Số Đồng Phân Este Ứng Với Công Thức Phân Tử C3 H6O 2 Là, Số Đồng Phân Este Có Công Thức Phân Tử C3H6O2 Là

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là được Vn
Doc soạn hướng dẫn chúng ta viết đồng phân C3H6O2, từ kia giúp chúng ta vận dụng giỏi làm những dạng bài bác tập khẳng định số đồng phân. Mời chúng ta tham khảo. 


Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là


A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án trả lời giải 

Các đồng phân este có CTPT C3H6O2 là

HCOOCH2CH3

CH3COOCH3

Áp dụng phương pháp số đồng phân este solo chức no Cn
H2n
O2

Công thức: Số este Cn
H2n
O2 = 2n-2 (n 3-2 = 2 đồng phân


Lưu ý bí quyết viết đồng phân của C3H6O2

Ứng với phương pháp phân tử C3H6O2 thì chất có thể là axit cacboxylic hoặc este

Axit cacboxylic C3H6O2 có một đồng phân cấu tạo

CH3-CH2-COOH

Este C3H6O2 có 2 đồng phân cấu tạo

CH3COOCH3

HCOOC2H5

Nếu câu hỏi: Số đồng phân solo chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 3 đồng phân: 2 este + 1 axit

Các bạn cũng có thể áp dụng cách làm tính cấp tốc số đồng phân este no

Số đồng phân este đối kháng chức no Cn
H2n
O2

Công thức: Số este Cn
H2n
O2 = 2n-2 (n

Đối cùng với đồng phân este no, solo chức, mạch hở: RCOOR" hoặc Cn
H2n
O2 (n ≥ 2)

Cách viết đồng phân este 

Bước 1: Tính k (tổng số link π và vòng trong phân tử), search số links π trong cội hidrocacbon. 

Bước 2: Viết các đồng phân của este fomat HCOOR" (R" mạch ko nhánh, gồm nhánh)

Bước 3: triển khai chuyển lần lượt 1 cacbn từ gốc R" sang nơi bắt đầu R cho đến khi R" chỉ với 1 cacbon thì ngừng lại.

Bạn đang xem: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử c3 h6o 2 là

Ứng với bí quyết Cn
H2n
O2 có những loại đồng phân mạch hở sau:

Axit no, đơn chức: C2H5COOH

Este no, đối kháng chức: CH3COOCH3

Anđehit - rượu: HO - CH2-CH2-CHO

Xeton - rượu: CH3 - CO- CH2OH 

Andehit - este: CH3-O-CH2-CHO

Xeton - ete: CH3-O-CH2-CO-CH3


Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Este R gồm công thức phân tử C4H6O2. Biết X thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo ra muối cùng anđêhit. Công thức cấu trúc của R là.

A. CH3COOCH= CH2

B. CH3COOCH2- CH= CH2

C. CH2=CH-COOCH3

D. CH3COOCH2CH3


Xem đáp án
Đáp án A

Este R tất cả công thức phân tử C4H6O2. Biết X thuỷ phân trong môi trường thiên nhiên kiềm tạo nên muối và anđêhit. Công thức cấu tạo của R là CH3COOCH= CH2


Câu 2. Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở có cùng cách làm phân tử C5H10O2 bội phản ứng được với dung dịch KOH nhưng không tồn tại phản ứng tráng bạc đãi là

A. 4.

Xem thêm: How to change user

B. 5.

C. 8.

D. 9.


Xem đáp án
Đáp án D

C5H10O2 gồm k = 1 , bội nghịch ứng cùng với dd Na
OH ⇒ este hoặc axit no, đơn chức, mạch hở.

Không tất cả phản ứng tráng bạc bẽo ⇒ chưa phải là este của axir fomic ⇒ những chất thỏa mãn nhu cầu là:

CH3COOC3H7 ( 2 đồng phân)

C2H5COOC2H5( 1 đồng phân)

C3H7COOCH3 ( 2 đồng phân )

C4H9COOH (4 đồng phân)

⇒Tổng cộng bao gồm 9 đồng phân


Câu 3. Cho toàn bộ các đồng phân solo chức, mạch hở, có cùng cách làm phân tử C2H4O2 lần lượt công dụng với Na, Na
OH, Na
HCO3. Số bội nghịch ứng xẩy ra là:

Số vừa lòng chất đối chọi chức, đồng phân kết cấu của nhau bao gồm cùng CTPT C4H8O2, đều chức năng được với hỗn hợp Na
OH là
Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit thì chiếm được axit fomic là
Etyl fomat là chất mùi thơm, không độc, được sử dụng làm chất tạo mùi hương trong công nghiệp thực phẩm, bao gồm phân tử khối là HCOOC2H5
Để điều chế etyl axetat trong chống thí nghiệm, fan ta lắp chính sách như hình vẽ sau:
*
Hóa chất được cho vô bình 1 trong những thí nghiệm trên là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *