
IWj6Bznv
Kh
ZBCXj
Iba+Kp/V0ov
BDH/q
Q+u
IXv6h
Tu/Sf
Oaju++L/rb7y0ct
V/+k
D6o//1zl15eg+ta
Sp
Vy0a3a/+xy8b1N9d22Gz/G3a
V68+NK5X/c64Xl
VRM8Ky/P1f/7ZH3f
JHN6ll/+W/qsq
Rx
ZPbc
Tiz2t034Hr
Gb8v
Fc
BG/I2tjjj
N+kz6Ae
Jwl
PIGgot
Ar
OXVQUYht
Y/j
XInqfoj
D8PA3r
Clj3n
Ln98H9n
Bs
Gi8b
Eey
Z1n
Dau
L+bg
YJwp1dverzp5+/bure2Dwb/2Y8b+u
N5Csl6pv/W+1Ma
B6+wb
UD776o
Zx0n6Iw
J1h
Lt9GTJ09a
Yr
Cvz92q
Akugi
EFYCFk
GCTh
PLJGAEAi+29f8D9Xc
Nt
TX78+v6FQfm5r8Br2ru
Vr9/b46q0ERh
BXxav
W99onq
H395Xs2a
PFY9/v
B96kvf+b7aseun
Vt2gu
Q2Lcb76Bx
JDr
H5I+3Lmf
Dj
LQ21Vpcs
Zv7Wqc
QSt
Dtlc
F0FEYbrk1EFFo
Zmnk6Iwmz
Not
AW/Pv
Mo
N/kbfo
Bh
S81U9+TO1fn
JS5s
UY0l
RZok4+d8Sai6izk3Ep
URd2GMmgy
L74dd+L2j
VUPUo
Ck
Ph
Ks/KEjm
Mo
JHOTvez
G3Gqi
OQTLPXI4e
Gsgk
Tned
V3+o
C2AEII4gf/q4Gkz9qf/ni0+q9Tu9V/v6LL9TYP/Lp
Bffk
PJg2N+B13ma4v
W2XD6WPUrz1pb
Pea+f7C9Dseq7D5+i
Ujf2s
Vf
AFZck/ATx
T6Jac
OIgqd
X8DMUfkd
DZl7Ak
V4B0T02s
Rf
Ktg
DEc
Bh
S90c923fe
LBj
Sk3r
Wxc
En
If1Lfmcu/VNP+ew3o
Ud
Ri
Hr
Ux
Qy0CSv6y9I5DDOGYZFEGKwn
CKHg07EQNu
Jp
AC0x
N9BNd
CW/tuz
KQpx0kd80lw
Vw8/EOepz
T7ys
Prvu82r
Ov
Hmu
XUAg
Ct
LNl
Eo5e6Fny
NYvf
ABh
FQx
TIPis
SN9Usucp
Y3Jzm
Hy
Yfp
Vz
XT9R6Le
Wg4h
CJ19a
Cg
Osu
ES/u/CDGBy4FKABo0p
Ft
RZ+n
VVXqa6qhaoz
Nld1xmaprso
Zqr
M3Zlnj
TFE3KNSS1jh
T1Jki
Llf
Wt3ADDFYb
X0Dram
Kqtjqm6moq
VV11TNXWx
PRv/b/1HB6r
NJ5LPp+8Llm/Nn
U9/s9Voa
Uw
V2SLs
N2Ojg4rl6BX5PCIESOsr
WEk0GRR2spnib+UBRD/wyro
Vo52x
LQvo
Gk
Rr
Gycpu
KT5qi
PP/k
L9fv
XXa3+/We/0Ql6Jfcg
LIBId
A3f
KDk
TGVvz
SAKMgse
Q+Fpys+Exu
QYRl1Kc
UZx
Rm
L/Wi7128Zc647er
N1y6l4mjk
O4FFj/7MW+VJXIKTh
Tm
Klt9SCc
KYc
Uz16mb1ZCic
Jgzgd
M7HOf59n
Uc
VJ0X3l
Wdff
Wqq69Odfb
Xqc6+Otvfnf2p51LP63o
Do1Rn
Ypzq
Ghij
Ovsb
VGdfrerqr
VKdv
RVa+BVT8RJugy
Juq
HAzh
Zp
Tu
OG6Yss4QFFYTCs2B33t7u62h
KBX5HB1db
Ul
BCd
NKp9TKdxw
Jy62q
T7H1i8sg
UHLPx2t
U//7e
DIp8Sc+f
LW668//TFs
D//V7r1p
J36Ut
EYUi
Ap33QNJqn
PBz9qz72Zxib
ZFo
S0m
QXShhe
L6rz57r
Lx
X92x
Hyg6Op
IZnu
RYu/Mcnf+Km
OM+I36Dos
ZD0z
UTv6ESY5Nep
Lgmo
Zg7k
V7Ja8Wuq
Vkq
Uw
GYQw6Pu
Wt
KK5BCh0nldd
F1t
U56V21dn
Zobq6Ol
Vnd5/q7Kl
QXSn
RB/EHcdc7UDyu
E7C+WRY0F+vb4HMu1jexxu
XR+lb
I11v
Ye1MUhi
VWAv
Vxfr
Qkl
T5+3H07E5He
Eiy
C7e
Fy
LP0t79m2fvv
PHNARw
UGLTvsy
Edu/c/QWs
Gw
F43qv6GPzg860FOJx+Egh
Wb
W5RQzh
Bwui21n
I+ICEr6d
YG9GG5Do0Hws6nq
D1Lv
UMq
BNt
Xcm
ULymr
H/5uvx
Qu3Qv
O8n
Va/b
ANPKI6d1sn
Qcf
Iei
QQh
ID4vg2JJJXI0u4BW5Spzc/NGf
Bg+M0Fu
Xd
U6m
Rkfat
Obqu6b7t
Wqip+Acz
Z9FIU5gxt9Bo+ce
KEJQa9zhz
Gc
Wki
Bn
Hua
Dm
URF9PUvw
ZW7/4P9F9Mf
Dw
Y00zkr5/Iv4mzl
GVY7zz
MWYi
Ci
Hy
UB566CGr
X26Py
ZNu
Al
Dn
Omxu
Hp
IYO/BAj
Yq9/cm
I3+Nt
XTYLIE7/CFNG1MSGWP0g/i
AKWUgg
Xw
Qs61sa
Xz
ZY41y
Fmy
Nq
VSx3SB1SLCUe
Uynr
W1z7tml
BZvi+Df
Fts56Dv1x
Kx
Fn+co
PXM117say
AZD8p
Cotrvk
L3Flu
LYh
Xs6n
KPa
IU1SYRg
Xd1gup
PQNyu
CCw
Y6Wmx
Rv/2n
D6r+s4c
C9xyp
X0T8Ifh
Dr
H/IBxim
ZCIKw4o81Ef
KGy
Tul
ZKJKEwkl
JHu
JWUBb
Ot
WOPc3TKm
JVxq
Jnl
N+f2Nq
FLa
DWUgg
KAFtfb
OEmx
GQk
Np
SHb
TKp
XLCpa
JMz
S1W63pjyx
Xrv
Fh
Kbax
L1c
U7VW38kqq
Ldeq/8bs
Wv82/q/p
VXd1IVTtir
Kob
MV7VNUx
Wt
SOnq7p
RMwc
DHr
S4o/Wt
WOY+1/2k
KMw14QK039b
WZgn
BCxfcz7i
Vy
GGIw
VGj
Rh
Wgl7m/ZX/z
Ucs
CKIEg
A+fd/e/cel
PZMG7I1q8+7zc
LJR+i
UHy3z
Py
ECD5BMYWi
OZx
T53o
Mq1/KAtjerc
J8YCKwwy3g
A4Eg
LOVFADnf
LJGW8nvz2i
INmlqku
Kxvhu+b05etqk/Vxc6ruop
WVVf
Rr
Go
Tp1Rd4pj+q
RWh
F780+Lch+iq
UQ8FWj
Tfy+80f/Lv28v
Jac
Bzts
Al
QFA4b
YTQak
Mhh
WAVb
W1td
O9XQ0GDl
Eiyly
OFET+e
Qr
V+9/dvrbhl1gx
Mb
P3Nw+3di0gc
Q5w
Dnqu
RDFKLv
Tqd8PAZfx
U/+2R2OM36TFk
Bs
CYcp
SO1i+f0Zf4dpg3ULTw
Bpfpy
Je31Fmljmj
Hxvzu3VMF8m
Ck1Bb4HK9mf
Kem
ZGn
Q7ZIn
VLL+JIN6J937p
Pu
J/n23My/JBr
Zyh
Vt2Bojr/qie
Hb4h
Uk4EKAor
CIl4VEDk
MInjlzxn
Uk
NTU1Vi7BUogchq
VPEj7rrd8z
Bx
Qsgk
FLRXWdiq
WCP6wcg
JPmqoqq2q
BNZKVe
Jq
LQz
X8Qlj9s/5t+hm
YHEdwh
Z/y+9v3/p
X7+/35Hzf7zx3Wk
Ypgy
YWT10K3fxho
Vr6THUBi
O2ajb3Wv6tblsn7qdxu
Bzx
FZPy
PQ/2Rh
Hpm3Ek
Pctlbv
NFGr
Jo
AQz
QMHDz83K+5b
KCZfyj
Rt25q
LOg+4ne+C4t7Cl
Ht
Y++TFEYGxk2JZYnw
RCEa
Ao
DIWr8JURIIKzhi
EEv
SKHKysr
LR/Bad
Om
Fb7TGfag/8wh
Lfr6IP5SCa
Dh
Exi0w
NJn
Rv1q
X8Bx0dh
Oy
UQUek
Ufr127Vn3wt3/P5Yzf
Ln
W+az
BP2Il/Wat
G/9afqob5H/FEOHZEXE1tr
B1y2ge
Of2MJR2Ag
Aeub
R2CCj0iz
Jf
F1HKE1EDJ5d7he
Z7d2TVW6KFJn8t6hi
X3d
Uos
UNPVQosfl
PN/Uy
R4D3e
Hg
Vda5Cz+Iw
Qo
GWYWDydr
ZIh
Ap
UYg
PSh
S3PGo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *