CÁC TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM, TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM 2022

11. Ethnic minority people (n) /ˈeθnɪk maɪˈnɒrəti ˈpiːpl/: người dân tộc thiểu số

12. Gather (v) /ˈɡæðə(r)/: thu thập, hái lượm

13. Heritage (n) /ˈherɪtɪdʒ/: di sản

14. Hunt (v) /hʌnt/: săn bắt

15. Insignificant (adj) /ˌɪnsɪɡˈnɪfɪkənt/: không quan trọng, không ý nghĩa

16. Majority (n) /məˈdʒɒrəti/: đa số

17. Minority (n) /maɪˈnɒrəti/: thiểu số


Bạn đang xem: Các từ vựng tiếng anh lớp 8

18. Multicultural (adj) /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/: nhiều văn hóa

19. Recognise (v) /ˈrekəɡnaɪz/: công nhận, xác nhận

20. Shawl (n) /ʃɔːl/: khăn quàng

21. Speciality (n) /ˌspeʃiˈæləti/: sệt sản

22. Stilt house (n) /stɪlt haʊs/ đơn vị sàn

23. Terraced field (n) /ˈterəst fiːld/: ruộng bậc thang

24. Tradition (n) /trəˈdɪʃn/: truyền thống

25. Unique (adj) /juˈniːk/: độc nhất, độc đáo

26. Waterwheel (n) /ˈwɔːtəwiːl/: cối xay nước

 

UNIT 4. OUR CUSTOMS and TRADITIONS

Phong tục và truyền thống của chúng ta

1. accept (v) /əkˈsept/: chấp nhận, nhận

2. break with (v) /breɪk wɪð/: không theo

3. cockwise (adv) / kɒkwaɪz/: theo chiều kim đồng hồ

4. compliment (n) /ˈkɒmplɪmənt/: lời khen 

5. course (n) /kɔːs/: món ăn 

6. cutlery (n) /ˈkʌtləri/: bộ đồ ăn (gồm thìa, dĩa, dao)

7. filmstrip (n) /ˈfɪlmstrɪp/: đoạn phim 

8. host (n) /həʊst/: chủ đơn vị (nam)


9. hostess (n) /ˈhəʊstəs/: chủ đơn vị (nữ)

10. generation (n) /ˌdʒenəˈreɪʃn/: thế hệ

11. offspring (n) /ˈɒfsprɪŋ/: con cái

12. oblige (v) /əˈblaɪdʒ/: bắt buộc

13. palm (n) /pɑːm/: lòng bàn tay 

14. pass down (v) /pɑːs daʊn/: truyền cho 

15. prong (n) /prɒŋ/: đầu dĩa (phần tất cả răng)

16. reflect (v) /rɪˈflekt/: phản ánh

17. sharp (adv) /ʃɑːp/: chính xác, đúng

18. sense of belonging (n) /sens əv bɪˈlɒŋɪŋ/: cảm giác thân thuộc

19. social (adj) /ˈsəʊʃl/: thuộc về làng mạc hội

20. spot on (adj, informal) /spɒt ɒn/: chính xác

21. Spray (v) /spreɪ/: xịt

22. Spread (v) /spred/: lan truyền

23. Table manners (n, plural) /ˈteɪbl ˈmænə (r)/: quy tắc nhà hàng trong bàn ăn, phép tắc ăn uống

24. Tip (n, v) /tɪp/: chi phí boa, boa

25. Unity (n) /ˈjuːnəti/: sự thống nhất, đoàn kết

26. Upwards (adv) /ˈʌpwədz/: phía lên trên

27. You’re kidding! (idiom) /jʊə kɪdɪŋ/: các bạn nói đùa núm thôi!


 

UNIT 5. FESTIVALS IN VIETNAM

Lễ hội làm việc Việt Nam

1. Anniversary (n) /ˌænɪˈvɜːsəri/: ngày kỉ niệm

2. Archway (n) /ˈɑːtʃweɪ/: mái vòm

3. Carnival (n) /ˈkɑːnɪvl/: tiệc tùng, lễ hội (hóa trang)

4. Ceremony (n) /ˈserəməni/: nghi lễ

5. Clasp (v) /klɑːsp/: bắt tay

6. Commemorate (v) /kəˈmeməreɪt/: kỉ niệm

7. Command (n) /kəˈmɑːnd/: hiệu lệnh

8. Companion (n) /kəmˈpæniən/: bạn đồng hành

9. Defeat (v) /dɪˈfiːt/: tấn công bại

10. Emperor (n) /ˈempərə(r)/: đế chế

11. Float (v) /fləʊt/: thả trôi nổi

12. Gong (n) /ɡɒŋ/: cồng (nhạc cố dân tộc)

13. Rice flake (n) /raɪs fleɪk/: cốm

14. Incense (n) /ˈɪnsens/: hương, nhang

15. Invader (n) /ɪnˈveɪdə(r)/: kẻ xâm lược

16. Joyful (adj) /ˈdʒɔɪfl /: vui vẻ

17. Lantern (n) /ˈlæntən/: đèn trời, đèn thả sông

18. Offering (n) /ˈɒfərɪŋ/: lễ vật

19. Procession (n) /prəˈseʃn/: đám rước

20. Preserve (v) /prɪˈzɜːv/: bảo tồn


21. Ritual (n) /ˈrɪtʃuəl/: nghi tiết (trong lễ hội, tôn giáo)

22. Royal court music /ˈrɔɪəl kɔːt ˈmjuːzɪk/: nhã nhạc cung đình

23. Regret (v) /rɪˈɡret/: hối hận hận

24. Scenery (n) /ˈsiːnəri/: cảnh quan

25. Worship (v) /ˈwɜːʃɪp/: tôn thờ, thờ phụng ai

 

UNIT 6. FOLKS TALES

Truyện dân gian

1. Brave (adj) /breɪv/: dũng cảm, gan dạ

2. Buddha (n) /ˈbʊdə/: Bụt, Đức phật

3. Cruel (adj) /ˈkruːəl/:độc ác

4. Cunning (adj) /ˈkʌnɪŋ/: xảo quyệt, gian xảo

5. Rồng (n) /ˈdræɡən/: con rồng

6. Emperor (n) /ˈempərə(r)/: hoàng đế

7. Evil (adj) /ˈiːvl/: xấu xí về khía cạnh đạo đức

8. Fable (n) /ˈfeɪbl/: truyện ngụ ngôn

9. Fairy (n) /ˈfeəri/: tiên, thiếu phụ tiên

10. Fairy tale (n) /ˈfeəri teɪl/: truyện thần tiên, truyện cổ tích

11. Folk tale (n) /fəʊk teɪl/: truyện dân gian

12. Fox (n) /fɒks/: con cáo

13. Generous (adj) /ˈdʒenərəs/: hào phóng, rộng rãi


14. Giant (n) /ˈdʒaɪənt/: tín đồ khổng lồ

15. Glitch (n) /ɡlɪtʃ/: mụ phù thủy

16. Hare (n) /heə(r)/: bé thỏ

17. Knight (n) /naɪt/: hiệp sĩ

18. Legend (n)/ ˈledʒənd/: truyền thuyết

19. Lion (n) /ˈlaɪən/: bé sư tử

20. Mean (adj) /miːn/: keo dán kiệt, bủn xỉn

21. Ogre (n) /ˈəʊɡə(r)/: quỷ ăn thịt người, yêu tinh

22. Princess (n) /ˌprɪnˈses/: công chúa

23. Tortoise (n) /ˈtɔːtəs/: nhỏ rùa

24. Wicked (adj) /ˈwɪkɪd/: xấu xa, độc ác

25. Wolf (n) /wʊlf/: nhỏ chó sói

26. Woodcutter (n) /ˈwʊdkʌtə(r)/: tiều phu, bạn đốn củi

 

UNIT 7. POLLUTION

Ô nhiễm

1. affect (v) /əˈfekt/: làm ảnh hưởng

2. algea (n) /ˈældʒiː/: tảo

3. aquatic (adj) /əˈkwætɪk/: dưới nước

4. billboard (n) /ˈbɪlbɔːd/: biển khơi quảng cáo bên cạnh trời

5. blood pressure (n) /blʌd ˈpreʃə/: máu áp

6. cause (n,v) /kɔːz/: nguyên nhân, tạo ra

7. cholera (n) /ˈkɒlərə/: bệnh tả


8. come up with (v) /kʌm ʌp wɪð/: nghĩ ra

9. contaminate (v) /kənˈtæmɪneɪt/: làm bẩn

10. contaminant (n) /kənˈtæmɪnənt/: hóa học gây bẩn

11. dump (v) /dʌmp/: vứt, bỏ

12. earplug (n) /ˈɪəplʌɡ/: mẫu nút tai

13. effect (n) /ɪˈfekt/: kết quả

14. fine (v) /faɪn/: phát tiền

15. float (v) /f əʊt/: nổi

16. groundwater (n) /ˈɡraʊndwɔːtə/: nước ngầm

17. hearing loss (n) /ˈhɪərɪŋ lɒs/: mất thính lực

18. illustrate (v) /ˈɪləstreɪt/: minh họa

19. litter (n, v) /ˈlɪtə/: rác vụn (mẩu giấy, vỏ lon…), vứt rác

20. measure (v) /ˈmeʒə/: đo

21. non-point source pollution (n) /nɒn-pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn/: ô nhiễm không mối cung cấp (nguồn phân tán)

22. permanent (adj) /ˈpɜːmənənt/: vĩnh viễn

23. point source pollution (n) /pɔɪnt sɔːs pəˈluːʃn/: độc hại có nguồn

24. poison (n, v) /ˈpɔɪzn/: hóa học độc, làm nhiễm độc

25. pollutant (n) /pəˈluːtənt/: chất gây ô nhiễm


26. radioactive (adj) /ˌreɪdiəʊˈæktɪv/: nằm trong về phóng xạ

27. radiation (n) /ˌreɪdiˈeɪʃn/: phóng xạ

28. thermal (adj) /ˈθɜːml/: nằm trong về nhiệt

29. untreated (adj) /ˌʌnˈtriːtɪd/: ko được xử lý

30. visual (adj) /ˈvɪʒuəl/: ở trong về thị giác

 

UNIT 8. ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

Những nước nhà nói giờ Anh

1. Aborigines (n) /ˌæbəˈrɪdʒəniz/ thổ dân châu Úc

2. absolutely (adv) /ˈæbsəluːtli / tuyệt đối, vững chắc chắn

3. accent (n) /ˈæksent/ giọng điệu4. awesome (adj) /ˈɔːsəm/ tuyệt vời

5. cattle station (n) / ˈkætl ˈsteɪʃn/ trại gia súc

6. ghost (n) /ɡəʊst/ ma

7. haunt (v) /hɔːnt/ ám ảnh, ma ám

8. icon (n) /ˈaɪkɒn/ biểu tượng

9. kangaroo (n) /ˌkæŋɡəˈruː/ chuột túi

10. koala (n) /kəʊˈɑːlə/ gấu túi

11. kilt (n) /kɪlt/ váy ca-rô của lũ ông Scotland

12. legend (n) /ˈledʒənd/ huyền thoại

13. loch (n) /lɒk/ hồ (phương ngữ làm việc Scotland)


Xem thêm: Mèo Màu Golden Chân Dài - Mèo Anh Lông Ngắn Màu Golden Chân Dài

14. official (adj) /əˈfɪʃl/ chính thống/ bao gồm thức

15. parade (n) /pəˈreɪd/ cuộc diễu hành

16. puzzle (n) /ˈpʌzl/ trò nghịch đố

17. schedule (n) /ˈʃedjuːl/ lịch trình, thời hạn biểu

18. Scots/ Scottish (n) /skɒts/ ˈskɒtɪʃ/ người Scotland

19. state (n) /steɪt/ bang

20. unique (adj) /juˈniːk/ độc đáo, riêng rẽ biệt

 

UNIT 9. NATURAL DISATERS

Thảm họa thiên nhiên

1. Accommodation (n) /əˌkɒməˈdeɪʃn/: nơi ở

2. Bury (v) /ˈberi/: chôn vùi, vùi lấp

3. Collapse (v) /kəˈlæps/: đổ, sập, sụp, đổ sập

4. Damage (n) /ˈdæmɪdʒ/: sự thiệt hại, sự hỏng hại

5. Disaster (n) /dɪˈzɑːstə/: tai họa, thảm họa

6. Drought (n) /draʊt/: hạn hán

7. Earthquake (n) /ˈɜːθkweɪk/: trận động đất

8. Erupt (v) /ɪˈrʌpt/: phun (núi lửa)

9. Eruption (n) /ɪˈrʌpʃn/: sự phun (núi lửa)

10. Evacuate (v) /ɪˈvækjueɪt/: sơ tán

11. Forest fire (n) /ˈfɒrɪst faɪər/: cháy rừng


12. Homeless (adj) /ˈhəʊmləs/: không tồn tại nhà cửa, vô gia cư

13. Mudslide (n) /ˈmʌdslaɪd/: đàn bùn

14. Put out (v) /pʊt aʊt/: dập tắt (lửa..)

15. Rage (v) /reɪdʒ/: ra mắt ác liệt, hung dữ

16. Rescue worker (n) /ˈreskjuː ˈwɜːkə/: nhân viên cấp dưới cứu hộ

17. Scatter (v) /ˈskætə/: tung, rải, rắc

18. Shake (v) /ʃeɪk/: rung, lắc, làm cho rung, thời điểm lắc

19. Tornado (n) /tɔːˈneɪdəʊ/: lốc xoáy

20. Trap (v) /træp/: khiến cho mắc kẹt

21. Tsunami (n) /tsuːˈnɑːmi/: sóng thần

22. Typhoon (n) /taɪˈfuːn/: bão nhiệt đới

23. Victim (n) /ˈvɪktɪm/: nạn nhân

24. Volcanic (adj) /vɒlˈkænɪk/: ở trong núi lửa

25. Volcano (n) /vɒlˈkeɪnəʊ/: núi lửa

 

UNIT 10. COMMUNICATION 

Giao tiếp

1. body language (n) /ˈbɒdi ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ

2. communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/: giao tiếp

3. communication breakdown (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈbreɪkdaʊn/: tiếp xúc không thành công, không hiểu nhiều nhau, ngưng trệ giao tiếp


4. communication channel (n) /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn ˈtʃænl/: kênh giao tiếp

5. cultural difference (n) /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: biệt lập văn hoá

6. cyber world (n) /ˈsaɪbə wɜːld/: thế giới ảo, trái đất mạng

7. chat room (n) /tʃæt ruːm/: phòng chat (trên mạng)

8. face-to-face (adj, ad) /feɪs tʊ feɪs/: trực diện (trái nghĩa với bên trên mạng)

9. interact (v) /ˌɪntərˈækt/: tương tác

10. landline phone (n) /ˈlændlaɪn fəʊn/điện thoại bàn

11. language barrier (n) /ˈlæŋɡwɪdʒ ˈbæriə/: tường ngăn ngôn ngữ

12. message board (n) /ˈmesɪdʒ bɔːd/: diễn bầy trên mạng

13. multimedia (n) /ˌmʌltiˈmiːdiə/: đa phương tiện

14. netiquette (n) /ˈnetɪket/:phép lịch sự khi tiếp xúc trên mạng

15. non-verbal language (n) /nɒn-vɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngữ điệu không cần sử dụng lời nó

16. smart phone (n) /smɑːt fəʊn/: điện thoại thông minh thông minh

17. snail mail (n) /sneɪl meɪl/: thư nhờ cất hộ qua con đường bưu điện, thư chậm


18. social media (n) /ˈsəʊʃl ˈmiːdiə: mạng xóm hội

19. telepathy (n) /təˈlepəθi/: thần giao giải pháp cảm

20. text (n, v) /tekst/: văn bản, lời nhắn văn bản

21. verbal language (n) /ˈvɜːbl ˈlæŋɡwɪdʒ/: ngôn ngữ dùng lời nói

22. video conference (n, v) /ˈvɪdiəʊ ˈkɒnfərəns/: hội thảo, hội họp qua mạng bao gồm hình ảnh

Tiếp tục cùng với Seri về trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh mới trung học, thì ở bài viết này Freetalk English nhảy mí cho chính mình trọn cỗ từ vựng giờ Anh lớp 8 Unit công tác mới đầy đủ nhất. Giúp những em rất có thể sử dụng thạo tiếng Anh như mình mong mỏi muốn.

Lớp 8 là giai đoạn những em chuẩn bị cho mình gốc rễ kiến thức giành cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới, tiếng Anh lớp 8 yêu ước kiến thức năng lực nhiều hơn nhiều so với phần nhiều lớp dưới. Chú ý chung, trong tiếng Anh cho trẻ nhỏ lớp 8 những bậc cha mẹ và các em đề xuất phải chú ý đến đó là:

Những nhà điểm ngữ pháp quan lại trọng: Thì cồn từ, mệnh đề quan lại hệ, câu bị động, câu ao ước, câu đk và đảo ngữ…Những từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8 siêng ngành về nhiều chủ điểm
Giúp các em rèn luyện năng lực Đọc – Viết cho môi trường học thuật (hoàn toàn khác với yêu ước Đọc – Viết đa phần cho giao tiếp hàng ngày ở số đông chương trình giờ đồng hồ Anh lớp dưới).Giúp rèn luyện về khả năng làm bài.

*

=> 200 từ vựng giờ đồng hồ Anh mang đến trẻ em phổ cập theo chủ đề

=> Trọn cỗ từ vựng tiếng anh lớp 7 chuẩn chương trình mới

=> Trọn bộ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 chuẩn chỉnh chương trình mới

Tổng hợp bộ từ vựng tiếng Anh lớp 8 lịch trình mới


Nội dung bài bác viết


Tổng hợp cỗ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8 lịch trình mới

Unit 1: My Friends

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1public (n)công cộng
2look liketrông như là như
3laugh (v)cười
4photograph (n)bức ảnh
5humorous (a)có tính hài hước
6enoughđủ
7introduce (v)giới thiệu
8blond (a)vàng hoe
9set (v)lặn (mặt trời)
10slim (a)người thanh, miếng dẻ
11rise (v)mọc (mặt trời)
12straight (a)thẳng
13planet (n)hành tinh
14curly (a)quăn, xoăn
15earth (n)trái đất
16bold (a)hói
17moon (n)mặt trăng
18fair (a)trắng (da), quà nhạt (tóc)
19silly (a)ngu xuẩn
20cousin (n)anh, mẹ họ
21Mercury (n)sao Thủy
22principal (n)người đứng đầu
23Mars (n)sao Hỏa
24lucky (a)may mắn
25grocery (n)cửa sản phẩm tạp hóa
26character (n)tính nết, tính cách
27carry (v)mang, vác
28sociable (a)dễ gần gũi, hòa đồng
29lift (v)nâng lên, giơ lên …
30extremely (a)cực kì

Unit 2: Making Arrangements

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1rackets (n)vợt (bóng bàn, cầu lông)
2fax machine (n)máy FAX
3fishing rod (n)cần câu
4mobile phone (n)điện thoại di động
5hide and seek (n)trò đùa trốn tìm
6downstairs (n)dưới gác
7upstairs (n)trên gác
8hold ongiữ máy
9perhapscó lẽ
10tobe ontrình chiếu
11agree (v)đồng ý
12Scotsman (n)người Scotland
13emigrate (v)xuất cảnh, di cư
14deaf mute (n)tật vừa câm vừa điếc
15transmit (v)truyền, vạc tín hiệu
16speech (n)giọng nó, lời nói
17distance (n)khoảng cách
18led lớn (v)dẫn đến
19assistant (n)người giúp đỡ, phụ tá
20conduct (v)thực hiện, tiến hành
21device (n)thiết bị, dụng cụ, lắp thêm móc
22message (n)thông điệp, lời nhắn
23exhibition (n)cuộc triển lãm
24commercial (a)buôn bán, yêu quý mại
25furniture (n)đồ đạc
26delivery (v)giao
27midday (adv)nửa ngày
28customer (n)khách hàng
29stationery (n)đồ sử dụng văn phòng
30leave the messageđể lại lời nhắn
31pick up (v)đón

Unit 3: At Home

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1counter (n)quầy hàng, cửa hàng
2chore (n)công việc trong nhà
3beneath (prep, adv)dưới, phía dưới
4yourselfchính bạn
5jar (n)hũ, lọ
6steamer (n)nồi hấp, nồi đun hơi
7flour (n)bột
8saucepan (n)cái chảo
9vase (n)bình hoa
10cooker (n)nồi nấu cơm
11description (n)sự mô tả
12rug (n)thảm, tấm thảm trải sàn
13feed (v)cho ăn
14cushion (n)cái nệm
15empty (v, a)rỗng, tạo cho rỗng
16safety (n)sự an toàn
17tidy (a)gọn gàng
18precaution (n)lời cảnh báo
19sweep (v)quét
20chemical (n)hóa chất
21dust (v)phủi bụi, đất
22drug (n)thuốc
23tank (n)bình
24locked (a)được khóa
25garbage (n)rác
26match (n)diêm
27fail (v)thất bại, thua
28fire (n)lửa
29ache (v)làm đau
30destroy (v)phá hủy
31repairman (n)thợ sửa chữa
32injure (v)làm bị thương
33kill (v)giết chết
34cover (n)phủ lên, bao phủ
35electrical socket (n)ổ gặm điện
36myselfchính tôi
37electricity (n)điện
38yourselfchính bạn
39out of children’s reachxa tầm với của con trẻ con
40himselfchính anh ấy
41scissors (n)cái kéo
42herselfchính cô ấy
43bead (n)hạt, đồ gia dụng tròn nhỏ
44ourselveschính bọn chúng tôi
45folder (n)Ngăn
46themselveschính họ
47wardrobe (n)tủ đựng quần áo
48yourselveschính những bạn
49corner (n)góc
50oven (n)lò nướng

Unit 4: Our Past

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1used to lớn (v)đã từng
2life (n)cuộc sống
3have khổng lồ ” had to phảihave to ” had lớn phải
4look after (v)trông nom
5great grandma (n)cụ bà
6electricity (n)điện
7modern (a)hiện đại
8lit (v)đốt, thắp, tình cờ gặp
9folktale (n)chuyện dân gian
10tale (n)chuyện kể, chuyện nói xấu
11conversation (n)cuộc đàm thoại
12moral (a)thuộc về tinh thần
13foolish (a)ngốc nghếch
14greedy (a)tham lam, hám ăn
15unfortunatelykhông may
16cruel (a)tàn ác
17upset (a)buồn phiền, thất vọng
18broken heart (n)trái tim rã nát
19prince (n)hoàng tử
20fairy (n)nàng tiên
21magically (adv)một cách nhiệm màu
22change (v)thay đổi
23rag (n)giẻ rách
24immediately (adv)ngay lập tức
25fall in love withphải lòng ai/ thương yêu ai
26marry (v)kết hôn, cưới
27graze (v)gặm cỏ
28nearby (adv)gần đó
29tiger (n)con hổ
30servant (n)nô lệ
31master (n)ông chủ
32wisdom (n)trí khôn
33rope (n)dây thừng
34straw (n)rơm
35stripes (n)sọc vằn
36appear (v)xuất hiện

Unit 5: Study Habits

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1report thẻ (n)phiếu báo hiệu quả học tập
2underline (v)gạch chân
3excellent (a)xuất sắc
4highlight (v)làm nổi bật
5proud of (a)tự hào về
6revision (n)ôn tập, coi lại
7improve (v)cải thiện, nâng cao
8necessary (a)cần thiết
9Spanish (n)tiếng, người Tây Ban Nha
10revise (n)bản in demo lần sản phẩm 2
11pronounciation (n)cách phạt âm
12find out (v)nhận ra, search ra
13dictionary (n)từ điển
14body (n)phần thân, cơ thể
15sound (n)âm thanh
16heading (n)phần đầu
17try one’s bestcố nắm hết sức
18Lunar New Yeartết âm lịch
19believe (v)tin tưởng
20behave (v)cư xử, đối xử
21promise (v)hứa
22sore throat (n)đau họng
23participationsự tham gia
24replant (v)trồng lại
25cooperation (n)sự đúng theo tác
26mend (v)sửa chữa
27satisfactory (a)thỏa mãn, hài lòng
28roof (n)mái nhà
29signature (n)chữ ký
30report (v)thông báo
31mother tongue (n)tiếng bà mẹ đẻ
32piece of paper (n)một miếng giấy

Unit 6: The Young Pioneers Club

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1encourage (v)động viên, khuyến khích
2blind (a)
3citizenship (n)quyền công dân
4handicapped (a)tàn tật
5businessman (n)thương gia
6enroll (v)đăng kí vào học
7explain (v)giải thích
8application (n)việc nộp đơn
9similar (a)giống nhau
10fill out (v)điền (vào mẫu mã đơn)
11coeducational (a)giáo dục chung cho tất cả nam với nữ
12act (v)hành động
13differ (v)khác, minh bạch được …
14sign (v)kí tên
15Atlantic (n)Đại tây dương
16sex (n)giới tính
17aim (n)mục đích
18interest (n)sở thích
19natural resource (n)năng lượng từ nhiên
20favor (n)ân huệ
21earn (v)kiếm được
22ask for (v)hỏi xin
23possible (a)có thể
24respond (v)trả lời, bội nghịch ứng lại
25raise (v)nuôi
26do one’s a favorban cho ai một ân huệ
27fund (n)quỹ
28offer (v)trao tặng
29register (v)đăng kí
30assistance (n)người giúp việc
31gardening (n)công vấn đề vườn
32hurt (v)làm đau
33ticket (n)
34lost (v)mất
35academic (a)thuộc về học tập tập
36money (n)tiền
37position (n)vị trí
38broken leg (n)cái chân bị gãy
39recycle (v)tái chế
40flat tire (n)cái lốp xe pháo bị xẹp
41tutor (v,n)dạy phụ đạo
42build (v)xây dựng
43unite (v)đoàn kết

Unit 7: My Neighborhood

STT

Từ Vựng

Dịch Nghĩa

1discuss (v)thảo luận
2wet market (n)chợ cá tươi sống
3situation (n)tình huống
4area (n)vùng, khu vực
5discount (n)sự sút giá
6pancake (n)bánh bột mì
7facility (n)cơ sở thứ chất
8tasty (a)ngon, thích hợp khẩu vị
9available (a)có sẵn
10parcel (n)gói hàng, bưu kiện
11contact (v)liên hệ, tiếp xúc
12airmail (n)thư gửi bởi đường hàng
13a period of timemột khoảng chừng thời gian
14a point of timemột điểm thời gian
15exhibition (n)cuộc triển lãm
16company (n)công ty
17contest (n)cuộc thi
18airconditioned (a)có ổn định nhiệt độ
19fan (n)người hâm mộ
20product (n)sản phẩm
21mall (n)khu yêu đương mại
22serve (v)phục vụ
23convenient (a)tiện lợi, thuận tiện
24especially (adv)đặc biệt
25humid (a)ẩm ướt
26comfort (n)sự thoải mái
27offer (v)trao tặng
28resident (n)cư dân
29concern about (v)lo lắng về
30organize (v)tổ chức
31in order tođể

Unit 8: Country Life và City Life

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1urban (n)thuộc về thành thị, TP
2fresh air (n)Không khí trong lành
3government (n)chính phủ
4goods (n)hàng hóa
5migrant (n)dân di cư
6traffic jam (n)tắc nghẽn giao thông
7opportunity (n)cơ hội
8tobe awayđi xa
9create (v)tạo ra
10relative (n)họ hàng, bà con
11adequate (a)đầy đủ
12permanently (adv)vĩnh viễn, mãi mãi
13pressure (n)áp lực
14nothingkhông bao gồm gì
15event (n)sự kiện
16remote (a)xa xôi
17delay (v)hoãn lại
18refrigerator (n)tủ lạnh
19boat (n)thuyền
20medical facility (n)medical facility (n)
21rainforest (n)rừng mưa sức nóng đới
22accessible (a)Có thể sử dụng
23violin (n)vi ô lông
24province (n)tỉnh
25computer (n)máy vi tính
26definitely (a)xác định
27transport (n)giao thông
28opinion (n)quan điểm, ý kiến
29villa (n)biệt thự
30mean (v)có nghĩa
31balcony (n)ban công
32mention (v)đề cập đến
33rural (n)thuộc nông thôn
34plentiful (a)nhiều
35struggle (v)đấu tranh
36typhoon (n)trận bão lớn
37flood (n)lũ lụt
38drought (n)nạn hạn hán
39increase (n)sự gia tăng
40overcrowding (n)đông đúc, đông người
41strain (n)sự quá tải (dân số)
42human (n)con người
43tragedy (n)bi kịch

Unit 9: A First Aid Course

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1victim (n)nạn nhân
2nose bleed (n)chảy tiết mũi
3revive (v)xem lại, xét lại, phát âm lại
4bee sting (n)vết ong đốt
5shock (n)cơn sốc
6emergency (n)cấp cứu, chứng trạng khẩn cấp
7overheat (v)quá nóng
8ambulance (n)xe cứu vãn thương
9blanket (n)cái chăn
10calm downbình tĩnh
11drug (n)thuốc
12fall off (v)ngã xuống
13alcohol (n)rượu
14hit (v)đụng, đánh
15minimize (v)giảm đến mức tối thiểu
16conscious (a)tỉnh táo
17tissue (n)
18bleed (v)chảy máu
19tap (n)vòi nước
20handkerchief (n)khăn tay
21pack (n)túi
22wound (n)vết thương
23sterile (a)vô trùng
24tight (a)chặt
25cheer up (v)làm cho vui
26lane (n)đường
27first aid (n)sơ cứu
28promise (v)hứa
29ease (v)làm giảm
30fall asleep (v)ngủ
31anxiety (v)mối lo lắng
32awake (a)thức
33inform (v)thông báo
34condition (n)điều kiện
35schedule (n)kế hoạch
36injured (a)bị thương
37burn (n)chỗ bỏng, dấu bỏng
38bandage (n)băng
39injection (n)mũi tiêm
40stretcher (n)cái cáng
41crutch (n)cái nạng
42wheelchair (n)xe đẩy
43scale (n)cái cân
44eye chart (n)bảng đo thị lực
45case (n)trường hợp
46fainting (n)cơn chết giả (xỉu)
47elevate (v)nâng lên

Unit 10: Recycling

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1dry (v)sấy khổ
2reuse (v)sử dụng lại, tái sử dụng
3press (v)nhấn, đẩy
4representative (n)đại diện
5bucket (n)xô, gàu
6natural resources (n)năng lượng trường đoản cú nhiên
7wooden (a)bằng gỗ, giống như gỗ
8reduce (v)làm giảm
9mash (v)nghiền, ép
10explain (v)giải thích
11mixture (n)sự trộn trộn, lếu hợp
12overpackaged (a)được đóng gói
13pull out (v)đi khỏi, rời đi
14look for (v)tìm kiếm
15sunlight (n)ánh nắng phương diện trời
16metal (n)kim loại
17scatter (v)rải, rắc, phân tán
18vegetable matter (n)vấn đề về rau
19passive formhình thức bị động
20fabric (n)sợi (vải)
21detergent liquid (n)dung dịch giặt tẩy
22leather (n)da
23dip (v)nhúng, nhận chìm vào
24belong khổng lồ (v)thuộc về
25intended shape (n)hình dạng định sẵn
26compost (n)phân xanh
27mankind (n)nhân loại
28grain sản phẩm (n)sản phẩm tự ngũ cốc
29delighted (a)vui sướng, vui mừng
30heap (n)một đống
31congratulation (n)lời chúc mừng
32car tire (n)lốp xe
33confirm (v)xác định
34pipe (n)ống nước
35glassware (n)đồ dùng bởi thủy tinh
36sandal (n)dép xăng đan
37milkman (n)người chuyển sữa
38refill (v)làm đầy lại
39industry (n)công nghiệp
40melt (v)tan ra, tung ra
41deposittiền đặt cọc
42dung (n)phân bón
43soak (n)nhúng nước, ngâm
44wrap (v)gói, bọc

Unit 11: Traveling Around Vietnam

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1recognize (v)nhận ra
2habour (n)cảng
3UNESCOtổ chức UNESCO
4corn (n)bắp, ngô
5heritage (n)di sản
6sugar cane (n)cây mía
7magnificent (n)lộng lẫy, đầy ấn tượng
8luggage (n)hành lý
9cave (n)cái hang
10tourist (n)du lịch
11limestone (n)đá vôi
12expression (n)sự diễn tả
13sand (n)cát
14mind (v)phiền
15sunbathe (v)tắm nắng
16suggest (v)gợi ý
17florist (n)người phân phối hoa
18suggestion (n)sự gợi ý
19import (v)nhập khẩu
20revolutionary (n)cách mạng
21adventure (n)cuộc phiêu lưu
22seaside (n)bờ biển
23canoe (n)ca nô, xuồng
24resort (n)vùng, khu vực nghỉ mát
25hire (v)thuê
26oceanic (a)thuộc về đại dương
27rescue (v)cứu hộ
28institute (n)học viện, viện nghiên cứu
29wind (n)gió
30giant (a)to lớn, khổng lồ
31blow (v)thổi
32buddha (n)phật
33lean (v)nghiêng đi, dựa, tựa
34offshore (n)ngoài khơi
35overturn (v)lật đổ, lật úp
36island (n)hòn đảo
37deep (a)sâu
38accomodation (n)chỗ ở
39stumble (v)vấp, ngã
40daily (adv)hàng ngày
41realize (v)nhận ra
42northern (n)phía bắc
43alarm clock (n)đồng hồ nước báo thức
44southern (n)phía nam
45make in (v)sản xuất tại
46eternal (n)vĩnh cửu
47keep in (v)giữ
48waterfall (n)thác nước
49wrap in (v)gói, bọc, quấn
50tribe (n)bộ tộc, cỗ lạc
51cigarette (n)thuốc lá
52slope (n)sườn, dốc
53jungle stream (n)suối vào rừng

Unit 12: A Vacation Abroad

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1prison (n)nhà tù
2friendly (a)thân thiện
3carve (v)khắc, chạm
4surprise (n)sự ngạc nhiên
5hospitable (a)lòng hiếu khách
6tour (n)một vòng
7mailman (n)người gửi thư
8include (v)bao gồm
9drum (n)trống
10ticket (n)
11crowd (n)đám đông
12pick up (v)đón
13bother (v)làm phiền, bận tâm
14itinerary (n)lộ trình
15gallery (n)phòng trưng bày
16brochure (n)tờ rơi, giới thiệu
17overhead (adv)ở bên trên đầu
18gym (n)phòng bè cánh dục
19pour (v)đổ ra
20single (n)đơn
21sightseeing (n)đi ngắm cảnh, tham quan
22double (n)đôi
23valley (n)thung lũng
24facility (n)cơ sở đồ dùng chất
25wharf (n)cầu tầu, mong cảng
26humid (a)ẩm ướt
27volcano (n)núi lửa
28lava (n)Nham thạch

Unit 13: Festivals

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1council (n)hội đồng
2keen on (v)duy trì
3leader (n)người đứng đầu
4pottery (n)đồ gốm
5tidy (v)gọn gàng
6tobe fond ofthích
7pomegranate (n)quả lựu
8festival (n)lễ hội
9preparation (n)sự chuẩn bị
10fetch (v)đi lấy, với về
11marigold (n)cúc vạn thọ
12firemaking (n)nhóm , đốt lửa
13spread (v)lan rộng
14ricecooking (n)nấu ăn
15throughout (adv)thông qua
16upset (a)bồn chồn
17jolly (n)vui nhộn, vui vẻ
18yell (v)hét to, la to
19professor (n)giáo sư
20urge (v)thúc giục
21description (n)sự miêu tả
22teammate (n)đồng đội
23perform (v)trình diễn
24faster (adv)nhanh hơn
25communal (a)công cộng, chung
26rub (v)cọ xát
27break (v)làm vỡ
28bamboo (n)cây tre
29jumble (v)trộn lẫn, làm lộn xộn
30participate in (v)tham gia vào
31scatter (v)rải, rắc, phân tán
32separate (v)tách rời
33mushroom (n)nấm
34husk (n)vỏ trấu
35export (v)xuất khẩu
36judge (n)sự đánh giái
37plumber (n)thợ (lắp, sửa) ống nước
38grand prize (n)giải nhất
39award (v)tặng quà
40carol (n)bài hát vui, thánh ca

Unit 14: Wonders Of The World

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1construct (v)kiến trúc
2stonehenge (n)tượng đài kỉ niệm bằng
3reach (v)đạt đến
4pyramid (n)kim tự tháp
5design (v)thiết kế
6opera house (n)nhà hòa nhạc Opera
7summit (n)đỉnh cao nhất, thượng đỉnh
8clue (n)gợi ý
9expedition (n)viễn chinh, thám hiểm
10bored (a)chán, buồn
11shelter (n)chỗ ẩn, bít chở
12mistake (n)lỗi
13edge (n)rìa, mép, hàng rào
14advertisement (n)quảng cáo
15god (n)vị thần
16paragraph (n)đoạn
17heritage (n)di sản
18Coconut Palm Innquán cây cọ dừa
19jungle (n)rừng rậm nhiệt đới
20crystalclear (a)trong trong cả (như trộn lê)
21marine (a)thuộc biển, sản phẩm hải
22century (n)thế kỷ
23memorial (n)tượng đài, đài tưởng niệm
24compile (v)biên soạn, tập hợp
25ranger (n)kiểm lâm
26honor (v)thật thà
27snorkel (v)bơi lặn có áp dụng ống thở
28religious (a)tôn giáo
29wonder (n)kỳ quan
30royal (a)hoàng gia
31originally (adv)một cách khác biệt sáng tạo
32separate (v)tách rời
33mushroom (n)nấm
34husk (n)vỏ trấu
35export (v)xuất khẩu
36judge (n)sự tấn công giá
37plumber (n)thợ (lắp, sửa) ống nước
38grand prize (n)giải nhất
39award (v)tặng quà
40carol (n)bài hát vui, thánh ca

Unit 15: Computers

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1have access (v)truy cập
2computer (n)máy vi tính
3requirement (n)sự yêu thương cầu
4printer (n)máy in
5campus (n)ký túc xá
6turn on (v)bật lên
7restrict (v)giới hạn, hạn chế
8yet (adv)chưa
9bulletin board (n)bảng tin
10connect (v)nối, kết nối
11technology (n)công nghệ
12properly (adv)hoàn hiện, hoàn chỉnh
13skeptical (a)có tư tưởng hoài nghi
14plug (n)cắm
15method (n)phương pháp
16socket (n)
17impact (n)ảnh hưởng
18manual (n)sách giải đáp sử dụng
19jack (n)ổ cắm
20guarantee (n)bảo hành
21internet (n)internet
22company (n)công ty
23tray (n)khay
24disagree (v)không đồng ý
25button (n)nút
26jam (n)sự tắc nghẽn
27icon (n)biểu tượng
28challenging (a)mang tính thách thức
29path (n)đường
30post (v)đưa tin tức lên mạng
31paper (n)giấy
32monitor (n)màn hình
33remove (v)di chuyển
34mouse (n)con con chuột (máy tính)
35load (v)đặt vào
36screen (n)màn hình
37depart (v)bắt đầu
38adjust (v)điều chỉnh
39degree (n)bằng cấp
40knob (n)núm điều chỉnh
41document (n)tài liệu, văn bản
42message (n)thông điệp, lời nhắn
42freshman (n)SV năm thiết bị nhất
44line (n)đường (dây)
45install (v)cài đặt

Unit 16: Inventions

STTTừ VựngDịch Nghĩa
1microphone (n)mi crô
2Egyptian (n)người Ai cập
3Xray (n)tia X
4plant (n)nhà máy, thực vật
5loudspeaker (n)loa phóng thanh
6papyus (n)cây cói giấy, giấy cói
7helicopter (n)máy bay lên thẳng
8pulp (n)bột giấy
9laser (n)tia la de
10Arab (n)người ả rập
11procedure (n)tiến trình
12foreman (n)quản đốc
13drain (v)làm rút nước, cởi nước
14cacao (n)ca cao
15fiber (n)Sợi, chất xơ
16manufacture (v)sản xuất, chế biến
17smooth (v)làm nhẵn
18touch (v)chạm vào
19microwave (n)vi sóng
20shell (n)vỏ
21vacuum (n)máy hút bụi, chân không
22crush (v)nghiền nát
23rinse (v)giũ (quần áo)
24liquify (v)làm đến thành nước
25utensil (v)đồ cần sử dụng (nhà bếp)
26add (v)thêm vào
27defrost (v)làm tan giá bán đông
28vanilla (n)vani
29chip (n)miếng nhỏ, mảnh nhỏ
30mixture (v)trộn
31acid (n)a xít
32roll (v)cán ra
33refine (v)lọc trong, tinh luyện, tinh chế
34mold (n)cái khuôn đúc
35liquor (n)rượu, nước dùng
36conveyorbelt (n)băng tải, băng truyền
37ferment (v)lên men
38sample (n)vật mẫu, chủng loại vật
39ingredient (n)thành phần
40zipper (AE), zip (BE)khóa kéo
41facsimile (n)máy fax
42maize (n)bắp ngô, cây ngô
43ballpoint pen (n)bút bi
44xerography (n)quy trình in dán khô
45thresh (v)đập (lúa)
46mortar (n)cối giã (gạo)
47winnow (v)sàng sẩy, thổi bay
48mill (n)cối xay
49grind(v)xay nhỏ
50processquy trình, thừa trình
51reinforced concrete (n)bê tông cốt thép

Trên đó là tổng thích hợp gần 1000 từ vựng tiếng Anh lớp 8 những chủ đề chương trình mới dành riêng cho các em rất có thể từ ổn định tập tại nhà. Học tập tiếng Anh đề xuất sự chịu khó vậy buộc phải đừng nản chỉ ngay lập tức từ đều khó khăn ban đầu nhé. Nếu có bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào cần hỗ trợ tư vấn hãy liên hệ ngay với Freetalk English và đk buổi học tập thử và kiểm tra thử MIỄN PHÍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *