Bài thi tiếng anh lớp 5 năm 2023 (có đáp án), just a moment

Bộ đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 tiếp sau đây nằm trong cỗ Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 cuối học tập kì hai năm 2022 - 2023 vị Vn
Doc.com sưu tầm với đăng tải. Bộ 16 đề thi học kì 2 tiếng đồng hồ Anh 5 bao gồm đáp án được biên tập bám liền kề chương trình vẫn học giúp học viên lớp 5 củng cố kỹ năng và kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp đang học vào Unit 11 - 20 hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài thi tiếng anh lớp 5


Bộ đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 gồm đáp án

A. Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 học tập kỳ hai năm 2022 - 2023B. Bộ 16 đề giờ Anh lớp 5 học tập kì 2 năm 2023 tất cả đáp án

A. Cỗ đề thi tiếng Anh lớp 5 học tập kỳ 2 năm 2022 - 2023

Vn
Doc.com đang đăng tải cỗ đề soát sổ tiếng Anh học kì 2 lớp 5 bao gồm đáp án tiếp sau đây với mong muốn giúp những em sẵn sàng thật tốt những kĩ năng làm bài thi hiệu quả. 

Tiếng Anh 5 cỗ Giáo dục


Tiếng Anh 5 Smart Start

Tiếng Anh 5 Family and Friends

B. Cỗ 16 đề tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2023 bao gồm đáp án

I. Đề đánh giá tiếng Anh lớp 5 học tập kỳ 2 tất cả đáp án - Đề số 1

I. Khoanh tròn vào từ bỏ không thuộc loại

1. A. Tooth B. Eye C. Head D. Aspirin

2. A. Photo B. Bought C. Flew D. Sang

3. A. Beautiful B. Souvenir C. Interesting D. Colourful

4. A. Summer B. Spring C. Me D. Country

5. A. How B. What C. That D. Who

II. Chọn giải đáp đúng A, B, C hoặc D cho phần nhiều câu sau

1. What are you going.......... Tomorrow?


A. To vày B. Bởi vì C. Did D. Doing

2. Linda..... Going khổng lồ visit her friends next weekend.

A. Was B. Is C. Is D. B&C

3. They...... Swimming last Saturday.

A. Go B. Going C. Went D. Goes

4. Are they going lớn the party tomorrow? - Yes, they.............

A. Are B. Vày C. Did D. Can

5. He should go to the........... Because he has a toothache.

A. Dentist B. Nurse C. Teacher D. Doctor

6. My friends and I............ Going to lớn the zoo next Saturday.

A. Is B. Was C. Are D. Were

7. Are you going to vị your homework? - Yes,............

A. I am B. I was C. He is D. He was

8. What"s the matter............. You? -I have a cold.

A. To B. With C. From D. In

9. How many seasons are............ In England?

A. These B. Those C. They D. There

10. It"s often............... In the rainy season.

A. Cold B. Warm C. Rainy D. Sunny

III. Đọc hiểu tiếp đến chọn giải đáp đúng dưới cho phù hợp

Yesterday.......... (1) a terribly cold day but Jim...... (2) out without warm clothes, so he...... (3) a bad fever. His mother took him khổng lồ the doctor. The doctor gave him............... (4) aspirins and said " You should....... (5) warm clothes & you shouldn"t go out. I think you will get better soon. "

1. A. Was B. Were C. Is D. Are

2. A. Go B. Going C. Went D. Goes

3. A. Has B. Have C. Had D. Having

4. A. An B. A C. Any D. Some

5. A. Wear B. Wore C. Wearing D. Lớn wear

IV. áp dụng những từ đến sẵn với điền vào đoạn đối thoại sau.

Matter, tired, fever, take, out

1. Son: I"m very..... (1)...

2. Dad: What" the... (2).... With you, son?

3. Son: I have a... (3)....


4. Dad: you should.... (4).... Some aspirins & you shouldn"t go.... (5)....

V. Dùng nhũng từ đến sẵn viết thành câu hoàn chỉnh

1. Going/ We/ to/ are/ vị Son/ next weekend/ visit. .....................................................................................

2. You/ going/ Are/ T.V/ watch/ to/ this evening?.....................................................................................

3. Visit/ going/ She/ is/ her/ tomorrow/ friends/ to. .....................................................................................

4. Going/ We/ to/ are/ vì Son/ next weekend/ visit. .....................................................................................

VI. Đọc gọi và trả lời câu hỏi.

Last Sunday, Lan didn"t go khổng lồ school, but she went khổng lồ her friend"s birthday party. She got up early in the morning, went lớn the shop, and bought some gifts và flowers. Then, she went to lớn her friend"s house. At the party, she ate a lot of cakes & drank soft drink. She danced beautifully, sang trọng many songs, and told a lot of interesting stories. All her friends were there too. They played many games such as hide & seek, skipping rope và cards. They were very happy và enjoyed themselves a lot. Finally, the các buổi tiệc nhỏ came lớn an end. They said goodbye to lớn each other and went home late in the the evening.

1. Did Lan go khổng lồ school yesterday?

.....................................................................................

2. Where did she go to?

.....................................................................................

3. What did she buy for her friend?

.....................................................................................

4. What did she do at the party?

.....................................................................................

5. Did they enjoy themselves a lot?

.....................................................................................

6. When did they go home?

.....................................................................................


ANSWER KEY

I. 1. D 2. A 3. B 4. C 5. C

II. 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A

6. C 7. A 8. B 9. B 10. A

III. 1. A 2. C 3. C 4. C 5. A

IV. 1. Tired 2. Matter 3. Fever 4. Take

V. 1. We are going khổng lồ visit bởi Son next weekend.

2. Are you going to watch T.V this evening?

3. She is going to lớn visit her friends tomorrow.

4. We are going to visit vì chưng Son next weekend.

VI. 1. No, she didn"t.

2. She went to her friend"s birthday party.

3. She bought some gifts & flowers.

4. At the party, she ate a lot of cakes & drank soft drink.

5. Yes, she did.

6. She went trang chủ late in the evening.

⇒ tìm hiểu thêm đề thi tiếng Anh 5 theo thông tư 22: Đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 5 bao gồm file nghe

II. Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 tất cả đáp án - Đề số 2

I. Lựa chọn từ khác loại.

1. A. Windy B. Cloudy C. Sky D. Rainy

2. A. Fever B. Matter C. Toothache D. Cough

3. A. Mouth B. Arm C. Health D. Eye

4. A. Summer B. Spring C. Season D. Winter

5. A. Village B. Bus stop C. Railway station D. Airport

II. Chọn lời giải đúng

1. It takes about thirty hours ………….. From Hanoi lớn Ho đưa ra Minh City.

A. Lớn fly B. Flying C. Fly D. To lớn flying

2. ………….. Is it from Hanoi lớn Hue? ~ About 900 kilometers.

A. How old B. How C. How far D. How many

3. There are four ………….. In my country: spring, summer, autumn & winter.

A. Season B. Seasons C. People D. Students

4. What ………….. You ………….. Next weekend?

A. Vày / vì B. Are / bởi C. Did / vì D. Are / going lớn do

5. Where is Tony from? ~ He is from …………...

A. Vietnamese B. American C. Singapore D. Singaporean

6. Yesterday John ………….. Go khổng lồ school because he ………….. A toothache.

A. Didn’t / had B. Doesn’t / has C. Didn’t / has D. Doesn’t / had

7. I sometimes go ………….. In the winter.

A. Ski B. Skiing C. To lớn ski D. Khổng lồ skiing

8. ………….. Are you going this summer holiday? ~ I’m going to lớn Paris.

A. How B. What C. Where D. Who

9. We want khổng lồ have a good time ………….. Hanoi.

A. On B. At C. For D. In

10.Hoa ………….. A letter khổng lồ her pen friend now.

A. Is writeing B. Is writing C. Writes D. Wrote

III. Nối thắc mắc ở cột A cùng với câu trả lời tương thích ở cột B

AB
1. Where did Hoa go last Sunday?a) We are going to lớn hold a School Festival.
2. What do you usually vì in summer?b) Because she can’t go swimming.
3. What are you going to vị next week?c) It’s May 14th, 2011.
4. Why doesn’t your sister like the winter?d) She went lớn visit her grandparents.
5. What’s the date today, Nam?e) I usually play sports with my friends.

IV. Tìm lỗi sai và sửa giữa những câu sau.

1. What’s the matter by you?

2. Last Saturday, I am at Hoa’s birthday party.

3. He likes watching TV. He watch it every day.


4. Mai is writeing a letter at the moment.

5. I play sometimes football in the afternoon.

V. Xếp từ bị đảo lộn thành câu tất cả nghĩa.

1. Where / museum / is/ ? / the

2. Going / to / I’m / . / Vung Tau

3. Drink / . / warm / water / should / you

4. Yesterday / you / at / ? / did / home / stay

5. Doesn’t / volleyball / . / Mary / khổng lồ / want / play

VI. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

Hello! My name is Peter. I am from England. I’m having a wonderful time in Nha Trang. The beach is nice. The hotels look beautiful và the seafood is excellent. The weather is lovely, so I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from domain authority Nang. She was very friendly.

1. Where is Peter from?

2. Where is he now?

3. What is seafood like?

4. What is the weather like?

5. Did he meet a pretty girl from Hanoi?

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ khác loại.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

II. Chọn giải đáp đúng

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - D; 10 - B;

III. Nối thắc mắc ở cột A cùng với câu trả lời phù hợp ở cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - c;

IV. Tìm lỗi sai cùng sửa giữa những câu sau.

1 - by thành with;

2 - am thành was;

3 - watch thành watches;

4 - writein thành writing;

5 - play sometimes thành sometimes play;

V. Xếp từ bỏ bị đảo lộn thành câu tất cả nghĩa.

1 - Where is the museum?

2 - I"m going to lớn Vung Tau.

3 - You should drink warm water.

4 - Did you stay at trang chủ yesterday?

5 - Mary doesn"t want to play volleyball.

VI. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

1 - He is from England.

2 - He is in Nha Trang.

3 - It is excellent.

4 - it is lovely.

5 - No, he didn"t.

III. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì hai năm 2023 - Đề số 3

Bài 1: bố trí lại những từ để dứt các câu.(2,5đ)

a. Vietnam/ four/ There/ in/ seasons/ are.

→…………………………………………………………………………...

b. Autumn/ like/ the/ What’s/ weather/ in?

→……………………………………………………………………………….

c. Yesterday / letter/ friend/ wrote/ He/ to/ a/ his.

→…………………………………………………………………………………

d. Here/ far/ is/ How/ it/ from?

→……………………………………………………….....................................

e. Amusement/ We/ the/ going/ are/ park/ to.

→………………………………………………………………………………..

Bài 2: lựa chọn và khoanh vào tự đúng A, B, hoặc C để cân xứng ở các câu.(2.5đ).

a. In __________, it is warm and beautiful.

A. Summer

B. Winter

C. Spring.

b. She __________ khổng lồ the doctor. She has a fever.

A. Shouldn’t

B. Should goes

C. Should go.

c. What _________ Tom vì last night?

A. Does

B. Did

C. Was.

d. ___________ is going khổng lồ travel to Hanoi? Mrs Brown.

A. Where

B. When

C. Who.

e. Turn left. It’s _______________ your right.

A. On

B. In

c. From.

Bài 3: tra cứu từ tất cả cách phát âm khác các từ còn lại tại đoạn gạch chân cùng khoanh tròn trường đoản cú đó trong những câu sau. (2 đ).

a. Candy many after matter

b. Ride picnic music visit

c. Fever better she because

d. Museum lunch mum Sunday

Bài 4: Đọc đoạn bên dưới đây.

There are four seasons in Vietnam. They are: spring, summer, autumn và winter. In summer, it is sunny và hot. Nam & Mai are going to lớn visit Hanoi this summer. They are going to there by train. And They are going to lớn stay there for six days. They are going khổng lồ the park and the zoo.

Trả lời các thắc mắc dưới đây. (2 đ).

a. How many seasons are there in Vietnam?

→………………………………………………………………………………..

b. What’s the weather like in summer?

→………………………………………………………………………………..

c. Who is going to visit Hanoi?

→………………………………………………………………………………..

d. How are they going there?

→………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết một quãng ngắn giới thiệu về tiết trời ở vn trong hai mùa (in spring, in winter) ( 1 đ).……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1: sắp xếp lại những từ để xong xuôi các câu.(2,5đ)

a - There are four seasons in Vietnam.

b - What"s the weather like in autumn?

c - He wrote a letter khổng lồ his friend yesterday.

d - how far is it from here?

e - We are going to the amusement park.

Bài 2: chọn và khoanh vào trường đoản cú đúng A, B, hoặc C để tương xứng ở các câu.(2.5đ).

a - C; b - C; c - B; d - C; e - A;

Bài 3: kiếm tìm từ gồm cách đọc khác các từ còn lại ở vị trí gạch chân với khoanh tròn từ bỏ đó trong số câu sau. (2 đ).

a - after; b - ride; c - better; d - museum;

Bài 4: Đọc đoạn dưới đây.

a - There are four seasons.

b - it is sunny và hot.

c - Nam and Mai are going lớn visit Hanoi this summer.

d - They are going lớn there by train.

IV. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 kì 2 năm 2023 - Đề số 4

I. Chấm dứt các câu sau: 

1. Where _ _ _ they from?

2. My father _ _ a farmer.

3. _ _ _ _ were you born?

4. What are you doing _ _ _?

5. What is the matter yo ?

6. She wants khổng lồ _ _ a doctor.

7. _ _ _ far is it from here lớn Hong Linh Town?

8. It’s _ _ _ in summer.

II. Khoanh tròn vào giải đáp đúng 

1 . Yesterday, he ………… to lớn school.

A. Went B. Go C . Are D . Is

2. She usually goes lớn school .....bus.

A. At B. On C . In D . By

3. How …………. Is it from here khổng lồ Vinh?

A. Left B. Far C. Near D . Right

4 . What …………. The weather like?

A.are B. Do C . Is D . Does

5. What vì you usually vì summer

A. In B. On C . At D . To

III. Gạch ốp chân phần lớn từ không nên ở cột A với viết lại mang lại đúng vào cột B

A

B

1. Sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1………………………………..........…………

2. Stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

.

3. Babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

2………………………………...........………

4. Weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

3………………………………..........…………

IV. Sắp xếp những từ sau thành câu tất cả nghĩa

1. Is/Duc Tho/ far / it/ how/ from/here/to?....……………….………………………………..

2. He/Phu Quoc island/is/ going/ visit/ to? ……..………………..…………………………

ĐÁP ÁN

I. Xong xuôi các câu sau:

1. Where are they from?

2. My father is a farmer.

3. Where were you born?

4. What are you doing now?

5. What is the matter you ?

6. She wants khổng lồ be a doctor.

7. How far is it from here khổng lồ Hong Linh Town?

8. It’s hot in summer.

II. Khoanh tròn vào giải đáp đúng

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch ốp chân phần nhiều từ không nên ở cột A và viết lại mang lại đúng vào cột B

A

B

1. Sqring, hot, sunmer, friend, airport, whem

1…spring, hot, summer, friend, airport, when

2. Stedium, cool, ixland, weekand, prom, always

2. Stadium, cool, island, weekend, from, always

3. Babminton, where, cinena, last, kilomiter, col

3. Badminton, where, cinema, last, kilometre, cool

4. Weathee, vizit, cendy, doctor, birphday, sing

4. Weather, visit, candy, doctor, birthday, sin

IV. Sắp xếp những từ sau thành câu tất cả nghĩa

1 - How far is it from here to lớn Duc Tho?

2 - Is He going lớn visit Phu Quoc island.

V. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn giờ Anh - Đề số 5

I. Dứt các câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want to lớn _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh to lớn Ha Noi ?

6. We _ _ _ going lớn play hide & seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What do you usually do _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn giải đáp đúng.

1 . How ……………… bởi you play badminton ?

A. Far B. Often C . Never D . Ever

2. What did you vị at the festival ?.

A. Danced B. Dance C . Sing D . Draw

3. …………. The matter with you ?

A. When B. Who C. What D . How

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. It C . Oh D . Yes

5. Where …………….. The amusement park ?

A. Are B. Is C . Am D . Be

III. Gạch men chân từ sai cùng sửa.

1. Sqring,hot,gane,friend,airport,whem

2. Stedium,cool,ixland,weekand,prom,always

3. Babminton,who,cinena,last,kilomiter,colg

4. Bika,vizit,cendy,doctor,birphday,sing,my

IV. Sắp xếp những từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh.

1. She/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. In/you/do/usually/spring/do/ what?

…………………………..………………………….

VI. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì 2 gồm đáp án - Đề số 6

I. Xong xuôi các câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. His sister wants khổng lồ _ _ a singer.

3. Turn left. It’s _ _ your right.

4. It’s _ _ _ _ in spring.

5. How _ _ _ is it from Ha Noi to Ho chi Minh đô thị ?

6. They _ _ _ going lớn skipping rope.

7. _ _ _ you bởi homework last night ?

8. What vị you usually bởi _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn lời giải đúng.

1 . How ……………… vị you play badminton ?

A. Far B. Often C . Never D . Ever

2. What did you bởi vì at the festival ?.

A. Danced B. Dance C . Sing D . Draw

3. …………. Is The matter with you ?

A. When B. Who C. What D . How

4 . Did you clean the floor yesterday ?............, I did.

A.No B. It C . Oh D . Yes

5. Where …………….. The amusement park ?

A. Are B. Is C . Am D . Be

III. Gạch ốp chân trường đoản cú sai với sửa.

1.sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2.stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3.babminton,who,cinena, ,kilomiter,colg

4.bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu trả chỉnh.

1. He/is/ going/by/travel/bus/to?

……………….........……………………………...

2. In/you/do/usually/winter/do/ what?

....…..……………….........……………………….

ĐÁP ÁN

I. Dứt các câu sau.

1. When is your birthday ?

2. He want khổng lồ be a worker.

3. Turn right. It’s on your left.

4. It’s cool in autumn.

5. How far is it from Vinh lớn Ha Noi ?

6. We are going to lớn play hide and seek.

7. Did you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What vị you usually vày in winter ?.

II. Khoanh tròn câu trả lời đúng.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - D; 5 - B;

III. Gạch men chân trường đoản cú sai với sửa.

1.spring,hot,game,friend,birthday,when

2.stadium,cool,island,weekend,from,candy

3.badminton,who,cinema, ,kilometre, cold

4.bike,visit,always,doctor,airport,sing

IV. Bố trí những từ tiếp sau đây thành câu hoàn chỉnh.

1 - Is he going to lớn travel by bus?

2 - What vì you usually vì chưng in winter?

VII. Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học tập kì 2 gồm đáp án số 7

I. Hoàn thành các câu sau.

1. _ _ _ _ is your birthday ?

2. He want lớn _ _ a worker.

3. Turn right. It’s _ _ your left.

4. It’s _ _ _ _ in autumn.

5. How far is it _ _ _ _ Vinh lớn Ha Noi ?

6. We _ _ _ going to lớn play hide and seek.

7. _ _ _ you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What do you usually bởi _ _ winter ?.

II. Khoanh tròn câu trả lời đúng.

1. Yesterday, he ………… to lớn school.

A. Went

B. Go

C. Are

D. Is

2. She usually goes khổng lồ school ……… bus.

A. At

B. On

C. In

D . By

3. How …………. Is it from here khổng lồ Vinh ?

A. Left

B. Far

C. Near

D . Right

4 . What …………. The weather lượt thích ?

A. Are

B. Do

C. Is

D. Does

5. What vì you usually vì …………. Summer

A. In

B. On

C. At

D. To

III. Gạch chân tự sai cùng sửa.

1. Sqring,hot,gane,friend,birphday,whem

2. Stedium,cool,ixland,weekand,prom,cendy

3. Babminton,who,cinena, ,kilomiter, colg

4. Bika,vizit,always,doctor,airport,sing

IV. Thu xếp những từ sau đây thành câu hoàn chỉnh.

1. She/is/ going / train/ by/to/travel?

…………………………..…………………………

2. In/ you/ do/ usually/ spring/ do/ what?

…………………………..………………………….

ĐÁP ÁN

I. Xong các câu sau.

1. WHEN is your birthday ?

2. He want lớn BE a worker.

3. Turn right. It’s ON your left.

4. It’s COOL in autumn.

5. How far is it FROM Vinh khổng lồ Ha Noi ?

6. We ARE going khổng lồ play hide and seek.

7. DID you visit Tuan Chau island ? Yes, I did.

8. What do you usually vị IN winter ?.

II. Khoanh tròn câu trả lời đúng.

1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

III. Gạch chân từ bỏ sai và sửa.

1.spring, hot, game, friend, birthday, when

2.stadium, cool, island, weekend, from, candy

3.badminton, who, cinema, kilometer, cold

4.bike, visit, always, doctor, airport, sing

IV. Thu xếp những từ sau đây thành câu trả chỉnh.

1 - Is she going to travel by train?

2 - What vì chưng you usually vì chưng in spring?

VIII. Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối kì 2 có đáp án - Đề số 8

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn vào 1 từ khác với hầu hết từ còn lại.

1. A. Kitchen B. Bedroom C. Bed D. Livingroom

2. A. Behind B. Door C. Next khổng lồ D. On

3. A. Sing B. Dance C. Play D. Bathtub

4. A. Teacher B. Door C. Window D. Table

5. A. His B. My C. Her D. They

6. A. Am B. Is C. Are D. Can

7. A. Spider B. Dog C. Desk D. Rabbit

8. A. Teacher B. Mother C. Father D. Grandfather

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn vào lời giải đúng.

1. There ______ a book next to lớn the table.

A. Am B. Is C. Are D. Can

2. There are ______ in front of the bed.

A. Book B. Chair C. Lamps D. Sofa

A. Your B. You C. They D. We

4. Lan can sing a song ______ she can’t dance.

A. & B. Or C. The D. But

5. Is the lamp in the bathroom ? No, it is ______ .

A. Not B. No C. Nor D. And

6. There are books ______ the table.

A. A B. An C. Under D. This

7. Is there a window behind the bed? Yes, ______ is.

A. They B. This C. Those D. There

8. I can ______ find my book.

A. No B. Bởi C. Are D. Not

9. Look at ______ . She can draw a picture.

A. Him B. Her C. We D. Me

10. I can ride a bicycle but I ______ ride a pony.

A. Can B. Vì C. Isn’t D. Can’t

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng.

1. Can she speak English?

A. No, he cannot B. Yes, she can C. Yes, she vì D. No, she doesn’t

2. Where vị you live ?

A. I live in Binh Đinh B. It’s Binh Đinh C. We live in Hanoi D. Yes, I do

3. What’s wrong, Lan?

A. I’m nine years old B. I’m fine, thanks C. I can’t hear the teacher D. I’m Lan

4. Are there cats next khổng lồ the chair ?

A. Yes, there are B. No, there are C. Yes, there is D. No, there isn’t

5. What is his name ?

A. Her name ‘s Lan B. His name ‘s nam giới C. He is nine year old D. He is fine

6. What can you do?

A. I’m fine B. It’s a ruler C. I’m Lan D. I can speak English

ĐÁP ÁN

I. (2đ) Em hãy khoanh tròn vào 1 từ khác với gần như từ còn lại.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - C; 8 - A;

II. (5đ ) Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - D; 5 - A;

6 - C; 7 - D;8 - D; 9 - B; 10 -D;

III. (3đ ) Em hãy khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - A; 5 - B; 6 - D;

IX. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn giờ Anh bao gồm đáp án - Đề số 9

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1. A. Visiting B. Watching C. Taking D. Were

2. A. Photo B. Bought C. Flew D. Sang

3. A. Sunny B. Weather C. Rainy D. Windy

4. A. Leg B. Toothache C. Cold D. Headache

II. Choose the best answer lớn complete the following sentences: ( 4 ms )

5. Linda ______ her homework now.

A. Is doing B. Does C. Did D. Doing

6. She ______ camping last summer.

A. Went B. Is going C. Go D. Goes

7. Alan ______ a letter to lớn his new pen friend at the moment.

A. Writes B. Is writing C. Wrote D. Writing

8. She always ______ khổng lồ school by bike.

A. Went B. Is going C. Go D. Goes

9. Lili ______ a letter to her new pen friend yesterday.

A. Write B. Writing C. Writes D. Wrote

10. Alan should ______ because he has a fever.

A. Go to lớn an engineer B. Go to lớn a farmer C. Go khổng lồ the doctor D. Go swimming

11. Are you going ______ TV this evening?

A. Watch B. Watching C. To watch D. Watched

12. Linda ______ going to visit her friends next weekend.

A. Was B. Is C. ’s D. B&C

III. Reorder the words khổng lồ make sentences: ( 2 ms )

13. Going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.........................................................................

14. Often/ We/go/in/swimming/summer

.........................................................................

15. Weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.........................................................................

16. Visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

.........................................................................

IV. Read the passage & then do the tasks that follow: (2 ms )

Next weekend Tom & his friends are going to visit vày Son. They are going lớn travel by bus. They’re going lớn stay in a khách sạn and enjoy seafood there. The next day, they are going to lớn go swimming & take a lot of photos. They are going khổng lồ buy their families some interesting souvenirs

17. How are they going khổng lồ travel?

........................................................................

18. Where are they going khổng lồ stay?

........................................................................

19. Are they going lớn go swimming?

........................................................................

20. What are they going to buy?

 .........................................................................

ĐÁP ÁN

I - Circle the odd one out: ( 2 ms )

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

II. Choose the best answer to complete the following sentences: ( 4 ms )

5 - A; 6 - A; 7 - B; 8 - D;

9 - D; 10 - C; 11 - C; 12 - D;

III. Reorder the words to lớn make sentences: ( 2 ms )

13. Going/ I/school/am/by bike/next Monday/to.

.......I am going to lớn school by bike next Monday...........

14. Often/ We/go/in/swimming/summer

.....We often go swimming in summer...........

15. Weekend/ did /go/ Where/ you/last?

.......Where did you go last weekend?........

16. Visit/ going/She/is/her/tomorrow/friends/to.

..........She is going lớn visit her friends tomorrow..............

IV. Read the passage & then bởi vì the tasks that follow: (2 ms )

17 - They are going to travel by bus.

18 - They are going lớn stay in a hotel.

19 - Yes, they are.

20 - They are going khổng lồ buy their families some interesting souvenirs.

X. Đề tiếng Anh lớp 5 kì 2 bao gồm đáp án - Đề số 10

I. Sắp tới xếp những chữ sau thành từ hoàn chỉnh (1ms)

1. Nksi → ……………….. 2. Ouhes → …………….........

3. Ookshbelf → ………….. 4. Onetephle → ……………..

II. Chọn câu trả lời đúng (3ms)

1. ………. Vì chưng you live ? I live …… tuy vậy Cau town, Phu Yen province.

A. What / in B. Where / in C. Who / in D. Where / by

2. What is your ……….. ? It is 10 Nguyen Hue ……………

A. Number / street B. Address / streets C. Address / street D. Number / streets

3. Where ……... The stove ? It is in the …………………

A. Is / bedroom B. Are / bathroom C. Is / kitchen D. Are / dining room

4. Is ……. Bed next ……. The chair ? Yes, it is.

A. The / by B. A / khổng lồ C. The / of D. The / to

5. What is …….., Lisa ? I can’t ………. My crayon.

A. Wrong / find B. Matter / hear C. Wrong / hear D. Matter / find

6. Look at ……… ! He can ………. A pony.

A. Me / ride B. He / ride C. Him / ride D. His / ride

7. Is there a lamp in front ……. The table? ……, there isn’t.

A. Of / No B. On / Yes C. On/ No D. Of/ Yes

8. He can ……. A bicycle.

A. Read B. Ride C. Write D. Do

9. …………. Can she do? She can ………chopsticks.

A. What/ use B. What/ sing C. How/ use D. How/ sing

10. ………….. Swim? Yes, he can.

A. She can B. Can he C. He can D. Can she

11. I can sing a song. What …… you? I can dance.

A. Are B. About C. Bởi vì D. Can

12. This is ……… house.

Xem thêm: Sinh Năm 2022 Là Tuổi Con Giáp Nào Sẽ May Mắn Nhất? Mệnh Gì, Tuổi Nào May Mắn Nhất

A. Me B. I C. My D. He

III. Trả lời các thắc mắc sau (3ms)

1. Phái mạnh can speak English. What about you?

I can ……………………………………..

I can’t ……………………………………

2. Where is the sofa?

……………………………………………

3. What’s your telephone number?

……………………………………………..

IV. Sắp xếp lại các từ sau thành câu hoàn chỉnh (3ms)

1. The / Are / balls / there / under / bed ? : ……………………………………….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ………………………………………..

3. The / on / frog / the / are / The / dog / log. / & : ……………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Sắp xếp các chữ sau thành từ hoàn hảo (1ms)

1 - sink

2 - house

3 - bookshelf

4 - telephone

II. Chọn câu trả lời đúng (3ms)

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - D; 6 - C;

7- A; 8 - B; 9 - A; 10 - B; 11 - B; 12 - C;

III. Trả lời các câu hỏi sau (3ms)

1. Phái nam can speak English. What about you?

I can …playing the piano……..

I can’t ……draw the picture.………

2. Where is the sofa?

………It is in front of the television.……………

3. What’s your telephone number?

………It"s 024 2242 6188……..

IV. Thu xếp lại những từ sau thành câu hoàn chỉnh (3ms)

1. The / Are / balls / there / under / bed ? : ……Are there balls under the bed?…….

2. Hit / sit / the / pit. / ball / and / in / the : ……Hit the ball & sit in the pit.…..

3. The / on / frog / the / are / The / dog / log. / and : ……The dog and the frog are on the log.……

XI. Đề thi học kì 2 giờ Anh lớp 5 bao gồm đáp án - Đề số 11

Bài 1. Khoanh tròn từ tất cả phần gạch chân phạt âm khác.

1. A. Windy B. Sunny C. Sky D. Rainy

2. A. Weather B. Cream C. Health D. Headache

3. A. Mouth B. Cloud C. About D. Your.

4. A. Cold B. Hot C. Sore D. Body

5. A. Headache B. Toothache C. Watch D. Earache

Bài 2. Lựa chọn 1 từ trong ngoặc và xong câu. 

1. What’ s the weather like ………… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ………. Rainy in bầu Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …….. The people like ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………… the wall ( in, on, at )

5. The food is ………….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ……………. ( warm, cold, hot)

Bài 3. Kết hợp thắc mắc côt A cùng với câu vấn đáp cột B mang đến phù hợp.

ABĐáp án
1. When do you begin the newschool year?a. In spring 
2. What vì you usually do in summer holiday?b. Because it is usually cold, sometimes very cold 
3. When vày you have Tet holidays?c. In autumn 
4. Why don’t you lượt thích the winter?d. I usually go swimming or fishing 

Bài 4. Mỗi câu sau có 1 lỗi sai, tìm với sửa lại mang đến đúng.

1. What’s the matter khổng lồ you?

……………………………………………………………….

2. Last weekend, I am at my friend’s birthday party.

……………………………………………………………….

3. She watchs T.V every day.

……………………………………………………………….

4. There is some books on the table

……………………………………………………………….

5. Elephants are biger than monkeys

……………………………………………………………….

Bài 5. Thu xếp từ thành câu trả chỉnh.

1. Nice / swimming / the / for / sea / is

……………………………………………………….

2. Having / in / I’m / Vung Tau / holiday / a.

……………………………………………………..

3. Drink / some/ lemon juice / should / honey/ you/ and.

………………………………………………………

4. Yesterday / you / at / did / home / stay /?/

………………………………………………………

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi.

I’m having a wonderful time in quang quẻ Ninh. The beach is nice. The hotels look beautiful & the seafood is excellent. The weather is lovely, so I go swimming most of the time. Yesterday I met a pretty girl from bầu Binh. She was very friendly.

1. Where is Peter ?

…………………………………………………………

2. What is the seafood lượt thích ?

………………………………………………………..

3. Why does he go swimming most of the time ?

……………………………………………………….

4. Did he meet a pretty girl from Hanoi ?

…………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn từ gồm phần gạch chân phạt âm khác.

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - C;

Bài 2. Lựa chọn một từ vào ngoặc và hoàn thành câu.

1. What’ s the weather like ……in…… Hanoi today ( in, on, at.)

2. It ……was…. Rainy in thai Binh yesterday ( is, are, was)

3. What …are….. The people lượt thích ? (is, are, was ).

4. There are some pictures ………on… the wall ( in, on, at )

5. The food is ……good…….. . ( good, sunny, windy)

6. In summer, it is usually ………hot……. ( warm, cold, hot)

Bài 3. Kết hợp câu hỏi côt A với câu vấn đáp cột B mang lại phù hợp.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - b;

Bài 4. Từng câu sau có một lỗi sai, tìm và sửa lại mang lại đúng.

1 - to thành with

2 - am thành was

3 - watchs thành watches

4 - is thành are

5 - biger thành bigger

Bài 5. Thu xếp từ thành câu hoàn chỉnh.

1 - The sea is nice for swimming.

2 - I"m having a holiday in Vung Tau.

3 - You should drink some lemon juice & honey.

4 - Did you stay at home yesterday?

Bài 6. Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi.

1 - He is in quang Ninh.

2 - It is excellent.

3 - Because the weather is lovely.

4 - No, he didn"t.

XII. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 gồm đáp án - Đề số 12

Bài 1. Khoanh tròn từ gạch chân gồm cách phát âm khác.

1. A. Man B. Fat C. Game D. Maths.

2. A. Learned B. Turned C. Listened D. Walked.

3. A. Sporty B. Easy C. Why D. Country

4. A. From B. October C. November D. Long

5. A. Weather B. Cream C. Health D. Headache

6. A. Cold B. Hot C. Sore D. Body

Bài 2. Gồm bao nhiêu giải pháp đọc ở chỗ được gạch ốp chân dưới đây.

1. A. Zebra B. Get C. elephant D. She ____

2. A. Wash B. Badminton C. Grade D. amazing ____

3. A. Monkey B. Do C. Brother D. So ____

4. A. Bridge B. Wide C. River D. High ____

5. A. Fast B. Last C. Man D. Late ____

Bài 3. Chọn từ vào ngoặc chấm dứt câu.

1.I’m going khổng lồ travel ________ train ( by, in. On )

2. What is he going to vị ________ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ________ High Street. ( into, to, at )

4. _______ can I get there ? (how, what, where)

5. There are _______ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _______ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Thu xếp những câu sau thành đoạn hội thoại.

1. Thank you very much

2. How can I get there?

3. Excuse me.

4. Go straight ahead, then turn right. The post office is next lớn the school

5. Yes. There is one near Hight Street.

6. You are welcome

7. Is there the post office near here ?

8. Yes ?

Bài 5. Điền từ ham mê hợp ngừng câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you vì yesterday ?

B: I studied _________ school

A: What __________ did you study?

B: I ___________ Vietnamese, English and art.

A: Did you ___________football?

B: No, I didn’t. I played ____________.

Bài 6. Tìm kiếm lỗi sai cùng sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights & turn left

.....................................................................................................

2. What’s the weather like yesterday?

.....................................................................................................

3. Does he plays football?

.....................................................................................................

4. How long is Nam? - He is one hundred and forty-five centimetres

......................................................................................................

5. We usually listen music in the morning

......................................................................................................

6. Let is play cards

..........................................................................................................

Bài 7. Đọc đoạn văn và khẳng định thông tin tiếp sau đây nếu là đúng ghi T, giả dụ là không nên ghi F. 

My name is Phong. I like to play football very much và I want khổng lồ be a footballer. I watch all the football matches on T.V. This is my friend. Her name is Lan. She wants lớn be a singer because she likes lớn sing. She wants to lớn be a famous person.

1. Phong likes lớn play football

2. Phong wants khổng lồ be a footballer.

3. Phong always watches games on T.V.

4. Lan wants lớn be a singer. 

ĐÁP ÁN

Bài 1. Khoanh tròn từ gạch ốp chân bao gồm cách phát âm khác.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - B; 6 - A;

Bài 2. Bao gồm bao nhiêu cách đọc tại phần được gạch ốp chân bên dưới đây.

1 - 2; 2 - 4; 3 - 3; 4 - 2; 5 - 3

Bài 3. Lựa chọn từ vào ngoặc xong xuôi câu.

1.I’m going to travel ____by____ train ( by, in. On )

2. What is he going to bởi ___next_____ month ? ( next, last, a)

3. Turn right ____into____ High Street. ( into, to, at )

4. ____How___ can I get there ? (how, what, where)

5. There are __some_____ pens on the bookshelf ( a, an, some)

6. _____She__ gets up at 6.00. ( I, We, She).

Bài 4. Sắp xếp những câu sau thành đoạn hội thoại.

3. Excuse me.

8. Yes ?

7. Is there the post office near here ?

5. Yes. There is one near Hight Street.

2. How can I get there?

4. Go straight ahead, then turn right. The post office is next to the school

1. Thank you very much

6. You are welcome

Bài 5. Điền từ say mê hợp ngừng câu.

Badminton subjects play at study

A: What did you vì yesterday ?

B: I studied _____at____ school

A: What ____subjects____ did you study?

B: I ______studied_____ Vietnamese, English & art.

A: Did you _____play______football?

B: No, I didn’t. I played ____badminton______.

Bài 6. Tìm kiếm lỗi sai với sửa.

1. Go straight ahead into the traffic lights & turn left

.....................into thành to...................................

2. What’s the weather lượt thích yesterday?

................."s thành was....................

3. Does he plays football?

..............plays thành play..............

4. How long is Nam? - He is one hundred và forty-five centimetres

............long thành tall...............

5. We usually listen music in the morning

.............listen thành listen to.........................

6. Let is play cards

...........Let is thành Let"s.............................

Bài 7. Đọc đoạn văn và khẳng định thông tin tiếp sau đây nếu là đúng ghi T, nếu là không nên ghi F. 

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T;

XIII. Đề giờ Anh lớp 5 học kì 2 tất cả đáp án - Đề số 13

Bài 1. Khoanh tròn từ có phần gạch chân vạc âm khác.

1. A. Go B. Some C. Hope D. Holiday.

2. A. Pack B. ask C. away D. Suitcase

3. A. Music B. Fun C. Flu D. Club

4. A. camping B. Ocean C. country D. celebrate

5. A. cook B. cinema C. cake D. candy

6. A. Blouse B. Trousers C. House D. Country

Bài 2. Chọn từ đúng trong các ngoặc nhằm thành câu.

1. Ho bỏ ra Minh thành phố is _________ than Hanoi ( biger, bigger, the biggest)

2. This book isn’t _________ ( my, mine, me )

3. My _____________ name is Phong ( brother, brothers, brother’s)

4. Does he _______ in Hue? ( live, lives, living)

5. I _______ at Lan’s birthday các buổi party last night ( was, were, am)

6. They are going khổng lồ _______a tuy nhiên ( sing, sings, singing )

Bài 3. Đọc đoạn văn cùng điền T nếu như thông tin tiếp sau đây đúng; F nếu thông tin dưới đây sai

My name is Nam. I have a brother. His name is Phong. He is younger but taller than me. This is our room. Those are our school bags. Phong’s school bag is bigger than mine because he has many books in it. That is my table. It is longer than Phong’s and I many things on it: notebooks, a radio và a computer.

1. Phong is older than Nam. ______

2. Phong is taller than Nam. ______

3. Nam’s school bag is smaller than Phong’s ______

4. Nam’s table is longer than Phong’s ______

5. There is a computer on Nam’s table ______

Bài 4. Từng câu sau bao gồm một lỗi sai. Em hãy tìm với sửa lại đến đúng. 

1. Does Lan và Hoa usually go shopping on Sundays?

..............................................................................................

2. What are you going to vì chưng in this weekend?

..................................................................................................

3. What does he vì chưng in 1982?

..................................................................................................

4. I’m going to lớn cinema this evening.

....................................................................................................

5. He works in the factory. He is a farmer

...................................................................................................

6. What did you have lớn breakfast?

..................................................................................................

Tải trọn cỗ nội dung bô đề thi & đáp án trên đây: 16 đề ôn thi học tập kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án. Mời bạn đọc bài viết liên quan nhiều tài liệu ôn tập giờ Anh lớp 5 cả năm không giống nhau được update liên tục bên trên Vn
Doc.com.

Bộ 10 Đề thi giờ Anh lớp 5 học kì một năm 2023 bao gồm đáp án

Với cỗ 10 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì 1 năm 2023 gồm đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ đồng hồ Anh 5 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện từ đó lấy điểm cao trong những bài thi tiếng Anh lớp 5.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Read and complete

like do TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have breakfast và then go to school. After school, I (2) ____________ do homework with my classmates. Then I often go to the sport centre và (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read & answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates lớn the party. They gave me presents like comic books, robots & a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit & ice cream. We drank fruit juice. We lịch sự English và Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The buổi tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went khổng lồ Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong bởi vì at the party?

____________________________________

4.What did Linda vì at the Party?

____________________________________

III. Read and tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus khổng lồ school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to lớn bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a bike to school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read & write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes to the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We sang & happily.

*

V. Put the words in order to make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án và Thang điểm

I.

1. Bởi 2. Usually 3. Play 4. TV 5. Like

Dịch:

Xin chào, tôi tên là Nam. Tôi dậy nhanh chóng vào buổi sáng. Tôi anh em dục, bữa sáng và tiếp nối đi học. Sau khoản thời gian tan học, tôi hay làm bài bác tập về đơn vị với bạn cùng lớp. Sau đó tôi hay đi mang đến trung trung tâm thể thao và chơi bóng đá. Vào buổi tối, thỉnh thoảng tôi coi ti vi. Tôi ưng ý xem phim sau giờ ăn tối.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went khổng lồ his birthday party.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi tên là Nam. Công ty nhật tuần trước đó là ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã mời một vài bạn học của tôi mang lại tham dự hội sinh nhật. Họ đã tặng kèm tôi hồ hết món xoàn như truyện tranh, robot, và một con gấu bông. Chúng tôi đã ăn uống bánh, kẹo, củ quả và kem. Chúng tôi đã uống nước nghiền hoa quả. Shop chúng tôi đã hát nhiều bài bác hát tiếng Anh với tiếng Việt. Và công ty chúng tôi cũng đã nhảy nữa. Phong đã nghịch ghi ta và Linda chơi đàn piano. Bữa tiệc kết thúc vào tầm khoảng 7 tiếng tối. Shop chúng tôi đã cực kỳ thích bữa tiệc đó rất nhiều.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you vì chưng on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi quality Giữa kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always vày morning exercise
2. What’s the village like? b. Twice a week
3. What vì you bởi vì in the morning? c. It’s small & quiet
4. How often vì you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went khổng lồ / Phu Quoc / island / I.

………………………………………………………..

3. vì chưng / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read & complete.had
Sundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go khổng lồ the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the end, we (4)…………… nice food & drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. Am b. Was c. Will be d. Stay

2. What did you bởi last night? – I ………….my homework.

a. Did b. Vày c. Does d. Will do

3. Last year, I went trang chủ …………..taxi.

a. By b. In c. At d. On

4. ………..will you vị at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án và Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went to Phu Quoc island.

3. What will you vị tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read and complete.

1. Sunday 2. Did 3. Bởi 4. Had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. Flat B. Road C. Cottage D. Villa

2. A. Lane B. House C. Road D. Street

3. A. Quiet B. Bigger C. Pretty D. Crowed

4. A. Always B. Usually C. Early D. Often

5. A. Swimming B. Morning C. Fishing D. Surfing

6. A. Morning B. Afternoon C. Running D. Evening

7. A. Dance B. Activity C. Watch cartoon D. Have nice food

8. A. Watch B. Came C. Go D. Have

9. A. Did B. Went C. Played D. Had

10. A. Surfed B. Played C. Prepared D. Got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go lớn the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How vị you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin & the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai cha Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read & answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice-cream. We drank fruit juice. We thanh lịch English & Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar & Linda played the piano. The các buổi party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went khổng lồ Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong vì chưng at the party?

________________________________

5. What did Linda vày at the party?

__________________________________

6. What time did the tiệc nhỏ end?

___________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2.<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *