Cho Phản Ứng Fe3O4 Hno3 Loãng, Fe3O4 + Hno3 → Fe(No3)3 + No + H2O

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là phản nghịch ứng lão hóa khử. Nội dung bài viết này cung ứng đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đang được cân bằng, điều kiện những chất tham gia phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


Phản ứng Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + H2O

Cân bằng:3Fe3O4+ 28HNO3→ 9Fe(NO3)3+ NO + 14H2O

4. Cách triển khai phản ứng mang lại Fe3O4tác dụng với hỗn hợp HNO3

Cho Fe3O4tác dụng với dung dịch axit nitric HNO3.

Bạn đang xem: Fe3o4 hno3 loãng

5. Hiện tượng kỳ lạ hóa học

Hiện tượng sau bội nghịch ứng bay ra khí không màu NO hóa nâu trong không khí.

6. Bản chất của các chất tham gia phản ứng

6.1. Thực chất của Fe3O4(Sắt từ oxit)


- Trong làm phản ứng trên Fe3O4là chất khử.

- Oxit fe từ có tính khử biểu hiện khi tác dụng với các chất gồm tính oxi hoá dũng mạnh như: HNO3, H2SO4đặc...

6.2. Thực chất của HNO3 (Axit nitric)

- Trong làm phản ứng trên HNO3là chất oxi hoá.

-HNO3tác dụng cùng với oxit bazo, bazo, muối hạt mà kim loại trong hợp hóa học chưa lên hoá trị cao nhất.

7. đặc điểm của sắt từ oxit Fe3O4

7.1. Định nghĩa

Là các thành phần hỗn hợp của nhì oxit Fe
O, Fe2O3. Có nhiều trong quặng manhetit, có từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

7.2. đặc thù vật lí oxit fe từ

Là hóa học rắn, color đen, ko tan nội địa và gồm từ tính.

7.3. đặc thù hóa học tập oxit fe từ

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4tác dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4loãng tạo thành hỗn phù hợp muối fe (II) và sắt (III).

Fe3O4+ 8HCl → 2Fe
Cl3+ Fe
Cl2+ 4H2O

Fe3O4+ 4H2SO4 loãng→ Fe2(SO4)3+ Fe
SO4+ 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4là hóa học khử khi chức năng với những chất tất cả tính thoái hóa mạnh:

3Fe3O4+ 28HNO3→ 9Fe(NO3)3+ NO + 14H2O

2Fe3O4+ 10H2SO4→ 3Fe2(SO4)3+ SO2↑ + 10H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4là hóa học oxi hóa khi tác dụng với những chất khử mạnh khỏe ở ánh sáng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4+ 4H2→ 3Fe + 4H2O

Fe3O4+ 4CO → 3Fe + 4CO2

3 Fe3O4+ 8Al → 4Al2O3+ 9Fe

8. đặc thù hóa học tập của HNO3

- Axit nitric là 1 trong những dung dịch nitrat hydro có công thức chất hóa học HNO3. Đây là 1 trong axit khan, là một monoaxit mạnh, tất cả tính lão hóa mạnh hoàn toàn có thể nitrat hóa các hợp chất vô cơ, tất cả hằng số thăng bằng axit (p
Ka) = −2.

- Axit nitric là một monoproton chỉ có một sự phân ly đề xuất trong dung dịch, nó bị điện ly trọn vẹn thành các ion nitrat NO3− cùng một proton hydrat, hay có cách gọi khác là ion hiđroni.

H3O+ HNO3+ H2O → H3O+ + NO3-

- Axit nitric có tính chất của một axit bình thường nên nó làm cho quỳ tím gửi sang màu sắc đỏ.

- chức năng với bazo, oxit bazo, muối bột cacbonat chế tạo thành các muối nitrat

2HNO3+ Cu
O → Cu(NO3)2+ H2O

2HNO3+ Mg(OH)2→ Mg(NO3)2+ 2H2O

2HNO3+ Ca
CO3→ Ca(NO3)2+ H2O + CO2

- Axit nitric tính năng với kim loại: công dụng với hầu như các kim loại trừ Au cùng Pt tạo thành muối nitrat và nước .

kim loại + HNO3 đặc→ muối hạt nitrat + NO + H2O ( to)

sắt kẽm kim loại + HNO3 loãng→ muối hạt nitrat + NO + H2O

kim loại + HNO3 loãng lạnh→ muối nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh→ Mg(NO3)2+ H2(khí)

- Nhôm, sắt, crom thụ động với axit nitric đặc nguội vị lớp oxit kim loại được sản xuất ra bảo đảm chúng không trở nên oxy hóa tiếp.

- tác dụng với phi kim (các nhân tố á kim, bên cạnh silic với halogen) tạo thành nito dioxit ví như là axit nitric đặc cùng oxit nito cùng với axit loãng cùng nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 đặc→ 4NO2+ 2H2O + CO2

p. + 5HNO3 đặc→ 5NO2+ H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng→ 3CO2+ 4NO + 2H2O

- tính năng với oxit bazo, bazo, muối hạt mà kim loại trong hợp chất này không lên hóa trị cao nhất:

Fe
O + 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O

Fe
CO3+ 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O + CO2

- tác dụng với đúng theo chất:

3H2S + 2HNO3(>5%) → 3Skết tủa+ 2NO + 4H2O

Pb
S + 8HNO3 đặc→ Pb
SO4 kết tủa+ 8NO2+ 4H2O

Ag3PO4tan trong HNO3, Hg
S không tính năng với HNO3.

- công dụng với các hợp chất hữu cơ: Axit nitric có tác dụng phá hủy những hợp hóa học hữu cơ, phải sẽ rất nguy hại nếu nhằm axit này tiếp xúc với khung hình người.

9. Bài xích tập áp dụng liên quan

Câu 1.Fe3O4có thể công dụng được với những chất trong dãy nào sau đây?

A. CO, H2SO4

B. HNO3, KCl

C. H2, Na
OH

D. HCl, Mg
Cl2

Lời giải:


Đáp án: A

Phương trình hóa học:

Fe3­O4+ 4CO → 3Fe + 4CO2

Fe3­O4+ 4H2SO4→ Fe
SO4+ Fe2(SO4)3+ 4H2O

B sai do Fe3O4không bội nghịch ứng cùng với KCl

C sai do Fe3O4không phản nghịch ứng cùng với Na
OH

D sai vì Fe3O4không phản bội ứng với Mg
Cl2


Câu 2.Cho những chất sau: Fe(OH)3, Fe3O4, Fe
SO4, Fe(NO3)2. Số chất tác dụng với dung dịch HCl là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Lời giải:


Đáp án: C

Các chất chức năng được với hỗn hợp HCl là: Fe(OH)3, Fe3O4, Fe(NO3)2→ có 3 chất

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là phản nghịch ứng lão hóa khử, được Vn
Doc biên soạn, phương trình này phía bên trong nội dung những bài học.


2. Điều khiếu nại phản ứng Fe3O4 tính năng với dung dịch HNO3

Điều kiện: ko có

3. Thăng bằng phương trình lão hóa khử Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

 Cân bằng: 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

4. Cách thực hiện phản ứng đến Fe3O4 chức năng với hỗn hợp HNO3

Cho Fe3O4 chức năng với dung dịch axit nitric HNO3.

5. Hiện tượng Hóa học

Hiện tượng sau bội nghịch ứng bay ra khí không màu NO hóa nâu trong ko khí.

6. Tính chất của fe từ oxit Fe3O4

6.1. Định nghĩa 

Là hỗn hợp của hai oxit Fe
O, Fe2O3. Có rất nhiều trong quặng manhetit, tất cả từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

6.2. đặc thù vật lí oxit sắt từ

Là hóa học rắn, color đen, không tan nội địa và gồm từ tính.


6.3. Tính chất hóa học oxit fe từ

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 tác dụng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng tạo ra hỗn hòa hợp muối fe (II) và sắt (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2Fe
Cl3 + Fe
Cl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + Fe
SO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử khi tính năng với những chất bao gồm tính thoái hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là chất oxi hóa khi chức năng với những chất khử táo tợn ở ánh sáng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài xích tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Fe3O4 bao gồm thể công dụng được với các chất trong dãy nào sau đây?

A. CO, H2SO4

B. HNO3, KCl

C. H2, Na
OH

D. HCl, Mg
Cl2


Xem đáp án
Đáp án A 

Phương trình phản ứng hóa học xảy ra

Fe3­O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

Fe3­O4 + 4H2SO4 → Fe
SO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

B sai vì chưng Fe3O4 không phản ứng với KCl

C sai bởi vì Fe3O4 ko phản ứng với Na
OH

D sai bởi vì Fe3O4 không phản ứng với Mg
Cl2


Câu 2. Cho các chất sau: Fe(OH)3, Fe3O4, Fe
SO4, Fe(NO3)2. Số chất công dụng với hỗn hợp HCl là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.


Xem đáp án
Đáp án C

Các chất tác dụng được với dung dịch HCl là: Fe(OH)3, Fe3O4, Fe(NO3)2 → tất cả 3 chất

Phương trình làm phản ứng chất hóa học xảy ra

Fe(OH)3 + 3HCl → Fe
Cl3 + 3H2O

Fe3O4 + 8HCl → Fe
Cl2 + 2Fe
Cl3 + 4H2O

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4Fe
Cl3 + 3NO + 6H2O


Câu 3: Hòa tan trọn vẹn 6,96 gam Fe3O4 vào hỗn hợp HNO3 loãng sau phản nghịch ứng nhận được khí không màu hóa nâu trong không khí (sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí thu được ngơi nghỉ đktc là:

A. 224 ml

B. 448 ml

C. 336 ml

D. 896 ml


Xem đáp án
Đáp án A

Theo đề bài xích ta có: 

n
Fe3O4 = 0,03 mol;

Phương trình bội nghịch ứng chất hóa học xảy ra

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑+ 14H2O

=> n
NO = 0,03/3 = 0,01

=> VNO = 0,01.22,4 = 0,224 lít = 224 ml


Câu 4. Cặp chất không xảy ra phản ứng chất hóa học là
A. Fe với dung dịch Fe
Cl3.

B. Fe và dung dịch HCl.

C. Cu và dung dịch Fe
Cl3.

Xem thêm: Top 10 Phim Hài Châu Tinh Tri ̀ Hay Nhất Khiến Bạn “CườI Ngoác Mồm”

D. Cu và dung dịch Fe
Cl2.


Xem đáp án
Đáp án D

A. Fe và dung dịch Fe
Cl3.

Fe + 2Fe
Cl3 → 3Fe
Cl2

B. Fe với dung dịch HCl.

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

C. Cu với dung dịch Fe
Cl3.

Cu + Fe
Cl3 → Cu
Cl2 + Fe
Cl2


Câu 5: cần sử dụng hóa chất nào dưới đây để nhận biết 3 hỗn hợp mất nhãn sau: HNO3, H2SO4, H2O

A.quỳ tím với dung dịch Ba
Cl2

B. Quỳ tím và dung dịch Na
OH

C. Dung dịch Na
OH

D. Na với dung dịch quỳ tím


Xem đáp án
Đáp án A 

Trích mẫu thử với đánh số trang bị tự

Sử dụng quỳ tím nhận ra được HNO3, H2SO4 

Không làm thay đổi màu sắc quỳ tím là H2O

Dùng Ba
Cl2 để phân biệt 2 hỗn hợp còn lại 

Ống nghiệm xuất hiện kết tủa trắng thì dung dịch ban sơ là H2SO4

Ba
Cl2 + H2SO4 → Ba
SO4 + HCl

Không có hiện tượng lạ gì là HNO3


Câu 6: dung dịch Fe2+ không làm mất màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Hỗn hợp KMn
O4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch Cu
Cl2


Xem đáp án
Đáp án D

Mất màu sắc thuốc tím

10Fe
Cl2 + 24H2SO4 + 6KMn
O4 → 10Cl2 + 5Fe2(SO4)3 + 24H2O + 6Mn
SO4 + 3K2SO4

Mất màu hỗn hợp màu da cam

6Fe
Cl2 + K2Cr2O7 + 14HCl → 6Fe
Cl3 + 2KCl + 2Cr
Cl3 + 7H2O

Mất màu nâu đỏ

6Fe
Cl2 + 3Br2 → 4Fe
Cl3 + 2Fe
Br3


Câu 7. Cho hỗn hợp bột Al, fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 cùng Ag
NO3. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn tất cả ba kim loại là:

A. Al, Cu, Ag.

B. Al, Fe, Cu.

C. Fe, Cu, Ag.

D. Al, Fe, Ag


Xem đáp án
Đáp án C

Nhận thấy, ví như Al dư thì chắc chắn là Fe không phản ứng , và cả Cu2+ và Ag+ số đông bị bán ra khỏi muối (tạo Ag , Cu)

Phương trình phản bội ứng hóa học xảy ra

2Al + 3Cu(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Cu

Al + 3Ag
NO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

=> Nêu Al dư có toàn bộ 4 kim loại sau bội phản ứng (trái đưa thiết)

=> vì thế Al hết => 3 sắt kẽm kim loại là Fe, Cu , Ag


Câu 8. Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi thực hiện phản ứng sức nóng nhôm vào điều kiện không tồn tại không khí. Giả sử chỉ xẩy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe. Hoà tan trọn vẹn hỗn thích hợp rắn sau làm phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 5,376 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của bội phản ứng nhiệt nhôm là

A. 80%.

B. 90%.

C. 70%.

D. 60%.


Xem đáp án
Đáp án A

n
Al = 0,2 mol;

n
Fe3O4 = 0,075 mol

Gọi x la số mol Al phản nghịch ứng

Phương trình làm phản ứng chất hóa học xảy ra.

8Al + 3Fe3O4 → 9Fe + 4Al2O3

x → 9x/8

=> n
Al dư =0,4 - x

n
Fe = 9x/8

Al + 3HCl → Al
Cl3 + 3/2H2

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

=> n
H2 = (0,4 - x).3/2 + 9x/8 = 0,24

=> x = 0,16

=> H = 0,16/0,2 = 80%


Câu 9. Hòa tan trọn vẹn 25,6 gam các thành phần hỗn hợp A có Cu cùng Fe2O3 vào hỗn hợp HNO3 2M (dư 20% so với lượng nên phản ứng) thu được hỗn hợp B với 2,24 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Nhân tố phần trăm trọng lượng Fe2O3 trong dung dịch A là: 

A. 62,5%

B. 37.5%

C. 40%

D. 60%.


Xem đáp án
Đáp án A

Phương trình phản nghịch ứng chất hóa học xảy ra

(1) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(2) Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

n
NO = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

Áp dụng định quy định bảo toàn electron ta có:

2n
Cu = 3n
NO => n
Cu = 1,5n
NO = 1,5.0,1 = 0,15 mol

=> m
Fe2O3 = mhỗn đúng theo – m
Cu = 25,6 – 0,15.64 = 16 gam

=> n
Fe2O3 = 16 : 160 = 0,1 mol 

=> %m
Fe2O3 = (16 : 25,6).100% = 62,5%


Câu 10. Nung nóng hết 27,3 gam hỗn hợp X có Na
NO3 với Cu(NO3)2 rồi hấp thụ toàn bộ khí chiếm được vào H2O thấy có 1,12 lít khí (đktc) cất cánh ra. Khối lượng Cu(NO3)2 trong X là 


A. 18,8 gam

B. 8,6 gam

C. 4,4 gam

D. 9,4 gam


Xem đáp án
Đáp án C

Gọi n
Na
NO3 = a mol; n
Cu(NO3)2 = b mol

=> mhỗn vừa lòng = 85a + 188b = 27,3 (1)

2Na
NO3 → 2Na
NO2 + O2

a → 0,5a

2Cu(NO3)2 → 2Cu
O + 4NO2 + O2

b → 2b → 0,5b

Hấp thụ khí vào nước:

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

2b → 0,5b

=> nkhí còn lại = 0,5a = 0,05 => a = 0,1

Thay a = 0,1 vào (1) => b = 0,1

=> m
Cu(NO3)2 = 0,1.188 = 18,8 gam


Câu 11. Nhận định đúng về bội phản ứng điều chế HNO3 trong chống thí nghiệm bằng phản ứng

Na
NO3 + H2SO4 → HNO3 + Na
HSO4.

A. Rất có thể dùng axit sunfuric loãng.

B. Rất có thể thay cầm natri nitrat bằng kali nitrat.

C. Axit nitric thu được làm việc dạng lỏng không yêu cầu làm lạnh.

D. đấy là phản ứng thoái hóa khử.


Xem đáp án
Đáp án B

A sai vì chưng không thể dùng axit sunfuric loãng.

B đúng vì có thể thay cố kỉnh natri nitrat bởi kali nitrat.

C sai vày axit nitric dễ cất cánh hơi buộc phải thu được tương đối HNO3.

D không nên vì đây là phản ứng điều đình vì ko làm biến đổi số oxi hóa.


Câu 12. Nhiệt phân trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp Al(NO3)3 với Fe(NO3)2 chiếm được 47,3 gam chất rắn Y. Phối hợp Y trong hỗn hợp Na
OH thấy tất cả 0,3 mol Na
OH làm phản ứng. Cân nặng hỗn hợp muối là

A. 88,8.

B. 135,9.

C. 139,2.

D. 69,6.


Xem đáp án
Đáp án B

Xác định thành phần chất Y

Phương trình làm phản ứng chất hóa học xảy ra

2Fe(NO3)2 → Fe2O3 + 4NO2 + 0,5O2

4Al(NO3)3 → 2Al2O3 + 12NO2 + 3O2

⟹ chất rắn Y tất cả Fe2O3 cùng Al2O3

Tính n
Fe2O3 với n
Al2O3

Khi cho Y vào Na
OH thì chỉ có Al2O3 phản bội ứng

2Na
OH + Al2O3 → 2Na
Al
O2 + H2O.

0,3 → 0,15

⟹ m
Al2O3 = 102.0,15 = 15,3 gam

⟹ m
Fe2O3 = mchất rắn - m
Al2O3 = 47,3 - 15,3 = 32 gam

⟹ n
Fe2O3 = 0,2 mol

Tính m gam hh Al(NO3)3 cùng Fe(NO3)2

Bảo toàn nguyên tố sắt ⟹ n
Fe(NO3)2 = 2n
Fe2O3 = 0,4 mol ⟹ m
Fe(NO3)2 = 72 gam

Bảo toàn thành phần Al ⟹ n
Al(NO3)3 = 2n
Al2O3 = 0,3 mol ⟹ m
Al(NO3)3 = 63,9 gam

⟹ m = m
Fe(NO3)2 + m
Al(NO3)3 = 135,9 gam.


Câu 13. đến Na2O vào dung dịch muối X, chiếm được kết tủa màu sắc trắng. Muối bột X là hóa học nào sau đây?

A. Na
Cl.

B. Fe
Cl3.

C. Cu
Cl2.

D. Mg
Cl2.


Xem đáp án
Đáp án D

Khi đến Na2O vào nước có phản ứng sau: Na2O + H2O → Na
OH

A. Na
Cl ko phản ứng với Na
OH

B. Fe
Cl3 chức năng với Na
OH sinh ta kết tủa màu nâu đỏ:

Fe
Cl3 + 3Na
OH → Fe(OH)3↓ + 3Na
Cl

C. Cu
Cl2 công dụng với Na
OH có mặt kết tủa màu xanh da trời lam:

Cu
Cl2 + 2Na
OH → Cu(OH)2↓ + 2Na
Cl

D. Mg
Cl2 chức năng với Na
OH ra đời kết tủa color trắng:

Mg
Cl2 + 2Na
OH → Mg(OH)2↓ + 2Na
Cl


Câu 14. Cho từng chất: Fe, Fe
O, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Fe
SO4, Fe2(SO4)3, Fe
CO3 lần lượt bội nghịch ứng với HNO3 đặc, nóng. Số bội nghịch ứng thuộc các loại phản ứng lão hóa – khử là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


Xem đáp án
Đáp án C

phản ứng oxi hóa khử xảy ra khi sắt trong hợp hóa học chưa đạt số oxi hóa buổi tối đa

=> các chất thỏa mãn nhu cầu là: Fe, Fe
O, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, Fe
SO4, Fe
CO3

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Fe
O + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

 Fe(NO3)2 + 2 HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O 

Fe
SO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

 3 Fe
CO3 + 10 HNO3 → 3 Fe(NO3)3 + 3 CO2 + NO + 5 H2O 


............................................

Để bao gồm thể nâng cấp kết trái trong học tập, Vn
Doc xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tài liệu Giải bài bác tập Toán 11, chuyên đề hóa học 11, Giải bài xích tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 cơ mà Vn
Doc tổng hợp và đăng tải.


Để tiện thể trao đổi, share kinh nghiệm đào tạo và huấn luyện và học hành môn học THPT, Vn
Doc mời chúng ta truy cập team riêng giành cho lớp 11 sau: team Tài liệu học tập lớp 11 để sở hữu thể cập nhật được hồ hết tài liệu bắt đầu nhất. 


Đánh giá bài viết
24 240.306
Chia sẻ bài viết
cài về phiên bản in
sắp xếp theo mang định tiên tiến nhất Cũ độc nhất vô nhị

Phương trình phản ứng


giới thiệu cơ chế Theo dõi chúng tôi Tải áp dụng ghi nhận
*
Đối tác của Google
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *