Getting Started Trang 6 Unit 7 Sgk Tiếng Anh 8 Unit 7 Worksheet

Tài liệu Ngữ pháp và Bài tập Unit 7 tiếng Anh lớp 8 mới tất cả đáp án sau đây nằm trong cỗ đề Ôn tập giờ Anh lớp 8 bắt đầu theo từng Unit năm học 2022 - 2023 do Vn
Doc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu luyện tập Tiếng Anh 8 Unit 7 Pollution tất cả đáp án bao gồm toàn bộ cấu tạo ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nhiều bài bác tập trắc nghiệm tiếng Anh 8 mới khác nhau giúp học viên lớp 8 ôn tập kỹ năng đã học trong Unit 7 Pollution hiệu quả.

Bạn đang xem: Tiếng anh 8


A. Grammar - ngữ pháp tiếng Anh Unit 7 lớp 8: Pollution

I. Conditional sentences type 1. (Câu điều kiện loại 1)


1. Form

IF CLAUSE (Mệnh đề If)

MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

Simple Present (Thì lúc này đơn)

If + S + V (s/es)

 

Simple Future (Thì sau này đơn)

S + will/ won’t + V (bare infinitive)

S+ can/must/ may/ might+ V (bare infinitive)

Eg 1. If I have enough money, I will buy a big house.

(Nếu tôi tất cả đủ tiền , tôi sẽ cài một nơi ở lớn).

Eg 2. If you want khổng lồ pass the exam, you must study harder.

(Nếu bạn có nhu cầu thi đỗ , bạn phải học hành chăm chỉ hơn).

Eg 3. If she doesn’t want lớn be late, She must get up early.

(Nếu cô ấy không thích bị muộn thì cô ấy buộc phải dậy sớm).

2. Usage

- Câu đk loại 1 là câu điều kiện miêu tả tình trạng bao gồm thật ở bây giờ hoặc tương lai.

Eg

If you learn hard, you will pass the exam. Nếu như bạn học chuyên chỉ, bạn sẽ đỗ kỳ thi.

- trong câu điều kiện loại 1, thì bây giờ đơn cần sử dụng trong mệnh đề If, còn thì tương lai đơn được sử dụng trong mệnh đề chính.


Eg

If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish và other aquatic animals will die

Nếu bên máy liên tục thải độc hại xuống hồ, thì tất cả loài cá và những sinh đồ vật dưới nước vẫn chết.

Chú ý Thì lúc này đơn rất có thể được sử dụng trong mệnh đề chính để miêu tả một điều kiện luôn đúng

II. Conditional sentences type 2. (Câu điều kiện loại 2)

1. Form.

IF CLAUSE (Mệnh đề If)

MAIN CLAUSE (Mệnh đề chính)

If +S + V-ed/2

If + S + were

S + would/ could/might + V(infinitive)

S + wouldn’t/ couldn’t +V (infinitive)

Eg 1. If I became rich, I would spend all my time travelling.

Nếu tôi giàu, tôi đang dành toàn bộ thời gian nhằm đi du lịch.

2. Usage

- Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không tồn tại thật thường dùng để làm nói lên sự tưởng tượng của bạn nói. (Điều kiện không thể xẩy ra ở lúc này hoặc tương lai).

If I were you, I would buy that bike.

Nếu tôi là chúng ta tôi sẽ mua chiếc xe đạp điện đó.

Chú ý trong mệnh đề không tồn tại thật ở hiện tại, bạn có thể dùng were cầm cho was trong toàn bộ các ngôi vào mệnh đề If.

Eg. If I were you, I would study English hard.

Nếu tôi là bạn, tôi đang học tiếng Anh cần cù hơn.

B. Bài bác tập giờ đồng hồ Anh Unit 7 lớp 8: Pollution tất cả đáp án


PHONETICS

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. WatchedB. WashedC. DancedD. Played
2. A. GoesB. WatchesC. MissesD. Brushes
3. A. ComeB. MotherC. openD. Some
4. A. MentionB. QuestionC. ActionD. Education
5. A. whoB. whenC. whereD. what

Question II. Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. SunB. FunC. PutD. unhappy
2. A. MindB. BikeC. TraditionD. Tidy
3. A. MyB. Happy C. Hobby D. Factory
4. A. HealthB. TeamC. Tea D. Beach
5. A. ListenedB. OpenedC. WantedD. Lived

Question III. Find the word which has different stress pattern from the others.

1. A. PersonB. FatherC. TeacherD. Enjoy
2. A. PreferB. EnjoyC. MotherD. Agree
3. A. DoctorB. FatherC. PictureD. Depend
4. A. PollutionB. VisitC. ListenD. Open
5. A. DependB. AdviseC. AffectD. Listen

Question IV. Find the word which has different bức xúc pattern from the others.

1. A. AffectB. FatherC. TeacherD. Picture
2. A. PreferB. EnjoyC. MotherD. Affect
3. A. AffectB. HappenC. PollutionD. Fancy
4. A. PollutionB. PictureC. VillageD. Factory
5. A. IllustrateB. BelieveC. AffectD. Pollution

Question V. Find the word which has different bít tất tay pattern from the others.

1. A. ArtisticB. HistoricC. DramaticD. Scientific
2. A. MedicalB. NationalC. ChemicalD. Historical
3. A. AthleticB. DramaticC. ScientificD. Heroic
4. A. MedicalB. HospitalC. PoliticD. Electric
5. A. ChemicalB. PhysicalC. EnvironmentalD. Medical

Question VI. Find the word which has different găng pattern from the others.

1. A. AthleticB. HistoricC. DramaticD. Scientific
2. A. MedicalB. NationalC. ChemicalD. Informal
3. A. AthleticB. DramaticC. ScientificD. Heroic
4. A. MedicalB. HospitalC. PoliticD. Electric
5. A. DramaticB. PhysicalC. EnvironmentalD. Medical

VOCABURLARY and GRAMMAR

Question I. Choose the best answer. (A,B, C or D)

1.I lượt thích ______________back my home village on holiday.

A. Comes

B. Come

C. Came

D. Coming

2. If the factory ________________dumping poison into the lake, all the fish & other aquatic animals will die.

A. Continues

B. Lớn continue

C. Continued

D. Will continue

3. Water ________________ in the lake has made the fish die.

A. Pollution

B. Pollute

C. Polluted

D. Polluting

4. Mi và Nick lượt thích ______________back Mi’s trang chủ village on holiday.

A. Comes

B. Come

C. Came

D. Coming

5. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals ________________.

A. Die

B. Khổng lồ die

C. Dead

D. Will die

6. Water pollution is the ________________ in the lake has made the fish die.

A. Contaminating

B. Contaminate

C. Contaminated

D. Contamination

7. If we ______________water carefully, more people will have fresh water.

A. Will use

B. Would use

C. Using

D. Use

8. If the factory continues dumping poison ________________ the lake, all the fish và other aquatic animals will die.

A. Into

B. To

C. About

D. In

Question II. Choose the best answer. (A,B, C or D)

1. Mi and Nick lượt thích ______________back Mi’s trang chủ village on holiday.

A. Comes

B. Come

C. Came

D. Coming

2. If the factory ________________dumping poison into the lake, all the fish & other aquatic animals will die.

A. Continues

B. Khổng lồ continue

C. Continued

D. Will continue

3. Water ________________ in the lake has made the fish die.

A. Pollution

B. Pollute

C. Polluted

D. Polluting

4. If the air wasn’t dirty, I ________________ so much.

A. Wouldn’t sneeze

B. Sneeze

C. Would sneeze

D. Khổng lồ sneeze


5. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish & other aquatic animals ________________.

A. Die

B. Khổng lồ died

C. Dead

D. Will die

6. Water pollution is the ________________ in the lake has made the fish die.

A. Contaminating

B. Contaminate

C. Contaminated

D. Contamination

7. If I were you, I ______________ that car.

A. Would buy

B. Buy

C. Bought

D. Buying

8. If we recycle more, we ________________the Earth.

A. Help

B. Would help

C. Helping

D. Will help

Conditional Sentence Type I : Câu điều kiện loại 1

Question I. Put the verbs in brackets into the correct form.

(Chia số đông động từ trong ngoặc đơn vào đúng hình thức).

1.If we (recycle) ________ more, we will help the Earth.

2. Factories (not dump) ______________waste into rivers if the government fine them heavily.

3. If people travel khổng lồ work by bus, there (be) ______________fewer car fumes.

4. We (save) ________________thousands of trees if we don’t waste paper.

5. If we use water carefully, more people (have) ______________fresh water.

6. If the factory (continue) ________________ dumping poison into the lake, all the fish và other aquatic animals will die.

7.If we recycle more, we (help) ________________ the Earth.

8. If people (travel)________________to work by bus, there will be fewer oto fumes.

9. We save thousands of trees if we (not waste)_______________don’t waste paper.

10. Factories don’t dump waste into rivers if the government (fine) _______________ them heavily.

Question II. Put the verbs in brackets into the correct form.

(Chia những động từ trong ngoặc đơn vào đúng hình thức).

1. If he (study) ________________ harder, he can pass an exam.

2. She may be late if she (not hurry) ________________.

3.If you study harder, you (pass) ________________ the exam.

4. If you are kind to me, I (be) _______________ good lớn you.

5.If he (give) _______________ up smoking, as his doctor orders, he will be soon well again.

6. You (not pass) _______________ your driving thử nghiệm unless you drive more carefully.

7. He’ll be ill if he (not stop) ________________ worrying so much.

8. We’ll go khổng lồ the beach tomorrow if it (be) ________________ nice.

Conditional Sentence Type II : Câu điều kiện loại 2

Question III. Put the verbs in brackets into the correct form.

(Chia phần nhiều động từ vào ngoặc solo vào đúng hình thức).

1. If I were you, I (look) ________________ for a new place lớn live.

2. If Lan wasn’t ill, she (join) ________________ out tree planting activity.

3.If there were fewer cars on the road, there (be) ________________ less pollution.

4.If people really cared about the environment, they (not dump) ________________ waste into the lake.


5.If there was no fresh water in the world, what (happen) ________________.

6.If you (be) ________________ the president, what would you vì to help the environment ?

7.They get sick so often.If they exercised more, they (be) ________________ heathier.

8.If I (have) ________________ one million US dollars , I would build more parks in our city.

9.Quan’s mother is unhappy.If quan lại tided his room every day, his mother (not be) __________

so upset.

10.There isn’t a garden at house .If there were, we (grow) ________________ vegetables.

Question IV. Put the verbs in brackets: Conditional sentence type I or type II.

1. If you come with me, I (do) ............................ The shopping with you.

2. Jimmy (help) ............................ His mother in the garden if she reads him a story this evening.

3. If it (ran) ............................, I will stay at home.

4. Our teacher will be happy if we (learn) ............................ The poem by heart.

5. If they had enough money, they (buy) ............................ A new car.

6. We (pass) ............................ The exam if we studied harder.

7. If Pat (repair) ............................ His bike, he could go on a bicycle tour with us.

8. She would get 100 pounds if she (sell) ............................ This old shelf.

9. If I were you, I (invite) ............................ Jack lớn the party.

10. If the weather (be) ............................ Fine, the children can walk khổng lồ school.

Question V. Choose the correct answer. 

1. If I ______ you, I would bởi that.

A. Am B. Were C. Are D. Had been

2. If I were offered the job, I think I ______it.

A. Take B. Will take C. Would take D. Would have taken

3. I would be very surprised if he ______.

A. Refuses B. Refused C. Had refused D. Would refuse

4. If she sold her car, she ____________ much money.

A. Gets B. Would get C. Will get D. Would have got

5. If someone ______ in here with a gun, I would be very frightened.

A. Would walk B. Walks C. Had walked D. Walked

6. We’ll get wet if we ______out.

A. Go B. Did go C. Went D. Had gone

7. If I ______ go shopping, I some food.

A. Buy B. Will buy C. Would buy D. Would have bought

8. If I find it, I ______you.

A. Will tell B. Would tell C. Had told D. Told

9. What would you vị if y______ou a million dollars ?

A. Would win B. Win C. Had won D. Won

10. If ______ you from London to Glassgow, which way would you go ?

A. Drive B. Drove C. Did drive D. Had driven

11. Many people would be out of work if that factory ______ down.

A. Closes B. Had closed C. Closed D. Would close

12. They would be disappointed if we ______.

A. Hadn’t come B. Wouldn’t come C. Don’t come D. Didn’t come

13. Would John be angry if I his bicycle ______ without asking ?

A. Take B. Took C. Had taken D. Would take

14. She ______ terribly upset if I lost this ring.

A. Will be B. Would be C. Were D. Had been

15. What will happen if you ______ to work tomorrow ?

A. Don’t go B. Didn’t go C. Won’t go D. Wouldn’t go

Question VI. Put the verbs in brackets into the correct size to complete the sentences.

1. If the local people drink the contaminated water, they (have) …………….. Health problems.

2. If there were more trees in this area, the air (be) …………….. Fresher.

3. All the aquatic animals (die) …………….. If people don’t stop dumping sewage into the lake.

4. Global warming (not happen) …………….. If there weren’t too much carbon dioxide in the atmosphere.

5. If the sun (shine) …………….., we will walk to the mountain.

6. If people (stop) …………….. Digging the street, there wouldn’t be noise pollution in this area.

7. People use a lot of cars & motorcycles. If people (reduce) …………….. The use of motor vehicles, there (be) …………….. Less serious air pollution.

Xem thêm: Khtn 7 chân trời sáng tạo : trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật

8. If you (not read) …………….. These articles, you (not know) …………….. The facts about water pollution.

9. If I (be) …………….. The president, I (remove) …………….. All the factories out of the city.

10. Your brother (have) …………….. Hearing problems if he (listen) …………….. To too loud music.

Question VII. Dựa vào từ mang lại sẵn, viết câu hoàn chỉnh.

1. If/people/ not/ stop/ dumping/ waste/ into/ rivers/,/pollution/ increase/.

________________________________________

2. If/ polar/ ice caps/ melt/ ,/huge landmasses/ be/ under/ water.

________________________________________

3. If the air/ in/ city/ be/polluted/ ,it/can/ cause/ people’s/ respiratory/ problems.

________________________________________

4. If/smog/ be/ frequently/ formed/ in/ city/,/it/ cause/ difficulty/ in/ breathing/ headache/ even/ lung cancer.

________________________________________

5. If/ carbon monoxide/ concentrate/ in/ great/ amounts/, /it/ be/ harmful/.

________________________________________

6. The climate/ change/ if/ more trees/ be/ cut/ down/ for/ hardwood/.

________________________________________

7. If/ we/ not/ control/ pollution/ soon/,/it/ be/ too/ late/.

________________________________________

8. If/we/ not/ protect/ frontier/,/we/ suffer/ many/ from/ natural/ disasters.

________________________________________

ĐÁP ÁN

PHONETICS

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined.

1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - A

Question II. Find the word which has different sound in the part underlined.

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C

Question III. Find the word which has different căng thẳng pattern from the others.

1 - D; 2 - C; 3 - D; 4 - D; 5 - D

Question IV. Find the word which has different bức xúc pattern from the others.

1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - A

Question V. Find the word which has different ức chế pattern from the others.

1 - D; 2 - D; 3 - C; 4 - D; 5 - C

Question VI. Find the word which has different bức xúc pattern from the others.

1 - D; 2 - D; 3 - C; 4 - D; 5 - C

VOCABURLARY & GRAMMAR

Question I. Choose the best answer. (A,B, C or D)

1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - D; 5 - D; 6 - D; 7 - D; 8 - A

Question II. Choose the best answer. (A,B, C or D)

1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - A; 5 - D; 6 - D; 7 - A; 8 - D

Question I. Put the verbs in brackets into the correct form.

1 - recycle2 - will not dump3 - will be4 - will save5 - will have
6 - continues7 - will help8 - travel9 - don"t waste10 - fine

Question II. Put the verbs in brackets into the correct form.

1 - studies2 - doesn"t hurry3 - will pass4 - will be
5 - gives6 - will not pass7 - doesn"t stop8 - is

Question III. Put the verbs in brackets into the correct form.

1 - would look2 - would join3 - would be4 - wouldn"t dump5 - would happen
6 - were7 - would be8 - had9 - wouldn"t be10 - would grow

Question IV. Put the verbs in brackets: Conditional sentence type I or type II.

1 - will do; 2 - will help; 3 - rains; 4 - learn; 5 - would buy;

6 - would pass; 7 - repaired; 8 - sold; 9 - would invite; 10 - is;

Question V. Choose the correct answer.

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - B; 5 - D;

6 - A; 7 - B; 8 - A; 9 - D; 10 - B; 

11 - C; 12 - D; 13 - B; 14 - B; 15 - A; 

Question VI. Put the verbs in brackets into the correct size to complete the sentences.

1. If the local people drink the contaminated water, they (have) ……will have……….. Health problems.

2. If there were more trees in this area, the air (be) ………would be…….. Fresher.

3. All the aquatic animals (die) ……will die……….. If people don’t stop dumping sewage into the lake.

4. Global warming (not happen) ………wouldn"t happen…….. If there weren’t too much carbon dioxide in the atmosphere.

5. If the sun (shine) ……shines……….., we will walk to lớn the mountain.

6. If people (stop) ………stopped…….. Digging the street, there wouldn’t be noise pollution in this area.

7. People use a lot of cars và motorcycles. If people (reduce) ……reduced……….. The use of motor vehicles, there (be) ……would be……….. Less serious air pollution.

8. If you (not read) ………don"t read…….. These articles, you (not know) ………won"t know…….. The facts about water pollution.

9. If I (be) ………were…….. The president, I (remove) ………would remove…….. All the factories out of the city.

10. Your brother (have) ……will have……….. Hearing problems if he (listen) ………listens…….. To too loud music.

Question VII. Phụ thuộc từ đến sẵn, viết câu trả chỉnh.

1. If/people/ not/ stop/ dumping/ waste/ into/ rivers/,/pollution/ increase/.

__________If people don’t stop dumping waste into rivers, pollution will increase._________

2. If/ polar/ ice caps/ melt/ ,/huge landmasses/ be/ under/ water.

______________If the polar ice caps melt, huge landmasses will be under water._____

3. If the air/ in/ city/ be/polluted/ ,it/can/ cause/ people’s/ respiratory/ problems.

______________If the air in the thành phố is polluted, it can cause people’s respiratory problems.____

4. If/smog/ be/ frequently/ formed/ in/ city/,/it/ cause/ difficulty/ in/ breathing/ headache/ even/ lung cancer.

_________Is smog is frequently formed in the city, it will cause difficulty in breathing, headache & even lung cancer.______

5. If/ carbon monoxide/ concentrate/ in/ great/ amounts/, /it/ be/ harmful/.

_______If cartoon monoxide concentrates in great amounts, it will be harmful._______

6. The climate/ change/ if/ more trees/ be/ cut/ down/ for/ hardwood/.

_____The climate will change if more trees are cut down for hardwood._____

7. If/ we/ not/ control/ pollution/ soon/,/it/ be/ too/ late/.

_________If we do not control pollution soon, it will be too late.______

8. If/we/ not/ protect/ frontier/,/we/ suffer/ many/ from/ natural/ disasters.

______If we vì chưng not protect the frontier forests, we will suffer from many natural disasters._____

Trên phía trên là cục bộ nội dung của Ngữ pháp - bài xích tập giờ Anh lớp 8 chương trình bắt đầu Unit 7: Pollution có đáp án. Mời chúng ta đọc tìm hiểu thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 khác như: bài tập giờ Anh lớp 8 Unit 7 Pollution, tự vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 7 Pollution, Giải bài tập SBT giờ đồng hồ Anh lớp 8 chương trình bắt đầu Unit 7: Pollution, ...

Ngoài ra, Vn
Doc.com luôn update rất nhiều tài liệu Ôn tập giờ Anh lớp cả năm không giống như: Để học giỏi Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học tập kì 2 lớp 8, bài xích tập tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... Mời Thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 9 tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Chủ đề bài học kinh nghiệm này khá thú vị, mang ý nghĩa “thời sự” cao vì liên quan đến sức khỏe và môi trường thiên nhiên sống của xung quanh ta. Đó là sự việc ô nhiễm.


1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

A project on pollution

Nick: Your trang chủ village is so beautiful. There are so many trees, flowers & birds.

Mi: Yes, that"s why I lượt thích coming back here on holiday.

Nick: Mi, what"s that factory? It looks new.

Mi: I don"t know. There wasn"t a factory here last year.

Nick: Mi, look at the lake! Its water is almost black.

Mi: Let"s go closer. ... I can"t believe my eyes. The fish are dead!

Nick: I think the waste from the factory has polluted the lake. The fish have died because of the polluted water.

Mi: That"s right. If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish và other aquatic animals will die.

Nick: Ahchoo!

Mi: Bless you! What"s the matter?

Nick: Thanks. Ahchoo! I think there"s air pollution here as well. If the air wasn"t dirty, I wouldn"t sneeze so much. Ahchoo!

Mi: I"ve come up with an idea about our environmental project! How about giving a presentation about water & air pollution?

Nick: That"s a good idea. Let"s take some pictures of the factory và the lake to lớn illustrate our presentation. Ahchoo!

*

a. Find the word/ phrase that means 

(Tìm một từ/ nhiều từ mà gồm nghĩa:)

1. No longer alive

2. Growing or living in, on, or near water

3. Throwing away something you vì not want, especially in a place which is not allowed

4. A substance that can make people or animals ill or kill them if they eat or drink it

5. Made unclean or unsafe to use

6. Khổng lồ think of an idea, or a plan

Phương pháp giải:

Dịch bài xích hội thoại:

Nick: Làng quê của người sử dụng thật đẹp. Có rất nhiều cây, hoa và rượu cồn vật.

Mi: Đúng vậy, kia là vì sao mình yêu thích trở về khu vực đây vào mỗi kỳ nghỉ.

Nick: Mi à, xí nghiệp sản xuất đó là gì vậy? Trông nó bắt đầu nhỉ.

Mi: Mình không biết. Năm rồi không có nhà máy nào tại chỗ này cả.

Nick: Mi, nhìn mẫu hồ kìa! Nước của nó gần như đen thui!

Mi: Chúng ta lại sát xem... Mình cần yếu tin vào mắt mình nữa! Cá chết rồi!

Nick: Mình nghĩ hóa học thải từ xí nghiệp sản xuất làm ô nhiễm và độc hại hồ đấy. Cá chết bởi vì nước ô nhiễm.

Mi: Đúng rồi, nếu nhà máy liên tục gây ô nhiễm và độc hại nguồn nước. Toàn bộ cá cùng những động vật hoang dã dưới nước đang chết.

Nick: Ahchoo! (Tiếng hắt xì)

Mi: Cầu Chúa phù hộ mang đến bạn! Chuyện gì vậy?

Nick: Cảm ơn. Ahchoo! mình nghĩ rằng bao gồm sự ô nhiễm không khí nữa. Nếu không khí không ô nhiễm, bản thân không hắt xì hơi nhiều như vậy đâu. Ahchoo!

Mi: Mình có một chủ ý về một dự án môi trường! bọn họ hãy trình diễn một bài xích thuyết trình về ô nhiễm nước với không khí!

Nick: Ý kiến hay. Chúng ta hãy chụp vài bức hình về nhà máy và hồ để minh họa bài xích thyết trình của chúng ta. Ahchoo!

Lời giải bỏ ra tiết:

1. no longer alive = dead 

(không còn sống = chết)

2. growing or living in, on or near water = aquatic 

(lớn lên hoặc sống trong hoặc gần nước)

3. throwing away something you do not want, especially in a place which is not allowed = dump 

(ném đi lắp thêm gì mà bạn không muốn, nhất là ở nơi mà ko được chất nhận được = thải)

4. a substance that can make people or animals ill or kill them if they eat or drink it = poison 

(một chất mà rất có thể làm cho tất cả những người hoặc động vật bị dịch hoặc giết chúng nếu chúng ăn uống hoặc uống nó = chất độc)

5. made unclean or unsafe lớn use = polluted 

(làm mang đến không sạch mát hoặc không an ninh khi sử dụng)

6. to think of an idea or a plan = to come up with 

(nghĩ về một ý tưởng phát minh hoặc một kế hoạch)


Bài 1 b

b. Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi.)

1. Where are Nick and Mi?

(Nick cùng Mi sinh sống đâu?)

2. What does the water in the lake look like?

(Nước nghỉ ngơi trong hồ trông như vậy nào?)

3. Why is mày surprised when they get closer lớn the lake?

(Tại sao mày ngạc nhiên lúc tới gần hồ?)

4. What is the factory dumping into the lake?

(Nhà máy xả thải cái gì xuống?)

5. Why is Nick sneezing so much?

(Tại sao Nick hắt hơi nhiều?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. They are in Mi’s home village.

(Họ vẫn ở nông thôn của Mi.)

2. It’s almost black.

(Nó gần như đen.)

3. She’s surprised because she sees the fish dead.

Cô ấy ngạc nliiễn chính vì cô ấy thấy cá chết.)

4. It’s dumping poison into the lake.

(Nó xả chất độc hại xuống hồ.)

5. He’s sneezing so much because the air is not clean.

(Anh ấy hắt xì hơi nhiều bởi vì không khí không sạch.)


Bài 1 c

1c. Tick (✓) true (T), false (F), or no information (NI)

(Chọn đúng (T) tốt sai (F), hoặc không tồn tại thông tin (NI).)

 

T

F

NI

1. The water in the lake has been polluted by a ship.

 

 

 

2. Water pollution in the lake has made the fish die.

 

 

 

3. Aquatic plants may also die because of the polluted water.

 

 

 

4. Nick wouldn"t sneeze so much if the air was clean.

 

 

 

5. Nick và Mi will give a talk about water và air pollution.

 

 

 

Lời giải đưa ra tiết:

1. F 2. T3. NI 4. T5. T

1. F 

(Nước trong hồ bị ô nhiễm bởi một nhỏ tàu.)

=> It’s polluted by the factory.

(Nước bị độc hại bởi công ty máy.)

2. T

(Ô truyền nhiễm nước trong hồ nước đã làm cá chết.)

3. NI 

(Thực đồ dưới nước hoàn toàn có thể chết vì độc hại nước.)

4. T 

(Nick sẽ không hắt xì nhiều còn nếu không khí sạch.)

5. T

(Nick với Mi sẽ sở hữu được một bài xích nói về ô nhiễm nước và không khí.)


2. There are different types of pollution. Write each type under a picture. 

(Có sự không giống nhau về nhiều loại ô nhiễm. Viết mỗi các loại dưới một bức hình.)

water pollution

land/soil pollution

air pollution

noise pollution

thermal pollution

light pollution

radioactive pollution

visual pollution

 

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Radioactive pollution: ô lây nhiễm phóng xạ 

2. Noise pollution: ô lan truyền tiếng ồn

3. Visual pollution: ô lây truyền thị giác — trung bình nhìn 

4. Thermal pollution: ô lây nhiễm nhiệt 

5. Water pollution: ô lây lan nước 

6. Land/soil pollution: ô lan truyền đất

7. light pollution: ô lây truyền ánh sáng 

8. Air pollution: ô nhiễm không khí 


3. Complete the sentences with the types of pollution. 

(Hoàn thành câu cùng với những một số loại ô nhiễm.)

1. When happens, the water temperature in streams, rivers, lakes, or oceans changes.

2. occurs when the atmosphere contains gases, dust, or fumes in harmful amounts.

3. When radiation goes into the land, air or water, it is called .

4. Too much use of electric lights in cities may cause .

5.  is the contamination of lakes, rivers, oceans, or groundwater, usually by human activities.

6. Happens when human activities destroy the Earth"s surface.

7.  occurs because there are too many loud sounds in the environment.

8. The sight of too many telephone poles, advertising billboards, overhead power lines, or siêu thị signs may cause .

Lời giải chi tiết:

1. Thermal pollution

2. Air pollution

3. Radioactive pollution

4. Light pollution

5. Water pollution

6. Land/ Soil pollution

7. Noise pollution

8. Visual pollution

 

1. Thermal pollution: ô lây nhiễm nhiệt

When thermal pollution happens, the water temperature in streams, rivers, lakes, or oceans changes.

(Khi ô nhiễm nhiệt xảy ra, ánh nắng mặt trời nước làm việc suôi, sông, hồ nước và đại dương thay đổi.)

2. Air pollution: Ô nhiễm không khí 

Air pollution occurs when the atmosphere contains gases, dust, or fumes in harmful amounts.

(Ô nhiễm không khí xẩy ra khi ko khí chứa khí, vết mờ do bụi hoặc hương với con số nguy hại.)

3. Radioactive pollution: ô lây lan phóng xạ

When radiation goes into the land, air or water, it is called radioactive pollution.

(Khi phóng xạ bước vào đất, không khí hoặc nước được call là ô nhiễm phóng xạ.)

4. Light pollution: ô lây lan ánh sáng

Too much use of electric lights in cities may cause light pollution.

(Sử dụng rất nhiều ánh sáng năng lượng điện tử vào thành phố rất có thể gây độc hại ánh sáng.)

5. Water pollution: Ô truyền nhiễm nước

Water pollution is the contamination of lakes, rivers, oceans, or groundwater, usually by human activities.

(Ô truyền nhiễm nước là việc nhiễm độc của hồ, sông, đại dương hoặc nước ngầm hay do hoạt động của con người.)

6. Land/ Soil pollution: Ô lan truyền đất

Land/Soil pollution happens when human activities destroy the Earth’s surface.

(Ô lây nhiễm đất xẩy ra khi những hoạt động của con bạn phá hủy mặt phẳng Trái đất.)

7. Noise pollution: Ô truyền nhiễm tiếng ồn

Noise pollution occurs because there are too many loud sounds in the environment.

(Ô truyền nhiễm tiếng ồn xảy ra chính vì có quá nhiều âm thanh khủng trong môi trường.)

8. Visual pollution: ô truyền nhiễm tầm nhìn

The sight of too many telephone poles, advertising billboards, overhead nguồn lines, or siêu thị signs may cause visual pollution.

(Cảnh rất nhiều cột điện thoại cảm ứng quảng cáo page authority nô, dây điện trên đầu, hoặc bảng hiệu shop gây ra ô nhiễm và độc hại tầm nhìn.)


4. Work in groups. Which types of pollution in 3 does your neighbourhood face? Rank them in order of seriousness. Give reasons for your group"s order.

Vote for the group with the best reasons.

(Làm theo nhóm. Loại ô nhiễm và độc hại nào trong phần 3 nhưng mà xóm bạn đối mặt? sắp xếp mức độ nghiêm trọng. Đưa ra vì sao cho vật dụng tự nhóm.)

Lời giải chi tiết:

It’s air pollution, noise pollution & visual pollution.

(Đó là độc hại không khí và ô nhiễm và độc hại tiếng ồn và ô nhiễm và độc hại tầm nhìn.)

Air pollution => noise pollution => visual pollution

Air pollution does harm lớn your health. Noise pollution can make you stressed. Visual pollution is not good for sight around.

(Ô nhiễm ko khí gây hại đến sức khỏe. Ô lan truyền tiếng ồn hoàn toàn có thể làm chúng ta căng thẳng. Ô nhiễm tầm nhìn không tốt cho quang cảnh xung quanh.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *