Tổng Hợp 15+ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Mới Nhất Có Đáp Án Chi Tiết

Với mong muốn giúp các em ôn thi học tập kì 2 tiếng Anh lớp 6 năm 2022 - 2023, Vn
Doc.com sẽ đăng tải không hề ít đề thi giờ Anh cuối kì 2 lớp 6 gồm đáp án không giống nhau. Bộ 45 đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 tất cả đáp án được biên tập bám ngay cạnh chương trình SGK tiếng Anh lớp 6 của cục Giáo dục & Đào chế tác giúp các em kể lại kiến thức và kỹ năng Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm kì 2 lớp 6 hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 6


45 Đề thi tiếng Anh lớp 6 cuối kì 2 công tác mới gồm đáp án

A. Đề giờ Anh lớp 6 học kì 2 sách mới
B. Bộ 5 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn giờ Anh năm 2022 - 2023 có đáp án
C. Cỗ 40 đề thi học kì 2 lớp 6 môn giờ Anh qua những năm 

A. Đề giờ Anh lớp 6 học tập kì 2 sách mới

Bộ đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 6 chương trình mới được biên tập bám gần kề chương trình SGK giờ Anh lớp 6 liên kết tri thức; sách tiếng Anh lớp 6 Chân trời trí tuệ sáng tạo & sách giờ Anh lớp 6 i Learn Smart World.

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 2 Global Success


Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 2 Friends Plus

Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 2 i Learn Smart World

B. Cỗ 5 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn giờ Anh năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án

I. Đề kiểm soát tiếng Anh 6 học tập kì 2 hàng đầu có đáp án

I. Choose the word which is pronounced differently from the others. (1m)

1. A. Clothes B. Watches C. Benches D. Classes
2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead
3. A. Pens B. Books C. Rulers D. Erasers
4. A. Kite B. Twice C. Swim D. Pastimes

II. Choose the best answer: (3ms)

1. I"d like................. Bananas, please!

a. Any

b. Some

c. Many

d. Much

2. Lemonade, táo bị cắn juice and................. Are cold drinks.

a. Vegetables

b. Noodles

c. Iced tea

d. Beans

3. She isn"t heavy. She is..................

a. Thin

b. Fat

c. Strong

d. Light

4. Lan................. Aerobic everyday.

a. Does

b. Plays

c. Goes

d. Dances

5.................. Sports bởi vì you play?

a. What"s

b. Who

c. Which

d. How

6. We need a tent khổng lồ go.................

a. Fishing

b. Swimming

c. Camping

d. Jogging

7. They are going lớn stay................. Their uncle và aunt this summer vacation.

a. In

b. At

c. By

d. With

8. What is your nationality? I am.................

a. Vietnamese

b. Vietnam

c. England

9. There are only two................. In my country.

a. Weather

b. Seasons

c. Citadel

d. Cities

10.................. Bởi vì you go lớn school? Every afternoon.

a. How much

b. How often

c. How many

d. How

11. What bởi vì you often do................. It is hot?

a. What

b. Which

c. How

d. When

12. What about.................. Tennis this afternoon?

a. Play

b. Playing

c. To play

d. Plays

III. Supply the correct form of the verbs: (1m)

1. Mai................. Orange juice at the moment. (drink)

2. I................. Thirsty now. (be)

3. My father is going................. Ha Long Bay. (visit)

4. They................. In the kitchen now. (be)

IV. Read

1. Complete the dialogue with the words from the box: (2ms)

have - want - why - camping - by - travel - vì chưng - going

Thanh: What are we going lớn (1)................. In the vacation?


Mai: Let"s go (2)..................

Thanh: We don"t (3)................. A tent. What about (4)................. To lớn Hue?

Mai: I don"t(5)................. To go lớn Hue.

(6)................. Don"t we go to Huong pagoda?

Thanh: That"s a good idea.

How are we going to lớn (7).................?

Mai: Let"s go (8)................. Minibus.

Thanh: Yes, Good idea.

2. Answer the questions: (1m)

a. What are Mai & Thanh going to vày in the vacation?

........................................................................................

b. How are they going lớn travel?

...................................................................................................

V. Arrange the words into the sentences (2ms)

1. Want/ Tom/ Mary/ and/ glasses/ two/ of/ water.

....................................................................

2. Sister/ my/ going/ is/ to/ live/ country/ the/ in.

.................................................................

3. Going/ dinner/ tonight/ is/ have/ to/ where/ Lan?

....................................................................

4. The/ spring/ in/ what/ weather/ is/ like/ the?

.........................................................................

5. Building/ tallest/ the/ is/ this/ city/ the/ in/ world.

...........................................................................

6. Lan"s house/ smaller/ is/ house/ my/ than.

....................................................................

7. She/ never/ with/ camping/ goes/ her/ friends.

.....................................................................

8. Often/ she/ go/ does/ how/ cinema/ to/ the?

....................................................................

VI. Read the passage and answer the question.

Rebecca Stevens was the first woman khổng lồ climb Mount Everest. Before she went up the highest mountain in the world, she was a journalist and lived in south London.

In 1993, Rebecca left her job & her family & travelled to lớn Asia with some other climbers. She found that life on Everest is very difficult. “You must carry everything on your back,” she explained, “so you can only take things that you will need. You can’t wash on the mountain, & in the over I didn’t even take a toothbrush. I am usually a clean person but there is no water, only snow. Water is very heavy so you only take enough to lớn drink!”


Rebecca became famous when she reached the top of Mount Everest on May 17, 1993. After that, she wrote a book about the trip, & people often asked her khổng lồ talk about it. She got a new job too, on a science programme on television.

1. Who was Rebecca Stevens?

2. When did she leave her job?

3. What did she find about the life on Everest?

4. When did she reach the vị trí cao nhất of Mount Everest?

Đáp án

I. Choose the word which is pronounced differently from the others (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

1. A 2. D 3. B 4. C

II. Choose the correct answer: (1 correct = 0.25 x 12 = 3ms)

1. B 2. C 3. D 4. A 5. C 6. C

7. D 8. A 9. B 10. B 11. D 12. B

III. Supply the correct form of verbs: (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

1. Is drinking

2. Am

3. To visit

4. Are

IV. Read

1. Complete the dialouge: (1 correct = 0.25 x 8 = 2ms)

1. Vì chưng 2. Camping 3. Have 4. Going 5. Want 6. Why 7. Travel 8. By

2. Answer (1 correct = 0.25 x 4 = 1m)

a They are going lớn Huong pagoda.

b. They are going to travel by minibus

V. Arrange the words into the sentences (1 correct = 0.25 x 8 = 2ms)

1. Tom & Mary want two glasses of water.

2. My sister is going to live in the country.

3. Where is Lan going to have dinner tonight?

4. What is the weather lượt thích in the spring?

5. This city is the tallest building in the world.

6. My house is smaller than Lan"s house.

7. She never goes camping with her friends.

8. How often does she go khổng lồ the cinema?

VI. Read the passage and answer the question.

1 - She was the first woman to climb Mount Everest.

2 - She left her job in 1993.

3 - She found that life on Everest was very difficult.

4 - She reached the đứng đầu of Mount Everest on May 17, 1993.

GG dịch

Rebecca Stevens là người phụ nữ đầu tiên leo lên đỉnh Everest. Trước khi leo lên ngọn núi tối đa thế giới, cô ấy là 1 trong những nhà báo với sống sinh hoạt phía nam giới London.

Năm 1993, Rebecca rời bỏ công việc và gia đình để cho châu Á cùng một trong những nhà leo núi khác. Cô thấy rằng cuộc sống thường ngày trên Everest rất cạnh tranh khăn. “Bạn yêu cầu mang hồ hết thứ bên trên lưng,” cô ấy giải thích, “vì vậy các bạn chỉ có thể mang theo đầy đủ thứ bạn cần. Các bạn không thể rửa mặt rửa trên núi, và sau cùng tôi thậm chí còn không đem bàn chải tấn công răng. Tôi thường là 1 trong người sạch sẽ nhưng không có nước, chỉ có tuyết. Nước siêu nặng nên các bạn chỉ mang đủ để uống thôi!”

Rebecca trở nên lừng danh khi lên đến mức đỉnh Everest vào ngày 17 mon 5 năm 1993. Sau đó, cô đã viết một cuốn sách về chuyến hành trình và mọi tín đồ thường yêu mong cô nói về nó. Cô ấy cũng có một công việc mới, trong một lịch trình khoa học tập trên truyền hình.

II. Đề chất vấn tiếng Anh học kì 2 lớp 6 có đáp án số 2


I Vocabulary và Grammar

A Choose the word odd one out (1 point) Chọn trường đoản cú không cùng loại.

1 a chicken b. Beef c. Tomato d. Meat

2 a. Fish b. Orange-juice c. Lemonade d. Coffee

3 a. Is b. Are c. Hello d. Am

4. A carrot b. Rice c. Onion d. Lettuce

B Circle the best option A, B, or C to complete each of the following sentences. (2.5 points) Hoàn thành các câu sau bằng phương pháp khoanh tròn chữ cái A, B, C và D (2.5 điểm)

1. I"m ____. I"d like some noodles.

A. Thirsty B. Hungry C. Empty

2. There is____ water in the bottle.

A. Any B. Many C. Some

3. What"s he doing? He"s ____.

A. Swims B. Swimming C. Swim

4. We go lớn the movies____ Sunday evening.

A. To B. At C. On

5. It"s very ____ in the winter.

A. Cold B. Hot C. Cool

6. They are doing ____ homework at the moment.

A. Them B. Theirs C. Their

7. He sometimes____ to lớn pop music.

A. Listens B. Reads C. Watches

8. - How ____ is a sandwich? - It"s 2,000 dong.

A. Many B. Much C. Old

9. - How____ does she go jogging? - Every evening.

A. Many B. Much C. Often

10. ____ is the weather lượt thích in the summer?

A. What B. Which C. How

II. Reading

* Read the passage carefully

My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going to lớn visit Ha Long Bay. He is going to lớn stay in a small khách sạn near the bay for two days.

Then he is going lớn visit da Lat for three days. Finally, he is going to lớn visit some friends in Ho bỏ ra Minh City. He is going to stay there for one day. He is going lớn walk along Saigon river. He is going khổng lồ fly home

A True (T) or False (F) (2.0 point)

1. Mr. Hung is going lớn visit three cities this summer...........

2. He is going lớn visit Ha Long cất cánh first, then Ho bỏ ra Minh City, và finally in domain authority Lat........

3. He is going to stay in da Lat for three days.

4. He is going lớn travel home by train.

Rewrite the following sentences using the given words below.

1. We recycle more. We will protect the environment.

If ..................................................................................

2. She stayed at home. She was ill. (because)

.....................................................................................

3. No one in our class is taller than Viet.

Viet is .........................................................................

Rearrange the words lớn make a complete sentence.

1. Sunny / We / go / if / is / shopping / it / tomorrow / will / together.

.....................................................................................

2. Brother / football / friends. / Yesterday, / played / my / his / with

........................................................................................

3. On / My / will / the / future / ocean / house / be /.

..........................................................................................

4. The future,/ in/ people / the ocean/ In/ live/ might/.

..........................................................................................

ĐÁP ÁN

I Vocabulary và Grammar

A Choose the word odd one out (1 point) lựa chọn từ không thuộc loại.

1 - c; 2 - a; 3 - c; 4 - b;

B Circle the best option A, B, or C to complete each of the following sentences. (2.5 points) hoàn thành các câu sau bằng phương pháp khoanh tròn chữ cái A, B, C với D (2.5 điểm)

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - C; 5 - A; 6 - C; 7- A; 8 - B; 9 - C; 10 - A;

II. Reading

* Read the passage carefully

A True (T) or False (F) (2.0 point)

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F

Rewrite the following sentences using the given words below.

1. We recycle more. We will protect the environment.

If .........we recycle more, we will protect the environment....................

2. She stayed at home. She was ill. (because)

.........She stayed at home because she was ill...................

3. No one in our class is taller than Viet.

Viet is ............the tallest in our class.............

Rearrange the words khổng lồ make a complete sentence.

1. Sunny / We / go / if / is / shopping / it / tomorrow / will / together.

...........We will go shopping together if it is sunny tomorrow..............

2. Brother / football / friends. / Yesterday, / played / my / his / with

............Yesterday, my brother played football with his friends...................

3. On / My / will / the / future / ocean / house / be /.

.........My future house will be on the ocean........................

4. The future,/ in/ people / the ocean/ In/ live/ might/.

.............In the future, people might live in the ocean.................

III. Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 lịch trình mới tất cả đáp án số 3

I. Listen và fill one words in the blanket.

Minh likes walking. On …(1)….weekend, he often …(2)….….walking in the mountains. He …(3)….……goes with two friends. Minh & his friends always ……(4)….……strong boot and warm clothes. They always take……(5)….…and water và a camping stove. Sometimes, they (6)…. Overnight.

II. Choose the word whose underlined part has different pronunciation from those of the others. Write the answer (A, B, C or D) in the box.

1. A. Times B. Games C. Watches D. Goes

2. A. Year B. Wear C. Near D. Hear

3. A. With B. Fifth C. Math D. Thank

4. A. Fishing B. Skip C. Picnic D. Twice

5. A. Apartment B. Pastime C. Camping D. Badminton

III. Write the best option (A, B, C or D) in the answer box to lớn complete each of the sentences.

1. We usually go swimming …………………weekends.

A. Lớn B. With C. On D. For

2. Ho bỏ ra Minh city has a ………….of 3.5 million

A. Population B. Capital C. Thành phố D. Town

3. She never goes………………on Saturday sundays.

A. School B. Swimming C. Movie theater D. Clip games

4. We are going to visit our grandparents ………. A week

A. How B. Which C. That D. For

5. Bruce is from Australia. He speaks…………

A. Austratian B. English C. French D. Chinese

6. Nam giới ………………soccer with his friends at the moment.

A. Doing B. Playing C. Is doing D. Is playing

7. He always gets up late and……………………………………………

A. Never he does morning exercises B. He never does morning exercises

C. He does morning exercises never D. He never do morning exercises

8. Mr. Tuan is loading the truck ………………vegetables

A. Khổng lồ B. For C. With D. Of

Đáp án đề bình chọn học kì 2 môn giờ Anh lớp 6

I. Listening (1,5 điểm cùng với 0,3 điểm cho từng câu đúng)

GV mở phần C6 unit 12 sgk lớp 6 trang 132 - 133 cho hs nghe 3 lần

1. The 2. Goes 3. Often 4. Wear 5. Food 6. Camp

II. 1,5 điểm (0,3 điểm cho mỗi câu đúng)

1. C 2. B 3. A 4. D 5. A

III. 2 điểm (0,25 điểm cho mỗi câu đúng)

1. C 2. A 3. A 4. D

5. B 6. D 7. B 8. C

IV. 1,5 điểm (0,3 điểm cho từng câu đúng)

1. ís playing 2. Cut

3. Playing 4. Stop 5. Goes

V. 1,5 điểm (0,3 điểm cho mỗi câu đúng)

1. D 2. A 3. B 4. A 5. A

VI. 1 điều (0,25 điểm cho từng câu đúng)

1. No, She doesn’t

2. It’s black

3. She goes shopping with her friends

4. She likes listening to music most

VII. 1 điểm (0,25 điểm cho mỗi câu đúng)

1. How many people are there in your family?

2. .… like two kilos of carrots

3. I lượt thích chicken and beef

4…goes to school on foot….

IV. Đề kiểm tra học kì 2 tiếng Anh lớp 6 bao gồm đáp án số 4

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (1m)

1.

A. Books

B. Pencils

C. Rulers

D. Bags

2.

A. Read

B. Teacher

C. eat

D. Ahead

3.

A. Tenth

B. Math

C. Brother

D. theater

4.

A. Has

B. Name

C. Family

D. Lamp

II. Choose the best answer to lớn complete these sentences. (2m)

1. Hung is a .................... He"s strong và heavy.

A. Gymnast B. Weight-lifter C. Driver D. Doctor

2. I like hot ....................

A. Season B. Weather C. Activity D. Class

3. What .................... Your father doing now? He is playing badminton.

A. Is B. Are C. Vì chưng D. Does

4. .................... Does your brother go fishing? He goes once a week.

A. How old B. How often C. How D. What

5. He .................... Goes fishing in the winter. It"s too cold.

A. Often B. Always C. Usually D. Never

6. What about .................... By bike?

A. Travel B. To travel C. Traveling D. Travels

7. .................... Place are Phuong và Mai going to visit first?

A. Where B. Which C. How D. How long

8. My house is near a market so it"s very __________.

A. Big B. Noisy C. Quiet D. Small

III. Put the verbs into the correct form. (1,5m)

1. My school (have)........................two floors.

2. Look! The plane (fly) ..............to the airport, it (land).......................

3. What about (visit).........................................our parents?

4. We shouldn"t (throw).........trash on the street.

5. They (not go).............swimming in the winter.

IV. Make questions for the underlined parts or rearrange khổng lồ complete these sentences. (1m)

1. We usually play basketball on the weekends.___________________________

2. They are going khổng lồ visit Hue next summer. ______________________________

3. Tallest/ Tuan/ our/ is/ the/ class/ in.______________________________________

4. The/ spring/ in/ What/ weather/ is/ like/ the?_______________________________

V. Read the passage carefully then choose the correct words to fill in the blanks. (1,5m)

favorite does plays or but everyday

Miss Loan is our teacher. She teaches us English. She is tall và thin (1)...........she is not weak. She (2)................a lot of sports. Her (3)...............sport is aerobics. She (4)............aerobics three times a week. She likes jogging, too. She jogs in a park near her house (5)...............In her không tính phí time she listens to lớn music (6)..............watches TV.

VI. Write the second sentence so that it has a similar meaning khổng lồ the first. (2m)

1. There are a lot of flowers in my garden.

=> My garden ..................................................

2. Ha Tinh is smaller than Nghe An.

=> Nghe An ...............................................

3. Let"s go to lớn Ha Long bay next summer vacation.

=> What about ........................................................?

4. I want some milk.

=> I"d ...................................................................

VII. Write a passage lớn describe your close friend. (1m)

ĐÁP ÁN

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (1m)

1- A; 2 - D; 3 - C; 4 - B;

II. Choose the best answer lớn complete these sentences. (2m)

1 - B; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - D; 6 - C; 7 - B; 8 - B;

III. Put the verbs into the correct form. (1,5m)

1. My school (have)........has................two floors.

2. Look! The plane (fly) ........is flying......to the airport, it (land)......is going khổng lồ land..........

3. What about (visit).........visiting..........our parents?

4. We shouldn"t (throw)..throw.....trash on the street.

5. They (not go).....don"t go........swimming in the winter.

IV. Make questions for the underlined parts or rearrange to lớn complete these sentences. (1m)

1. We usually play basketball on the weekends.____When do you usually play basketball?____

2. They are going to visit Hue next summer. _____Where are they going to lớn visit next summer?____

3. Tallest/ Tuan/ our/ is/ the/ class/ in.________Tuan is the tallest in our class._____

4. The/ spring/ in/ What/ weather/ is/ like/ the?_____What is the weather lượt thích in the spring?_____

V. Read the passage carefully then choose the correct words khổng lồ fill in the blanks. (1,5m)

favorite does plays or but everyday

Miss Loan is our teacher. She teaches us English. She is tall and thin (1).....but......she is not weak. She (2)..........plays......a lot of sports. Her (3)......favorite.........sport is aerobics. She (4).....does.......aerobics three times a week. She likes jogging, too. She jogs in a park near her house (5)....everyday...........In her free time she listens khổng lồ music (6).....or.........watches TV.

VI. Write the second sentence so that it has a similar meaning to lớn the first. (2m)

1. There are a lot of flowers in my garden.

=> My garden ..........has a lot of flowers.............

2. Ha Tinh is smaller than Nghe An.

=> Nghe An ......is bigger than Ha Tinh.............

3. Let"s go to Ha Long cất cánh next summer vacation.

=> What about ......going to lớn Ha Long cất cánh next summer vacation..............?

4. I want some milk.

=> I"d ........like some milk............

V. Đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn giờ Anh tất cả đáp án số 5

Circle the word A, B, C or D whose underlined part is pronounced differently from others. 

1. A. Near B. Fear C. Hear D. Earth

2. A. Prepared B. Liked C. Wrapped D.watched

3. A. Three B. There C. Weather D. Them

4. A. Sporty B.recycle C. Comedy D. Happy

Circle the best answer among A, B, C or D lớn complete the following sentences. 

1. Ho chi Minh city is____________ in Viet Nam.

A. Modern B. More modern C. The most modern D. Moderner

2. My friend____________ Hung King Temple so far.

A. Has contacted B. Have contacted C. Contacts D. Has contacting

3. A: Would you lượt thích to drink some tea?

B:_______________.

A. Yes, I would like B. Yes, I’d love to lớn C. Yes, Let’s. D. Ok

4. ".................. Bởi you get up?" – "I get up at six o"clock".

A. What time B. Which time C. How many D. What

5. In 1958, She ___________ in New York.

A.lived B. Has lived C. Lives D. Living

6. Air___________ is a problem in a big city.

A. Pollute B. Pollution C. Polluted D. Polluting

Give the correct tense/ form of the verb in brackets.

1. I (buy) ……….. A ticket for the football match yesterday.

2. I’m thirsty. What about (have)……………… a glass of orange juice?

3. If it is sunny next week, we (go)………… to Ha Long Bay. 

4. He (visit) …………….………his grandparents since last Sunday. 

Read the passage và choose the words from the box that best fit the blank spaces. There is one word you don’t need khổng lồ use.

Sports và games play an important part in our lives. Everyone of us can ………(1)a sport, or a game, or watch sports events ………………(2)TV or at the stadium. When you listen khổng lồ the radio early in the morning, you can always hear sports news. When you xuất hiện a newspaper, you will always find information about some games, or an article about your favourite kind of sport. Television programmes about sports………….. (3) also very popular, and you can watch something interesting nearly every day. Stories about ……………(4) men or women in the world of sport are very interesting.

1. A. Have B. Play C. Find D. Do

2. A. At B. In C. Of D. On

3. A. Is B. Be C. Are D. Will be

4. A. Famous B. Fame C. Famously D. Famed

Read the passage and do the tasks below. 

VTV1 is a national television channel in Viet Nam. It attracts millions of viewers because it offers many different interesting programmes. The 7 o’clock news tells people what is happening in Viet Nam & the rest of the world. Comedies bring a lot of laughter and help people relax after a hard working day. The most exciting programmes are trò chơi shows. They can be both entertaining và educational. Many people work hard every day to lớn produce unique programmes for television. Some of them are programme designers, writers & reporters.

(T) or False (F). Answers

1. VTV1 is an international television channel in Viet nam _______

2. Trò chơi shows can be both entertaining & educational. _______

** Choose the best answer A, B, C or D.

1. What program tells people what is happening in Viet Nam & the rest of the world?

A. Trò chơi shows

B. The seven o’clock news

C. Comedies

D. Films

2. Why bởi vì many people work hard every day?

A. To lớn relax.

B. Khổng lồ watch films.

C. To produce chất lượng programmes for television.

D. Khổng lồ produce bad programmes.

Rewrite the sentence so that it means as the first ones, beginning with the given words. 

1. They started playing soccer two years ago.

-> They have __________________________________________________________

2. No one in my class is more beautiful than Lan.

-> Lan is ______________________________________________________________

C. Cỗ 40 đề thi học tập kì 2 lớp 6 môn giờ Anh qua những năm 

I. Đề đánh giá học kì 2 tiếng Anh lớp 6 gồm đáp án trường trung học cơ sở Bình Châu

A/ LISTENING: (2pts)

Listen khổng lồ two students talking about what they will vày if they become the president of the 3Rs club. Put the words or a number in each blank lớn complete the table: (2pts)

NameMiNam
Class(1)……………………………………(5)……………………….
Idea 1Put (2)…………… bin in every classroomEncourage student khổng lồ use the(6)……..
Idea 2Buy energy(3)…………………...............Have a(7)…………………… group
Idea 3Have(4)………………...................fairs.Organize( 8)…………………….fairs

B/ USE OF ENGLISH:

I/ Find the word which has a different sound in the underlined part: (1.0 pt)

1. A. DadB. HatC. PlantD. Happy
2. A. DoctorB. OpeningC. GoldD. Postcard
3. A. EarthB. FartherC. BothD. Marathon
4. A. CaveB. FamousC. LateD. Channel

II/ Choose the best answer by circling A, B, C or D: (1.0 pt)

1. My father ..................to the zoo last week.

A. Go

B. Will go

C. Went

D. Goes

2. If we cut down more forests, there..............more floods.

A. Are

B. Have been

C. Were

D. Will be

3.Sydney Opera House is in …………………………

A. England

B. Australia

C. Singapore

D. France

4. It is getting light. Shall I turn ............the light khổng lồ save electricity.

A. Off

B. Up

C. On

D. In

C/ READING (2,0pts)

I. Choose A, B, C or D khổng lồ complete the following passage: (1.0 pt)

AIR QUALITY

People need to lớn breath. If they don’t breath, they (1)............. Die. But how clean is the air people breath?

If they breath dirty air, they will have breathing problems & (2)............. Ill. Plants và animals need clean air, too. (3)............. Of things in our lives create harmful gases and make the air dirty, like cars, motorbike and factories. Dirty air called (4).............. Air. Air pollution can also makes our Earth warmer. The problem of air pollution started with the burning a lot of coal in homes and factories.1- A. Will B. Is C. Are D. Won’t2- A. Become B. Became C. Becomes D. Will become3- A. Some B. Many C. Few D. A lot4- A. Pollute B. Polluted C. Pollution D. Polluting

II- Read the passage carefully then answer the questions below. (1.0 pt)

My name is Dick. I always wish lớn have a motorhome in my life. My motorhome won’t need lớn be big, but it may have everything I need inside.

There will be a sofa and a lovely table in the head of the car. This will be the place for my friends when they visit me. It is lượt thích a living room. The biggest part of my motorhome will be the kitchen. It’ll be in the middle of the car. There will be some model equipments in the kitchen such as dishwasher, fridge, oven, washing machine.... A small toilet & a shower will be in the kitchen, too. The last part will be my bedroom. It is also my entertainment place. There will be a small bed, a wireless TV, & a hightech computer. It would be fantastic if I had my own motorhome. The best thing about having a motorhome is that I can drive it myself khổng lồ everywhere which I am interested.

1- What kind of the house does the writer wish to lớn have?

.......................................................... ................................... ..............................................

2- How many parts are there in the house?

.......................................................... ................................... ..............................................

3- Will this house be big?

.......................................................... ..................................................................................

4- Is the kitchen the biggest part of the house?

.......................................................... ................................... ..............................................

D. WRITING (2pts)

I/ Arrange the following sets of words lớn make meaningful sentences: (1.0 pt)

1. Recycle / the environment / bottles and cans / we will help / If we /..................................................................................................................................

2. Read & write / you / Could / when you were 6 / ?

...................................................................................................................................

3. Will be able lớn / In 2030, / robots / vày many things / like humans /.

....................................................................................................................................

4. Visited / We / in the countryside / our grandparents / last week.

……………………………………………………………………………………….

II/ You và your classmates want to lớn make your school “green” place. Write down four rules for the class members lớn follow. (1,0pt)

RULES FOR A “GREEN” SCHOOL

II. Đề khám nghiệm học kì II giờ Anh lớp 6 bao gồm đáp án

Choose the odd one out.

Xem thêm: Phát biểu nào sau đây đúng ? phát biểu nào sau đây là đúng

1. A. Travelb. Minibusc. Walkd. Go
2. A. Sometimesb. Goodc. Coldd. Tired
3. A. Riverb. Desertc. Laked. Sea
4. A. Buffalob. Cowc. Chickend. Egg
5. A. Cityb. Townc. Weatherd. Capital

Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1. A. Beachb. Seasonc. Weatherd. Read
2. A. Flowerb. Townc. Slowd. Now
3. A. Rideb. Disciplinec. Drived. Motorbike
4. A. Noseb. Colorc. Motherd. Monday
5. A. Roundb. Housec. Shoulderd. Mouth

Make questions from the words underlined

1. I’d like some rice và chicken for dinner.

2. A cake is 5,000 đ

3. I feel tired

4. I go fishing once a week

5. Yes. I often play badminton in the fall.

Read và complete . Use the worlds in the box

Her/ often/ from/ favorite/ French/ likes/

I have two friends. They are Mary & Paul. Mary is …(1)…… England. She is English. Paul is from France. He is ……(2)…… . They are both eleven. Mary ……(3)…… studying mathematics. She often listen khổng lồ music in …(4)…… free time. Paul likes studying English. He does not lượt thích listening to music. He ……(5)….. Plays sports in his free time. His ……(6)…… sport is football.

Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first

1. The Nile is the longest river in the world.

- No river ...............................................................................................................................

2. We will probably visit nhật bản in the future.

- We might .............................................................................................................................

3. My brother can run very fast.

- My brother is ........................................................................................................................

4. Nga likes badminton best.

- Nga’s favourite ..........................................................................................

ĐÁP ÁN

Choose the odd one out.

1 - b; 2 - a; 3 - b; 4 - d; 5 - c;

Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1 - c; 2 - c; 3 - b; 4 - a; 5 - c;

Make questions from the words underlined

1 - What would you like for dinner?

2 - How much is a cake?

3 - How vì chưng you feel?

4 - How often vị you go fishing?

5 - vì chưng you often play badminton (in the fall)?

Read and complete . Use the worlds in the box

1 - from; 2 - French; 3 - is; 4 - her; 5 - likes; 6 - favorite;

Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first

1 - No river is longer than the Nile.

2 - We might visit japan in the future.

3 - My brother is able to lớn run very fast.

4 - Nga"s favorite sport is badminton.

II. Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 6 học kì 2 bao gồm đáp án phòng GD&ĐT Bảo Lộc có đáp án

I. Vocabulary & Grammar

Circle the best option A, B, or C to lớn complete each of the following sentences. (2.5 points)

1. I’m ____. I’d like some noodles.

A. Thirsty

B. Hungry

C. Empty

2. There is____ water in the bottle.

A. Any

B. Many

C. Some

3. What’s he doing? He’s ____.

A. Swims

B. Swimming

C. Swim

4. We go to lớn the movies____ Sunday evening.

A. To

B. At

C. On

5. It’s very ____ in the winter.

A. Cold

B. Hot

C. Cool

6. They are doing ____ homework at the moment.

A. Them

B. Theirs

C. Their

7. He sometimes____ to lớn pop music.

A. Listens

B. Reads

C. Watches

8. – How ____ is a sandwich? – It’s 2,000 dong.

A. Many

B. Much

C. Old

9. – How____ does she go jogging? – Every evening.

A. Many

B. Much

C. Often

10. ____ is the weather lượt thích in the summer?

A. What

B. Which

C. How

II. Reading

A. Fill in the blanks with the words from the box (2.5 points)

much to lớn natural picnic

go they tent sometimes

Huong & Hoa are close friends. They often (1)____ to lớn the movie theater at the weekend. They (2) _______ go lớn the zoo. They also have a (3) ______, but not always. They go (4) ____ the countryside. They always take a (5) ____, some water & a camping stove. Sometimes, (6) ____ camp overnight. They lượt thích camping very (7) ____. They can enjoy the fresh air và the (8) ____ beauty .

B. Read the passage and do the tasks that follow.

My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going to lớn visit Ha Long Bay. He is going lớn stay in a small hotel near the cất cánh for two days. Then he is going to visit domain authority Lat for three days. Finally, he is going to lớn visit some friends in Ho chi Minh thành phố . He is going lớn stay there for one day . He is going khổng lồ walk along Saigon River. He is going lớn fly home.

Decide if these statements are True (T) or False (F) (1.0point)

1. Mr. Hung is going to visit three cities this summer.

2. Hẹ is going to lớn visit Ha Long bay first, then Ho bỏ ra Minh City, and finally da Lat.

3. He is going lớn stay in da Lat for three days.

4. He is going to lớn travel home by train.

Answer the following questions (1.0point)

1. Where is Mr. Hung going lớn stay in Ha Long Bay?

………………………………………………………………

2. Is he going to visit some friends in Ho đưa ra Minh City?

………………………………………………………………

III. Writing

A. Match a sentence in column A with a sentence in column B (2.0 points)

AB
1. How bởi you feel?a. Two kilos.
2. What’s your favorite sport?b. I feel happy.
3. How much meat vị you need? c. Yes, it is.
4. Is Hanoi smaller than Ho đưa ra Minh City? d. It’s soccer.

B. Rearrange these sets of words to lớn make complete sentences (l.0 point)

1. Very/ my/ is/ beautiful/ country

2. Smaller/ is/ house/ my/ than / Lan’s house.

ĐÁP ÁN

I. Vocabulary & Grammar

Circle the best option A, B, or C khổng lồ complete each of the following sentences. (2.5 points)

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - C; 5 - A;

6 - C; 7 - A; 8 - B; 9 - C; 10 - A;

II. Reading

A. Fill in the blanks with the words from the box (2.5 points)

much lớn natural picnic

go they tent sometimes

Huong and Hoa are close friends. They often (1)__go__ to the movie theater at the weekend. They (2) ___sometimes____ go khổng lồ the zoo. They also have a (3) __picnic____, but not always. They go (4) __to__ the countryside. They always take a (5) _tent___, some water & a camping stove. Sometimes, (6) __they__ camp overnight. They lượt thích camping very (7) __much__. They can enjoy the fresh air & the (8) __natural__ beauty .

B. Read the passage & do the tasks that follow.

Decide if these statements are True (T) or False (F) (1.0point)

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F;

Answer the following questions (1.0point)

1 - He is going lớn stay in a small hotel near the bay.

2 - Yes, he is.

III. Writing

A. Match a sentence in column A with a sentence in column B (2.0 points)

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c;

B. Rearrange these sets of words khổng lồ make complete sentences (l.0 point)

1 - My country is very beautiful.

2 - Lan"s house is smaller than my house.

III. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 6 kì 2 trường trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng

A. LISTENING (2,5pts):

Question 1: Listen và number the pictures from 1 lớn 6. (1.25pts)

Question 2: Listen and tick T/ F (1,25pts):

1. Mi thinks she’ll put a recycling bin in every classroom.

2. Then she’ll buy energy-saving lights for every school.

3. Phái mạnh is from class 6A.

4. He thinks that it will be good if students go lớn school by bus

5. Finally, he’ll organize some uniform fairs.

B. READING: (2,5pts)

Question 1: Read the text và answer the questions (1,5pts):

I always wish khổng lồ have a motorhome in my life. My motorhome will not need khổng lồ be big, but it might have everything I need inside. There will be a small sofa và a lovely table in the head of the car. This will be the place for my friends when they visit me. It’s like a living room. The biggest part of my motorhome will be a kitchen. It will be in the middle of the car. There will be an automatic dishwasher, a modern fridge, a small oven and an automatic washing machine in the kitchen. A small nhà vệ sinh will be in the kitchen too. The last part will be my bedroom, also my entertainment place. There will be a small bed, a wireless TV and a hi-tech computer.Everything might be small in my motorhome. It would be a fantastic if I had my own motorhome. The best thing about having a motorhome is that I can drive it myself và travel around.

1. What kind of house bởi vì you wish khổng lồ have?

……………………………………………………………………………………………

2. How many rooms are there in the house?

………………………………………….. ……………………………………………….

3. Will a big nhà vệ sinh be in the living room?

……………………………………………………………………………………………..

Question 2: Choose the correct word marked A, B, C, D to lớn fill each blank in the following passage (1pt)

AIR QUALITY

People need khổng lồ breathe. If they don’t breath, they will die. But how clean is the air people breathe? If they breathe (1) ………………air, they will have breathing problems & become ill. Plants và animals need clean air too. A lot of things (2) ………………. Our lives create harmful gasses and make the air dirty, like cars, motorbikes và factories. Dirty air is called “ (4) ……………air”. Air pollution can also make our Earth (4) ……………. The problem of air pollution started with the burning of coal in homes & factories.

1. A. Clean B. Fresh C. Dirty D. Green

2. A. At B. In C. To D. On

3. A. Polluted B. Polluting C. Pollution D. Pollute

4. A. Warm B. Bigger C. Beautiful D. Warmer

C. WRITING (2,5pts)

I. Do as directed in brackets. (1,5pts)

1. Recycle/ the environment. /bottles và cans/ we will help / If we/ (put the words in the correct order)

...........................................................................................................................................

2. When I see Mary tomorrow, I (invite) ………………… khổng lồ our party. (Use the correct size the verb in the bracket)

3. We use recycled paper. We save trees. (Combine sentences khổng lồ make a conditional sentence- type1)

..........................................................................................................................................

II. Answer the following questions (1pts)

1. Where will your house be in the future?

……………………………………………………………………………………………………

2. What will you bởi at school to help the environment?

……………………………………………………………………………………………………

D. LANGUAGE FORCUS (2.5pts)

I. Choose the best answer (1,5pts)

1. The people here are ………………

A. Friendly B. Delicious C. Polluted D. Long

2. He likes playing table tennis, ………………. He can’t play it.

A. Và B. But C. So D. Or

3. In the future, we won’t go on holiday khổng lồ the beach but we ……go on holiday khổng lồ the moon.

A. Must B. Can’t C. Might D. Won’t

4. If we cut down more forests, there ………………… more floods.

A. Are B. Were C. Have been D. Will be

5. Find the word which has a different sound.

A. Clothing B. Brother C. Thick D. There

A. Ask B. Plastic C. Back D. Grandparent

II. Matching the causes in column A with the effects in column B(1pt)

AB
1. Causes hearing problema. Air pollution
2. Causes breathing problem.b. Water pollution
3. Make plants diec. Noise pollution
4. Makes fish die.d. Soil pollution

ĐÁP ÁN

B. READING: (2,5pts)

Question 1: Read the text & answer the questions (1,5pts):

1 - I wish khổng lồ have a motorhome.

2 - There are three rooms.

3 - No, it won"t.

Question 2: Choose the correct word marked A, B, C, D khổng lồ fill each blank in the following passage (1pt)

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - D;

C. WRITING (2,5pts)

I. Vị as directed in brackets. (1,5pts)

1. Recycle/ the environment. /bottles và cans/ we will help / If we/ (put the words in the correct order)

...........If we recycle bottles & cans, we will help the environment...............

2. When I see Mary tomorrow, I (invite) ………will invite………… lớn our party. (Use the correct khung the verb in the bracket)

3. We use recycled paper. We save trees. (Combine sentences to make a conditional sentence- type1)

....................If we use recycled paper, we will save trees...................

II. Answer the following questions (1pts)

1. Where will your house be in the future?

…………It will be in the valley………………

2. What will you do at school khổng lồ help the environment?

…………I will use recycled paper.………………………

D. LANGUAGE FORCUS (2.5pts)

I. Choose the best answer (1,5pts)

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - D; 5 - C - A;

II. Matching the causes in column A with the effects in column B(1pt)

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b;

IV. Đề thi môn tiếng Anh lớp 6 học kì 2 trường trung học cơ sở Ẳng Cang

A. LISTENING

Part 1. Listen & choose the correct answers. (1,25 điểm)

Câu 1: What do we need for lunch?

A. Vegetables B.meat C. Fruit D. Cabbage

Câu 2: What does your mom give you?

A. A bowl of rice B. A bowl of noodles

C. Two bowls of soup D. A bowl of soup

Câu 3: Who does he often go camping with?

A. His wife B. His family C. His friends D. His parents

Câu 4: What does the sign say?

A. “Go ahead”.B. “Turn right”. C. “Turn left”. D. “Go around”.

Câu 5: What does his oldest brother always drink at the family’s parties?

A. Milk B. Wine C. Juice D. Beer

Part 2. Listen và tick ( ) the box. (1,25 điểm)

Câu 6:

A. Can you see the man in the fur hat?

B. Can you see the man in the flat?

C. Can you see the man with his cat?

D. Can you see the man in the jacket?

Câu 7:

A. When is this holiday?

B. When is his birthday?

C. When is she leaving?

D. When will she come?

Câu 8:

A. Listen, and color, and repeat, và draw.

B. Listen, & color, and drive, và draw.

C. Listen, and color, và read, & draw.

D. Listen, & color, và write, and draw.

Câu 9:

A. Can I màu sắc the one behind the ski?

B. Can I color the one next lớn the ski?

C. Can I màu sắc the one next to the sea?

D. Can I color the one next lớn the tree?

Câu 10:

A. What did Theresa vày on Friday evening?

B. What did Richard vì chưng on Friday evening?

C. What did Richard vì on Sunday evening?

D. What did Charles vì on Friday afternoon?

B. LANGUAGE FOCUS and VOCABULARIES.

I. Circle the best option A, B, C or D to lớn complete each of the following sentences. (2,0 điểm)

Câu 11: I am so thirsty. I would lượt thích some _______, please.

A. Bread B. Orange juice C. Biscuits D. Rice

Câu 12: My sisters never _______ any vegetables.

A. Eat B. Lớn eat C. Eating D. Eats

Câu 13: What do you _______ for breakfast?

A. To lớn have B. Have C. Has D. Having

Câu 14: What màu sắc is her hair? – It is _______.

A. Short B. Long C. Black D. Curly

Câu 15: I’m very hungry. I’d lượt thích some ________, please.

A. Water B. Coca Cola C. Biscuits D. Orange juice

Câu 16: My mother is very tall but my father is very _______.

A. Cold B. Thin C. Fat D. Short

Câu 17: _______ you like a cup of tea?

A. Are B. Would C. Does D. Do

Câu 18: _______ apples vị you want?

A. How much B. How long C. How far D. How many

II. Find only mistake (A,B,C or D) that underlined in each sentence (0,5 điểm)

Câu 19: My mother is very tall and she has full eyes. 

Câu 20: Can you see the girl with tall hair over there?

C. READING

I. Read the passage & fill in each blank with a suitable phrase, clause or sentence fromthe box.There are more phrase/ clauses/ sentences than needed. (1,25 điểm)

A. Saturday evenings

B. We go lớn bed

C. We go khổng lồ bed very early

D. Half past seven

E. Noodles and coffee or orange juice

F. We get up at seven

G. Tea or coffee after the meal

We have breakfast at (1)_______. We don’t have a big breakfast because we havetogotowork very early. We usually have (2)_______.

We have dinner at about seven. It is the big meal of the day and we have meat or fishwithvegetables & potatoes or rice. We drink (3)_______. We have a glass of milk before (4)_______.On (5)_______ we usually go to a restaurant for dinner at about eight o’clock.

II. Read the following passage & decide whether the following statements are true (T) or false(F). (1,25 điểm)

My sister, Lien, is a teacher. She is very tall with an oval face. She has long brownhairandround eyes. She is very beautiful with full lips và a small nose.

She likes vegetables and she eats a lot of them. She doesn’t eat much meat or sugar. Sheneversmokes or drinks wine. In her không lấy phí time, she usually goes out for a walk with her friends.

Câu 1: Lien is good-looking.

Câu 2: She is not very tall.

Câu 3: She eats a lot of vegetables.

Câu 4: She eats a lot of meat.

Câu 5: She usually stays at trang chủ in her không tính tiền time.

D. WRITING

I. Write complete sentences using the words given. (1,25 điểm)

Câu 1: Is there/ milk/ in/ bottle?

______________________________________________________________________

Câu 2: How many/ orange/ would/ like?

______________________________________________________________________

Câu 3: My favorite food/ cheese.

______________________________________________________________________

Câu 4: Carrots/ good for you.

______________________________________________________________________

Câu 5: My mother/ have/ short hair/ brown eyes.

______________________________________________________________________

II. Write about what you eat/ drink every day. (1,25 điểm)

Câu 1: What you often eat for breakfast

______________________________________________________________________

Câu 2: What you often eat for lunch

______________________________________________________________________

Câu 3: What you often eat for dinner

______________________________________________________________________

Câu 4: What you often drink

______________________________________________________________________

Câu 5: What you never eat

____________________________________________________________________

ĐÁP ÁN

A. LISTENING

Part 1. Listen & choose the correct answers. (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - A; 5 - C;

Part 2. Listen & tick (V) the box. (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

6 - A; 7 - A; 8 - D; 9 - B; 10 - B;

B. LANGUAGE FOCUS & VOCABULARIES.

Từ câu 11 cho câu trăng tròn (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

11 - B; 12 - A; 13 - B; 14 - C; 15 - C;

16 - D; 17- B; 18 - D; 19 - D; 20 - C;

D. READING (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

I. 1. D 2. E 3. G 4. B 5. A

II. 1. T 2. F 3. T 4. F 5. F

C. WRITING (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

I. Write complete sentences using the words given. (1,25 điểm)

1. Is there any milk in the bottle?

2. How many oranges would you like?

3. My favorite food is cheese.

4. Carrots are good for you.

5. My mother has short hair and brown eyes.

II. Write about what you eat/ drink every day. (1,25 điểm)

1. I often eat ............. For my breakfast.

2. I often have ................ For lunch.

3. I often eat ................... For dinner.

4. I often drink ........................ 5. I never eat ..........................

Bộ đề soát sổ tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 năm 2022 - 2023 NEW

Đề thi nói tiếng Anh lớp 6 học kì hai năm học 2023 - 2024 FULL

D. Cỗ đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 bao gồm đáp án NEW

Vn
Doc.com vẫn đăng tải rất nhiều bài soát sổ tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 tất cả đáp án khác biệt tổng hợp tương đối nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 mới thường lộ diện trong bộ đề thi Anh văn lớp 6 học tập kì 2 giúp những em cải thiện những năng lực làm bài thi hiệu quả.

Bạn phát âm nhấp vào từng đường link và download tài liệu:

Lưu ý : độc giả kéo xuống footer nhấp lựa chọn Tải về để tải về tài liệu.

Trên đấy là Bộ 45 đề thi giờ Anh lớp 6 học tập kì 2 có đáp án. Mời chúng ta đọc đọc thêm nhiều tư liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên Vn
Doc.com.

Các đề thi tuyển chọn sinh của trường Nguyễn vớ ThànhLuyện đề nâng cao theo “gu” của trường Nguyễn tất Thành

Ba bà mẹ và những em học tập sinh hoàn toàn có thể download đề thi hoặc đk tài khoản trên hệ thống 30nguoi31chan.com nhằm luyện ngay và miễn phí.

1. Các đề thi tuyển sinh vào lớp 6 ngôi trường Nguyễn vớ Thành

1.1. Đề thi tiếng Anh vào lớp 6 Nguyễn tất Thành 2022 – 2023

Questions 1-13: Circle the letter A, B, C, or D to lớn best complete the following sentences.

Example. My mom is a _______. She works in Bach Mai hospital.

A. TeacherB. FarmerC. DoctorD. Lawyer

Question 1. My grandparents live in the countryside, & I stay with _______ every summer.

A. theyB. ThemC. theirD. theirs

Question 2. My sister needs to go lớn the dentist. She has a _______

A. backacheB. stomach acheC. sore throatD. toothache

Question 3. When Galileo was eight, his family _______ to Florence.

A. movedB. movesC. is movingD. will more

Question 4. Let’s talk this _______ of milk. It’s cheaper.

A. bowlB. cartonC. kiloD. bar

Question 5. I haven’t got _______ pets, but my friend has got a rabbit.

A. someB. anyC. aD. much

Question 6. We will _______ a boat trip around the island tomorrow.

A. doB. goC. getD. take

Question 7. You learn about wars & events in the past in this subject. What subject is it?

A. HistoryB. EnglishC. MathsD. Art

Question 8. Excuse me! Where is the _______ room? I want khổng lồ try these jeans on.

A. changeB. changesC. changingD. changed

Question 9. The opening ceremony of SEA GAMES 31 was ________ May 12th 2022.

A. onB. inC. atD. by

Question 10. The blue pencil case is _______ the red one.

A. expensive thanC. more expensive than
B. more expensiveD. expensive

Question 11. I love swimming, and I go swimming three times _______ week.

A. AB. anC. theD. X

Question 12. Stand in line & wait for your _______ to lớn get the ticket.

A. timeB. handC. ShareD. turn

Question 13. The first dinosaurs had short, fat legs & big heads, & they looked _______ very big lizards.

A. sameB. likeC. similarD. As
Question 14-16: Circle the letter A, B, C, or D to best complete the following exchanges.

Question 14. Mai: _________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *