5+ ĐỀ THI TIẾNG ANH 4, ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 4 CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

TOP 15 Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 4 bao gồm đáp án, file nghe kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo, gấp rút giao đề ôn tập học kì 1 năm 2022 - 2023 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh 4, đề kiểm tra tiếng anh 4 có đáp án và lời giải chi tiết


Với 15 đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh 4, các em học sinh lớp 4 còn gắng được cấu tạo đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài cho phù hợp để đạt kết quả như mong muốn trong kỳ thi học kì 1 năm 2022 - 2023 chuẩn bị tới. Mời thầy cô và các em cùng cài đặt miễn phí:


I. LISTENING

Task 1. Listen & tick . There is one example.


Task 2. Listen và tick or cross . There are two examples.Task 3. Listen & write YES or NO. There is one example (0).

0. Tommy’s from Trung Vuong Primary School. YES

1. He’s in Class 4B. _______

2. He has Music & Science on Thursdays. _______

3. The teacher is singing in Music class now. _______

4. Tommy played volleyball in PE class. _______

5. Yesterday was Monday. _______

II. READING và WRITING

Read this. Select a word from the box khổng lồ fill each gap. There is one example.

Hello ; danced ; birthday ; IT ; Internet; Monday

(0) Hello, I’m Mimi from Mayan Primary School. It’s (1)________ today. I’m in class now. We have Art and (2) _______ today . We are surfing the (3)_______ for our IT project. Yesterday was Sunday. I was not at school. I had a (4) _________ tiệc ngọt with a lot of classmates. We had lots of fun. We had a big birthday cake. We watched videos, listened to lớn music & (5)_______.

Reorder the letters.

1. Msiw → _ _ _ _

2. Gsin →_ _ _ _

3. Koco → _ _ _ _

4. Wdar → _ _ _ _

5. Ksaet → _ _ _ _ _

ĐÁP ÁN

Task 1. Listen and tick . There is one example.

1 - A ; 2 - A ; 3 - B ; 4 - A; 5 - B;

Task 2. Listen & tick or cross . There are two examples.

1 - X; 2 - V; 3 - V; 4 - V; 5 - X;

Task 3. Listen and write YES or NO. There is one example (0).

0. Tommy’s from Trung Vuong Primary School. YES

1. He’s in Class 4B. ___YES____

2. He has Music & Science on Thursdays. ___NO____

3. The teacher is singing in Music class now. ____NO___

4. Tommy played volleyball in PE class. ___YES____

5. Yesterday was Monday. ____YES___

II. READING và WRITING

Read this. Select a word from the box khổng lồ fill each gap. There is one example.


Hello ; danced ; birthday ; IT ; Internet; Monday

(0) Hello, I’m Mimi from Mayan Primary School. It’s (1)___Monday_____ today. I’m in class now. We have Art và (2) __IT_____ today . We are surfing the (3)____internet___ for our IT project. Yesterday was Sunday. I was not at school. I had a (4) ____birthday_____ buổi tiệc nhỏ with a lot of classmates. We had lots of fun. We had a big birthday cake. We watched videos, listened to music và (5)___danced____.

Reorder the letters.

1. Msiw → SWIM

2. Gsin → SING

3. Koco → COOK

4. Wdar → DRAW

5. Ksaet → SKATE

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 - Đề 2

Trường Tiểu học tập B .........

Họ cùng tên:.....................................

Lớp: 4. ........

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ INăm học: ............

Môn: TIẾNG ANH - LỚP 4Thời gian làm bài bác 40 phút

Bài 1. Hãy quan gần kề kỹ tranh ảnh rồi điền chữ cái chỉ bức ảnh đó (2,5 điểm).

A. Rubber B. Plane C. Badminton

D. Cooking E. Watch TV F. Maths

Bài 2. Đọc đoạn văn sau cùng tích vào câu đúng (T) hoặc không đúng (F) (2,5 điểm)

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground.

Phong is jumping. Linda and Mai are playing badminton. Nam and Tom are skipping.

Quan & Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

TF
1. We are doing exercise in the school gym.
2. Phong is skipping.
3. Linda và Peter are playing badminton.
4. Nam and Tom are skipping.
5. Quan & Peter are playing table tennis.

Bài 3. Đọc với nối (2,5 điểm)

1. Where are you from?A. I can play volleyball.
2. What day is it today?B. I watched TV.
3. What can you do?C. I"m from Japan.
4. What"s he doing?D. It"s Wednesday.
5. What did you vị yesterday?E. He"s painting a mask.

Bài 4. Hãy sắp tới xếp các từ theo như đúng thứ tự để chế tạo thành câu có nghĩa (2,5 điểm).

1. In/ 4A/ I /Class/ am/.

------------------------------------------------------------------

2. You/ nationality/ What/ are/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. School/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-----------------------------------------------------------------5. Like/ a /I / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

Đáp án đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Bài 1: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,5 điểm/ câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2,5 điểm.

Tích đúng từng câu mang đến 0,5 điểm.

1. F 2. F 3. F 4. T 5. F

Bài 3: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi giải đáp cho 0,5 điểm/ câu.

1. C 2. D 3. A 4. E 5. B

Bài 4: 2,5 điểm.

Viết đúng thứ tự cùng chỉnh tả mỗi câu đến 0,5 điểm/ câu.

Viết sai chính tả 1, 2 lỗi trừ một nửa số điểm từng câu.

Viết sai bao gồm tả tự 3 trở lên cấm đoán điểm.

1. I am in Class 4A.

2. What nationality are you?

3. I was at school yesterday.

4. What subjects vị you have today?

5. I lượt thích flying a kite.

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 - Đề 3

THE FIRST TERM EXAM

Subject: English - Grade 4

Time allowed: 40 Minutes

Full name:............................................

Class: ................................................

A. LISTENING

Question 1: Listen và match

Question 2: Listen và number

Question 3: Listen & tick ( √ )


Question 4. Listen và tick. (1pt) Example 1.A

Question 5: Listen and write the missing words (1pt)

1. What are you doing,Nam?

I"m reading ..............................

2. When"s your....................Mr Robot?

Oh, dear! I don"t know.

3. Good morning, class. What day is it today,Mai?

It"s................................

4. What lesson bởi you have today?

I have got Maths, Art, Science và ...........................

PART 2: READING & WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick ( ) or cross ( X ) in the box

Question 7: Look and read. Write YES or NO.

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex ...........................................

2. His school is small ...........................................

3. His school is in Ha Noi ...........................................

4. He loves his school ...........................................

Question 8: Look at the pictures and write the words:

Question 9: Complete the passage:

Happy, England, friend, music club

This is my new................ Her name is Linda. She is from ................... She can sing many Vietnamese songs. In her miễn phí time, she goes to.............................. She is .....................there.

Question 10: Reaarrange the words khổng lồ compete the sentences

1/ milk?/ you/ Do/ some/ want

2/ new/ This/ book./ is/ my

3/ out?/ I/ go/ May

4/ an/ This/ is/ eraser.

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 - Đề 4

I. Choose the odd one out.

1. A. MorningB. VietnameseC. AfternoonD. Evening
2. A. CookB. ListenC. PlayD. Were
3. A. TomorrowB. SundayC. YesterdayD. Today
4. A. MondayB. TuesdayC. BirthdayD. Friday
5. A. PaintedB. WentC. WasD. Did

II. Choose the correct answer.

1. What vày you lượt thích doing?

A. I want to drink milk.

B. I don"t lượt thích running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths và English on Monday.

B. She has English and Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went to lớn his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda và Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When vì chưng you have English?

A. I don"t have English on Monday.

B. I lượt thích English very much.

C. I have English on Tuesday & Friday.

III. Read and match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.
5. What can he do?E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.

Bộ 17 đề thi giờ Anh lớp 4 học kì một năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài bác thi tiếng Anh 4 học kì 1. Mời chúng ta cùng đón xem:


Chỉ 100k cài đặt trọn bộ Đề thi tiếng Anh 4 phiên bản word có lời giải chi tiết:

B2: Nhắn tin cho tới zalo 30nguoi31chan.com Official - nhấn vào chỗ này để thông báo và dìm giáo án.

Xem thử tài liệu tại đây: liên kết tài liệu

TOP 10 đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 năm 2022 - 2023 tất cả đáp án


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 có đáp án đề số 1

I. Trả lời thắc mắc

1. What is your nationality?

2. What nationality are you?

3. Linda comes from England. What’s her nationality?


4. What day is it, today?

5. When do you have English?

II. Xong xuôi bảng sau

COUNTRY

NATIONALITY

CITY

FLAG

America

(1)……………………..

New York

*

(2) ..........................

(3)………………….

London

*

(4) …………….

(5)………………….

Tokyo

*

Australia

(6)…………………

Sydney

*

III. Khoanh tròn lời giải đúng nhất

1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.

A. Japanese

B. America

C. Vietnamese

D. Malaysian

2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi.

A. Friend

B. From

C. Friends

D. Country

3. We have English __________ Mondays and Thursdays.

A. In

B. On

C. From

D. To

4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.

A. In

B. To

C. At

D. On

5. She __________ from Australia.

A. Are

B. Is

C. Am

D. At

IV. Đọc đoạn văn và ghi lại (√) vào bảng True (Đúng) – False (Sai)

Hi. I am Linda. I am from England. I am English. Today is Monday, the first of July. It’s a school day. I go lớn school from Monday khổng lồ Friday. & I do not go lớn school at the weekend. On Monday afternoon, I play sports with my friends. I go to the English Club on Tuesday, Thursday & Friday in the evening. I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday & Sunday.

1. Linda is from America.

2. Tomorrow is Tuesday.

3. She goes lớn school from Monday lớn Sunday.

4. She doesn’t go lớn school at the weekends.

5. She plays sports on Tuesday afternoon.

6. She goes to lớn the English Club on Tuesday, Thursday and Friday in the evening.

7. She goes swimming on Thursday afternoon.

8. She visits her grandparents on Saturday và Sunday.

V. Dịch các câu sau sang tiếng anh

1. Khôn xiết vui được chạm chán lại bạn.

2. Akiko thì đến từ nước Nhật Bản. Cô ấy là tín đồ Nhật Bản.

3. Tôi học lớp 4d ở trường tiểu học Đức Thạnh.

4. Từ bây giờ là thiết bị năm. Tôi đi cho sở thú.

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 bao gồm đáp án đề số 2

I. Khoanh vào tự em cho rằng khác với các từ còn lại

1.

England American

Japanese Vietnamese

2.

Good morning Goodbye

Good evening Good afternoon

3.

First Second

Four Ninth

4.

January October

December Thursday

5.

Tenth Tuesday

Wednesday Sunday

6.

Eighth Twenty

Nineteenth Seventeenth

7.

China Thailand

Japanese Malaysia

8.

Where What

When From

9.

Football Swim

Visit Help

10.

Day November

Month Year

II. Thu xếp chữ cái dưới đây thành từ giờ đồng hồ Anh gồm nghĩa

*

III. Điền từ bỏ vào vị trí trống.

A. Swimming

B. Morning

C. Grandparents

D. Football

E. English

F. First

1. I play _________ with my friends on Saturday afternoon.

2. I go _____________ every Sunday morning.

3. Do you visit your _____________ at the weekend?

4. We have _____________ on Wednesdays.

5. We don’t watch TV in the _____________.

6. My birthday is on the _____________ of December.

IV. Đọc và điền từ ưng ý hợp.

Hello. I’m Helen. I’m from America. I’m 11 years old. My birthday is on the twelfth of December. I can play sports but I can’t play the guitar. I vày not go to lớn school at the weekend. I cycle on Saturdays và play volleyball on Sundays.

1. What’s her name? - She’s __________.

2. What is her nationality? - She’s _______.

3. When is her birthday? - It’s on the 12th of _______.

4. What can she do? - She can __________.

V. Trả lời câu hỏi về bản thân em

1. What subjects vị you have on Wednesday?

2. What vị you bởi on Sunday?

3. What is the date today?

4. When’s your birthday?

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 tất cả đáp án đề số 3

Question 1: lựa chọn từ tất cả cách phạt âm khác với các từ còn lại

1.

A. Music
B. District
C. City
D. Fire

2.

A. Walk
B. Class
C. Glasses
D. Badminton

3.

A. Student
B. Study
C. Much
D. Umbrella

4.

A. Name
B. Same
C. Game
D. Lamp

Question 2: Chọn câu trả lời đúng

1. Sandra likes ___________ to lớn music.

A. Listening

B. Listen

C. Khổng lồ listen

D. Listen

2. He can play football _______ he can’t play table tennis.

A. Because

B. And

C. But

D. When

3. Where is she _______? – She’s from Japan.

A. In

B. From

C. At

D. On

4. Where _______ you yesterday?

A. Is

B. Are

C. Was

D. Were

5. What _______does Mai have today? – She has Math, Music, Science & English.

A. Class

B. Subjects

C. Time

D. Nationality

6. _______ day is it today? –It’s Monday.

A. Why

B. What

C. When

D. How

Question 3: Đọc đoạn văn và chọn giải đáp đúng điền vào địa điểm trống

This is my mother. (1)_________ name is Hien. She is a teacher. She gets up at 5:30 in the morning. She has (2)_________ at 6 o’clock. She goes lớn work at 6:30. She works in a school from 7 o’clock a. M. (3)_________ 10:30 a.m. She arrives trang chủ at 11:00 a.m. She has lunch at 11:30. In the evening she has dinner and she (4)_________ to lớn bed at 11 p.m.

1.

A. His

B. Your

C. Her

D. Their

2.

A. Breakfast

B. Class

C. Dinner

D. Lunch

3.

A. At

B. Of

C. With

D. To

4.

A. Tells

B. Plays

C. Goes

D. Looks

Question 4: sắp tới xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. Subjects / today? / vị / have / What / you

..........................................................................................................................

2. Nice / to / again. / you / see

............................................................................................................................

3. Class / in? / they / are / What

............................................................................................................................

4. Did / yesterday? / they / do / What

............................................................................................................................

Question 5: phụ thuộc vào tranh chấm dứt các câu sau

1. This is my ___________. It’s big.

*

2. How ___________ is she? She is five years old.

*

3. He comes from ___________.

*

4. I like ___________ my bike.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án đề số 4

LISTENING

Part 1: Question 1- 4 Listen & circle

1. Linda is……….

A. Playing the piano

B. Flying a kite

2. We have Science on…………..

A. Tuesdays and Thursdays

B. Thursdays and Friday

3. Tom’s drawing a …………….

A. Puppet

B. Table

4. They can ……………………..

A. Dance

B. Skate

Part 2: Question 5 -7: Listen & match. There is an example

*

Part 3: Question 8-12: Listen and circle

8. Does he get up early?

A. Yes, he is

B. No, he isn’t

C. Don’t talk

9. What did he vì in the morning?

A. He cleaned his room.

B. He did his homework.

C. He watched TV

10. What did he bởi vì in the afternoon?

A. He went to the zoo.

B. He helped his mother.

C. He worked in the garden.

11. When did he vị homework?

A. In the morning.

B. In the afternoon.

C. In the evening.

12. What did he vì in the evening?

A. He chatted online with his friend Mai.

B. He chatted online with his friend Nam.

C. He chatted online with his friend Linda.

READING

Part 1: Questions 1-3 Look, read và write. There is an example.

*

Part 2: Questions 4-7: Read and complete .There is an example

Hi. My name is Jim. I study at Binh Minh Primary School. I go to school from Monday to Friday. I have (0) Vietnamese and Maths every day. I have English on Mondays, Tuesdays, Thursdays and (1)…………….. I have (2)…………….on Wednesdays, Thursdays & Fridays. I have PE on Mondays and (3)……………. I have Music on (4)…………….. I lượt thích it very much.

Part 3: Questions 8-10: Read & tick true (T) or false (F)

Hello. My name is Nguyen Quoc Anh. I’m from Ha Noi. I study at Hoa Mai Primary School. It’s in Tay Son Street, Dong domain authority District, Ha Noi. It is a big school. I am in Class 4B with Minh và Quang. We are good friends. I love my school và friends.

8/ His school is a small school in Tay Son Street.

9/ He is in Class 4C.

10/ Minh and Quang are his good friends

WRITING

Part 1: Question 1 - 4: Write about you

Hi, my name is (1)……………………………………………………………

I am from (2)…………………………………………………………………

The name of my school is (3)…………………………………………………

My favourite subject is (4)……………………………………………………

Part 2: Question 5-10. Reorder the words. There is an example.

5. They/doing/are/what?

6. Paper/Tony/making/Tim/and/are/planes

7. You/piano/play/did/yesterday evening/the

8. In/is/my/Nguyen
Van/Road/school

9. Nationality/what/are/you?

10. You/like/songs/to/English/do/listening

SPEAKING

Part 1: Getting khổng lồ know each other

1. What’s your name? How vày you spell your name?

2. What day is it today?

3. What subjects bởi you like?

Part 2: Talking about your family

4. How many people are there in your family? Who are they?

5. What does your mother/father do?

6. What does he/she look like?

Part 3: Describing a picture

7. How many people are there in the picture?

8. What are they doing?

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm đáp án đề số 5

Question 1: lựa chọn từ bao gồm cách phạt âm khác với các từ còn lại

1.

A. Friday

B. Fine

C. Listen

D. Light

2.

A. Paper

B. Watch

C. Date

D. Plane

3.

A. Home

B. Hobby

C. Volleyball

D. October

4.

A. Room

B. Cool

C. School

D. Book

Question 2: Chọn câu trả lời đúng

1. Tony is from Australia. He is ....................................

A. Australia

B. Australias

C. Australian

D. Australist

2. Hakim is from Malaysia. .................................... Nationality is Malaysian.

A. Your

B. Our

C. Her

D. His

3. What bởi vì you vị ……….. Fridays? – I go to school in the morning.

A. In

B. On

C. At

D. From

4. We have English on ………………………….

A. Mondays và Wednesdays

B. July & August

C. Mondays và September

D. November & December

5. What ………………. Bởi you have today?

A. Favourite

B. District

C. Maths

D. Subjects

6. ………… is your English teacher?

A. What

B. How

C. When

D. Who

7. Where ……….. You this yesterday?

A. Were

B. Was

C. Is

D. Are

8. I live ………………. Phu Quoc Island?

A. In

B. On

C. To

D. At

Question 3: Đọc đoạn văn, viết YES sinh hoạt câu chính xác là No sống câu sai

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex. ...........................................

2. His school is small. ...........................................

3. His school is in Hanoi. ...........................................

4. He loves his school. ...........................................

Question 4: lựa chọn từ phù hợp để điền vào địa điểm trống

primary

sing

November

Vietnam

name

Hi. My (1) ___________ is Nam. I’m from (2) _____________. I’m 11 years old. My birthday is on the third of (3) ____________. I study at Le Hong Phong (4) _____________ school. I lượt thích Music very much. In my free time, I go lớn Music club. I can (5) ______________ but I can’t play the violin.

Question 5: sắp đến xếp các chữ chiếc để chế tạo thành tự đúng dựa vào tranh

1. APION ____________________

*

2. WREFLO ____________________

*

3. UMSCI ____________________

*

4. NTENSI ____________________

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm đáp án đề số 6

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1.

A. Math

B. Name

C. English

D. Vietnamese

2.

A. Where

B. What

C. Why

D. Can

3.

A. Country

B. Singapore

C. China

D. Australia

4.

A. Cook

B. Play

C. Go

D. Would

5.

Xem thêm: Giải Toán 8 Bài 1: Mở Đầu Về Phương Trình, Bài 1: Mở Đầu Về Phương Trình

A. Birthday

B. Monday

C. Friday

D. Thursday

6.

A. Was

B. Am

C. Is

D. Are

7.

A. On

B. To

C. Be

D. For

8.

A. Japanese

B. America

C. Cambodia

D. Malaysia

Exercise 2: dứt hội thoại phụ thuộc vào các từ cho trước

do name What an too

Bob: Hi. I’m Bob. What’s your (1) ___________?

Clara: My name is Clara. Nice to lớn meet you.

Bob: Nice khổng lồ meet you, (2) ___________.

Clara: What is your nationality?

Bob: I’m American. (3) ___________ about you?

Clara: I’m English. Can you sing (4) ___________ English song?

Bob: Yes, I can. I can sing and dance. Bởi you like playing the guitar?

Clara: Yes, I (5) ___________. I want to learn lớn play it.

Bob: I can teach you.

Clara: That’s great.

Exercise 3: mang lại dạng đúng của những động từ sau

1. He can (climb) _________________ the trees.

2. When (be) _________________ your birthday?

3. I (stay) _________________ at home yesterday.

4. What ______________ they (do) ______________ now?

5. They (play) _________________ the piano now.

Exercise 4: Đọc đoạn văn rồi vấn đáp câu hỏi

My name’s Han. I’m from China. I’m Chinese. Today is Monday. I go lớn school from Monday to Friday. I don’t go to school at weekend. But I often go to the school library on Saturday, go swimming on Sunday morning and visit my grandparents on Sunday afternoon.

1. What’s her name?

2. Where’s she from?

3. What’s her nationality?

4. Does she go lớn school at weekend?

5. What does she bởi vì on Saturday?

6. Does she go swimming & visit her grandparents on Sunday?

Exercise 5: chuẩn bị xếp các từ để tạo nên thành câu trả chỉnh

1. You/ subjects/ today/ What/ have/ do?

___________________________________________________?

2. Can/ football/ you/ play?

___________________________________________________?

3. Email/ an/ I/ writing/ am.

___________________________________________________.

4. She/ very/ cooking/ much/ likes.

___________________________________________________.

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án đề số 7

Exercise 1: Điền chữ cái tương thích vào nơi trống

1. It’s n_ce t_ meet _ou.

2. I’m a p_p_ _.

3. W_ere a_ _ you f_om?

4. T_ _ay is S_nd_y.

5. Tha_ _ you very _uch.

6. My b_ thday is in Fe_ _uary.

Exercise 2: chọn từ bao gồm cách phân phát âm khác với các từ còn lại

1.

A. Pupil

B. Music

C. Sun

D. Student

2.

A. Football

B. Book

C. Good

D. Food

3.

A. Monday

B. Come

C. From

D. Some

4.

A. Skate

B. Can

C. May

D. Date

Exercise 3. Quan gần kề bảng trên và điền vào chỗ trống trong khúc văn sau

*

Hi. My name’s Nam. This is my all activities in a week. Today is (1)_____, I do my homework. On (2)___________, I go to lớn the zoo with my friends. I play football on (3)_____________. I (4)____________ on Wednesday. & on (5)____________, I go swimming. I (6)___________ on Friday. Và at the weekend, I (7)_______________.

Exercise 4: sắp đến xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. You/ What/ nationality/ are?

___________________________________________________________.

2. Have/ They/ Tuesday/ Math/ on.

___________________________________________________________.

3. Play/ She/ cannot/ baseball.

___________________________________________________________.

4. It/ day/ What/ today/ is/?

___________________________________________________________.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 1 có đáp án đề số 8

Question 1: lựa chọn từ không giống loại

1.

A. Yesterday

B. Went

C. Had

D. Got

2.

A. Date

B. Monday

C. Tuesday

D. Thursday

3.

A. Fly

B. Plane

C. Write

D. Read

4.

A. England

B. Japan

C. America

D. November

Question 2: chọn từ tương thích điền vào chỗ trống

English favourite today in Tuesday

A: What day is it (1).................................., Nam?

B: It’s (2)........................................

A: What subjects vị you have today?

B: I have Maths, Science, Music và (3)...........................................

A: What is your (4)......................................... Subjects?

B: Maths và English.

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

This is my new friend. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football và reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his không lấy phí time, he often goes to lớn the music club. He is happy there.

1. Where is Peter from?

2. What is his hobby?

3. Can he sing Vietnamese songs?

4. What does he vì chưng in his không tính phí time?

Question 4: tra cứu lỗi sai trong số câu sau cùng sửa lại mang đến đúng

1. What subject does you have today? ____________________

2. He are from Malaysia. ____________________

3. I go from Quynh hai primary school. ____________________

4. They have English yesterday. ____________________

Question 5: phụ thuộc tranh chấm dứt các câu sau

1. I have ____________ on Tuesday.

*

2. She is reading a ____________ now.

*

3. Today is the ____________ of October.

*

4. They are ____________.

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì 1 tất cả đáp án đề số 9

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1.

A. About

B. Where

C. How

D. Who

2.

A. Collect

B. Read

C. Do

D. Like

3.

A. Art

B. Music

C. Subject

D. History

4.

A. Blue

B. Puppet

C. Purple

D. Red

Question 2: nhờ vào tranh để xong các câu sau

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

*

Question 3: chọn từ thích hợp trong hộp thoại nhằm điền vào nơi trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không lấy phí time, she goes khổng lồ music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

1.

2.

3.

4.

Question 4: tìm lỗi sai trong số câu sau cùng sửa lại cho đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________

2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________

3. We have English in Friday. _____________________

4. My birthday is on the twenty of December. _____________________

Question 5: sắp tới xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. A/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. Can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. Doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 gồm đáp án đề số 10

Exercise 1: chọn từ khác loại

1.

A. Ski

B. Skip

C. School

D. Skate

2.

A. He

B. Her

C. You

D. They

3.

A. Flag

B. Malaysia

C. Singapore

D. China

4.

A. Nice

B. Name

C. Class

D. Pupil

Exercise 2: gạch ốp chân lỗi sai và sửa lại mang đến đúng

1. What is your birthday? __________________

2. What is she name? __________________

3. I don’t go to school at Sunday. __________________

4. Tom have an Art class today. __________________

Exercise 3: Chọn đáp án đúng

1. Where are you from, Tom? __________ from America.

A. I am

B. My name

C. You are

D. Her name

2. Hello, my __________ is Mary.

A. Name

B. Name’s

C. Named

D. Names

3. This ______ my friend, Linda. She is from England.

A. Is

B. Are

C. Was

D. Were

4. ________ is the date today?

A. Where

B. What

C. When

D. How

5. _________to meet you, too.

A. Fine

B. She

C. They

D. Nice

6. Where are you from?

A. I’m from Malaysia.

B. I from Japan.

C. I’m an Japanese.

D. I Malaysian.

7. .................. You sing? ................., I can.

A. Can/ No

B. Cannot/ Yes

C. Can/ Yes

D. Can/ Not

8. My birthday is on the .................. Of October.

A. Thursday

B. Two

C. Ten

D. Fifth

Exercise 4: Read & write T/ F

Hello, my name is Akio. I am from Japan. I’m Japanese. I speak Japanese and English. My school is an international school. It is Rose International School. I have got a lot of friends. There are twenty students in my class. They are from different countries. Linda is from England. She is English. Jack và Jill are from the USA. They are American. Meimei is from Malaysia. She is Malaysian. Alex is from Australia. We often play badminton, play hide-and-seek together. It is a lot of fun.

1. She is Akio.

2. She is Vietnamese.

3. Her school is International School.

4. Her class has got twelve students.

5. Her friends are from Vietnam.

6. Jack is from America.

7. Meimei isn’t Japanese.

8. Alex is Australian.

9. They play games together.

10. They are happy.

Exercise 5: sắp đến xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. Old/ How/ she/is/?

2. 5 people/ There/ are/ in my/ family/.

3. You/ play/ Can/ piano/ the/?

4. Is/ My/ Japan/ from/ teacher.

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 có đáp án đề số 11

Put the words in order.

1. Are/ Quan/ making/ and/ paper/ Phong/ planes

____________________________________

2. She/ in/ exercise/ the/ is/ playground/ doing

____________________________________

3. Is/ He/ in/ painting/ his/ picture/a/ room

____________________________________

4. The/ are/ The/ puppet/ a/ girls/ making/classroom/in

____________________________________

5. Are/ a/ having/ they/ lesson/ Music?

____________________________________

Read & choose the answer.

Hello, my name is Mai. I’m nine years old. I’m in class 4B. My school is Van Trung Primary School. It is in Van Trung Village. Today is Monday, so I have four subjects. They are English, Maths, Music & Science. My favourite subject is English. After school, I often play badminton with my friend. In the evening I usually vị my homework.

1. Where is Mai’s school?

A. Nguyen Hue Street

B. Van Trung Village

C. Bat Trang Village

2. What day is it today?

A. Tuesday B. Monday C. Wednesday

3. What’s her favourite subject?

A. Science B. Maths C. English

4. What does she bởi after school?

A. She plays badminton B. She skips C. She watches TV

5. How old is she?

A. She is eight B. She is nine C. She is ten

Read và match.

1. Where do you live?

a. It’s on the ninth of
June

2. When"s your birthday?

b. It’s Sunday.

3. What class are you in?

c. No, I can’t.

4. What day is it today?

d. I"m in class 4B.

5. Can you swim?

e. I live in Nguyen Du Street in Ha Noi

ĐÁP ÁN

Put the words in order.

1. Are/ Quan/ making/ and/ paper/ Phong/ planes

____Quan and Phong are making paper planes.__________

2. She/ in/ exercise/ the/ is/ playground/ doing

____She is doing the exercise in the plyaground._______

3. Is/ He/ in/ painting/ his/ picture/ a/ room

____He is painting a picture in his room._______

4. The/ are/ The/ puppet/ a/ girls/ making/classroom/in

____The girls are making a puppet in the classroom.________

5. Are/ a/ having/ they/ lesson/ Music?

____Are they having a Music lesson?________

Read and choose the answer.

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - B;

Read và match.

1. Where bởi you live?

a. It’s on the ninth of
June

1 - e

2. When"s your birthday?

b. It’s Sunday.

2 - a

3. What class are you in?

c. No, I can’t.

3 - d

4. What day is it today?

d. I"m in class 4B.

4 - b

5. Can you swim?

e. I live in Nguyen Du Street in Ha Noi

5 - c

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm đáp án đề số 12

Choose the best answer

1. Where are you …….? I am from Hung Yen province.

A. From

B. On

C. In

2. What bởi you bởi on Saturday afternoon? - I …………… with my brother.

A. Visits

B. Go swimming

C. Plays football

3. What ………………are you? – I’m English.

A. Nationality

B. Weather

C. Name

4. When is your………………? – It’s on the first of November.

A. Book

B. Birthday

C. Nationality

5. ………………………. . See you soon.

A. Good morning

B. Good evening

C. Goodbye.

Choose the odd one out.

1. A. NewB. BigC. SingD. Large
2. A. AustralianB. EnglandC. JapaneseD. American
3. A. StoryB. BookC. CookD. Magazine
4. A. MondayB. SundayC. FridayD. November
5. A. FirstB. ThirdC. FourD. Fourth

Reorder the words.

1. What/ name/ your/ is/ the/ of/ school/ ?

.......................................................

2. Do/ in/ you/ do/ your/ không tính tiền time/ what/?

.......................................................

3. Lisa/ taking/ photographs/ likes

.......................................................

4. You/ do/ like/ or/ reading/ singing/?

.......................................................

5. Badminton / her / hobby / is / brother’s / playing

.......................................................

ĐÁP ÁN

Choose the best answer

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

Choose the odd one out.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - C;

Reorder the words.

1. What/ name/ your/ is/ the/ of/ school/ ?

........What is the name of your school?.....

2. Do/ in/ you/ do/ your/ không lấy phí time/ what/?

........What bởi you bởi in your free time?..........

3. Lisa/ taking/ photographs/ likes

......Lisa likes taking photographs.................

4. You/ do/ like/ or/ reading/ singing/?

.........Do you like singing or reading?.................

5. Badminton / her / hobby / is / brother’s / playing

.........Her brother"s hobby is playing badminton...........

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 bao gồm đáp án đề số 13

Find the odd one out

1. A. EnglandB. AustraliaC. JapaneseD. Vietnam
2. A. ChineseB. ThailandC. JapaneseD. Malaysian
3. A. WhenB. InC. AtD. By
4. A. Good morningB. How about youC. Good eveningD. Good afternoon
5. A. SaturdayB. SingC. SwimD. Ride

Choose the correct words.

1. Is she (making/ make) paper bird?

2. Did Lan water the flowers yesterday? - No, she (did/ didn"t).

3. What will you vị (on/ at) Sunday afternoon?

4. What does she lượt thích (do/ doing)?

5. He doesn"t (like/ likes) playing football.

Rearrange the words khổng lồ compete the sentences

1/ táo bị cắn juice? / you / vì chưng / some / want

____________________________________

2/ new / This / schoolbag ./ is / her

____________________________________

3/ out? / I / go / May

____________________________________

4/ an / This / is / apple.

____________________________________

5/ is / long / a / It / jump rope.

____________________________________

ĐÁP ÁN

Find the odd one out

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

Choose the correct words.

1. Is she (making/ make) paper bird?

2. Did Lan water the flowers yesterday? - No, she (did/didn"t).

3. What will you vì chưng (on/ at) Sunday afternoon?

4. What does she like (do/doing)?

5. He doesn"t (like/ likes) playing football.

Rearrange the words to lớn compete the sentences

1/ táo bị cắn dở juice? / you / vì / some / want

___Do you want some apple juice?______

2/ new / This / schoolbag ./ is / her

____This is her new schoolbag.______

3/ out? / I / go / May

_____May I go out?______

4/ an / This / is / apple.

___This is an apple._____

5/ is / long / a / It / jump rope.

_____It is a long jump rope._________

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60phút

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 gồm đáp án đề số 14

Choose the odd one out.

1. A. Your B. Our C. He D. Her

2. A. Vietnamese B. English C. Japan D. American

3. A. Badminton B. Football C. Sing D. Volleyball

4. A. Judo B. Chess C. Piano D. Guitar

5. A. Play B. Sing C. Bởi vì D. Song

Read và match

AB
1. What nationality is your mother?a. It’s the twenty-second of Jaunary.
2. What can Akiko do?b. No, he can’t
3. What is the date today?c. It’s on the first of November.
4. When’s your birthday?d. She can play chess.
5. Can he play the piano?e. She is Vietnamese.

Read & write True or False.

Hi. My name"s Akiko. I live in Tokyo, Japan. I"m a student at Sunflower Primary School. I"m in Grade 4B. I have many friends. Peter is one of my best friends. We are in the same class. Tony is English. He is from London. We like playing chess after school.

1. She is Peter"s best friend.

2. Her school is in Sydney, Australia.

3. Peter và Akiko are American.

4. They are in Grade 4A.

5. He likes playing ches with Akiko after school

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - C; 2 - C; 3 - C; 4 - A; 5 - D;

Read và match

1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

Read và write True or False.

1 - True; 2 - False; 3 - False; 4 - False; 5 - True;

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học kì 1 bao gồm đáp án đề số 15

I. Choose the odd one out.

1. A. MorningB. VietnameseC. AfternoonD. Evening
2. A. CookB. ListenC. PlayD. Were
3. A. TomorrowB. SundayC. YesterdayD. Today
4. A. MondayB. TuesdayC. BirthdayD. Friday
5. A. PaintedB. WentC. WasD. Did

II. Choose the correct answer.

1. What vì chưng you lượt thích doing?

A. I want to drink milk.

B. I don"t lượt thích running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths & English on Monday.

B. She has English và Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went to his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda & Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When vì chưng you have English?

A. I don"t have English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have English on Tuesday và Friday.

III. Read and match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.
5. What can he do?E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.

1. Is/ your/ When/ birthday?

_________________________

2. They/ beach/ and/ danced/ sang/ the/ on/ .

_________________________

3. Linda/ Maths/ Monday/ Wednesday/ has/ on/ and/ ./

_________________________

4. Linh/ the/ homework/ does/ in/ his/ evening/ ./

_________________________

5. Can/ Phong/ guitar/ the/ play/ ./

_________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

II. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - C;

III. Read and match.

1 - B; 2 - E; 3 - A; 4 - C; 5 - D;

IV. Put the words in order.

1 - When is your birthday?

2 - They sang and danced on the beach.

3 - Linda has Maths on Monday and Wednesday.

4 - Linh does his homework in the evening.

5 - Phong can play the guitar.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60phút

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 1 có đáp án đề số 16

I. Reorder the word.

1. Is/ Linda/ from/ Australia/ ./

……………………………………………………..

2. Is/ Lien/ Where/ from/ ?

……………………………………………………

3. In/ school/ My/ is/ Hanoi/ ./ primary

……………………………………………………

4. Hung/ your/ birthday,/ When/ is/?

…………………………………………………….

5. School/ where/ your/ is/ ?/

…………………………………………………….

Choose the word from the box and complete the dialogue

day ; Art ; favourite ; Tuesday ;

Mai: What (1)............ Is it today, Nam?

Nam: It"s (2)..................................

Mai: What lesson have you got today?

Nam: I"ve got Maths, Science, English và (3)........................

Mai: What is your (4).............................. Subject?

Nam: Maths and English.

Choose the correct answer.

1........................? – I am in class 4B.

a. Where is your school?

b. Where bởi vì you live?

c. Where is your class?

d. What class are you in?

2. .......... Bởi you like doing?

a. When

b. What

c. Where

d. How

3. Toni doesn’t like _______ kites

a. Kite

b. Doing

c. Flying

d. Playing

4.What is her____________? – She like cooking

a. Favourite

b. Free

c. Hobby

d. Doing

5.Tuan’s hobby ___________riding a bike

a. Are

b. Do

c. Is

d. Does

6. They are _____________a nice picture in the classroom

a. Paint

b. Painting

c. Paints

d. Painted

7.What did you ______yesterday morning?

a. Do

b. Doing

c. Did

d. Does

8. My mother can ________ the piano very well.

a. Plays

b. Play

c. Playing

d. Played

9. I _____a paper puppet with my friends.

a. Am making

b. Makes

c. Maked

d. Made

10.Mai_____late this morning.

a. Gets up

b. Got up

c. Getting up

d. Get up

ĐÁP ÁN

I. Reorder the word.

1. Is/ Linda/ from/ Australia/ ./

……Linda is from Australia…………..

2. Is/ Lien/ Where/ from/ ?

………Where is Lien from?……………

3. In/ school/ My/ is/ Hanoi/ ./ primary

……………My primary school is in Hanoi…………

4. Hung/ your/ birthday,/ When/ is/?

…………When is your birthday, Hung?………….

5. School/ where/ your/ is/ ?/

………Where is your school?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *